Tiếng Hàn trung cấp 1 Bài 1:한국 생활_는 데다가

0
14670


Bài 1:한국 생활

Cấu trúc: 는 데다가

 

Nối tiếp phần mở đầu nếu chủ đề, mời các bạn cùng xem phần ngữ pháp của bài thứ nhất ^^

문법 알기
~는 데 다가 : cấu trúc kết nối hai động từ, ý nghĩa là “đã thế này còn thế kia nữa”, tốt rồi thì còn tốt hơn hay không tốt sẵn rồi lại càng tệ hơn, hai động từ dùng phải có nghĩa cùng hướng về một ý nghĩa chung nào đó

Cách chia động từ
 
동사
현재
~는 데다가
과거
~()ㄴ 데다가
형용사
~()ㄴ 데다가
(명사)이다
인 데다가
 Ví dụ:
     ㄱ. 비가 오는 데다가  바람도 불어요.
(động từ thời hiện tại 오다)
     ㄴ.밥을 많이 먹은 데다가 물도 많이 마셔서 배가 불러요.
(động từ thời quá khứ 먹다)
     ㄷ.세종대왕은 한글을 만든 데다가 기술도 발전시키셨어요.
(động từ thời quá khứ 만들다 là dạng có quy tắc của PAC )
     ㄹ.제 친구는 성격이 좋은 데다가 얼굴도 예뻐서 인기가 많아요.
(tính từ 좋다)
     ㅁ.지하철은 빠른 데다가 편리해서 많은 사람들이 타요.
(tính từ 빠르다)
     ㅂ.그 식당은 음식이 맛있는 데다가 가까워요.
 (tính từ 맛있다 => chú ý ~있다/~없다 + 는 데다가)
 
  Các bạn có thể đặt một vài câu để luyện mẫu này và chia sẻ vào phần comment bên dưới nhé. Với bạn nào có câu hỏi, xin mời ^6^

Hỏi đáp

Trao đổi