TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 9

0
3035
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 9
감기 때문에 병원에 갔어요
Vì cảm cúm nên đã đến bệnh viện (vì ….. nên…..)

Bài khóa:

비가  많이  와서  등산을  못 갔어요.
많이 못 먹어서 배가 고파요.
날씨가  추우니까  따뜻하게 입으세요.
어제 비가 왔으니까  나가서  운동 못 했어요

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi