HỘI THOẠI THEO CHỦ ĐỀ -Bài giảng đài KBS- Bài 2

0
2968

Bài 2: Trên taxi

Từ vựng

사거리

 
ec82aceab1b0eba6ac

택시 기사

ed839dec8b9c-eab8b0ec82ac

횡단보도

ed9aa1eb8ba8ebb3b4eb8f84육교
ec9ca1-eab590

신호등
ec8ba0ed98b8eb93b1
 
갈아타다
eab088ec9584ed8380eb8ba4
Hội thoại 1. Cho tôi đến trường Đại học Hankuk.
Hội thoại 2. Đi đường nào nhanh hơn cho tôi nhé.

Ghi nhớ:

택시 타는 곳이 어디입니까?

이 주소가 어디인지 아세요?

트렁크 좀 열어 주세요.

저기 보이는 육교 옆에 세워 주세요.
다 왔습니다.

요금이 얼마지요?

저 사거리에서 좌회전한 후에 세워 주세요.

Hỏi đáp

Trao đổi