1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (401-500)

0
5359

1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (401-500)

Tác giả: Nguyễn Tiến Hải
Ôn thi TOPIK 1 với 1000 từ tiếng Hàn Quốc thường gặp nhất trong kì thi.
401. 그럼          | (그러면, 그렇다면) (nếu) thế thì, vậy thì; (긍정의 대답 câu trả·lời khẳng·định) vâng, tất·nhiên = then, (answer) yes, indeed, sure, of course     
 
a) 그럼 거기서 봐. = Nếu vậy thì tao sẽ gặp mày ở đó. = I’ll see you there then.
b) 그럼 먼저 가세요. = Vậy thì anh cứ đi trước đi ạ. = Then go ahead.
c) 그럼, 언제 시간이 되니? =  Vậy, khi nào thì được? = Then, when is most convenient for you?
d) 좀 도와주겠니? ― 그럼요·= Anh giúp tôi một chút được không? – Tất·nhiên rồi.·= Can you help me?  ― Surely[certainly]!발음 듣기
402. 나서다        | (나와 서다) bước ra, xuất·hiện  = to come out, step forward
1. (앞으로 나가다)  bước ra
a) 줄에서 나서다 = bước ra khỏi hàng = get[step] out of line.
b) 그는 남 앞에 나서기를 좋아하지 않는다. = Anh ấy không thích đứng ra phía trước người khác. (Anh ấy thích ở hậu·trường)/Anh ấy thích làm kẻ giấu mặt. = He tends to stay in the background.
2. (나타나다, 생기다) xuất·hiện

a) 무대에 나서다 = xuất·hiện trên sân·khấu = appear on the stage/be on the stage.
(무대 舞臺 (vũ·đài) sân·khấu)
b) 우리 집을 사겠다는 사람이 나섰다.= Người muốn mua ngôi nhà của chúng tôi đã xuất·hiện.= A person wanting to buy our house has appeared.
 
403. 흐르다        | chảy (động·từ) = to flow
1. Chảy, chảy ra = to flow
a) 한강은 서해로 흘러 들어간다. = Sông Hàn chảy ra biển Tây. = The Han River runs [flows] into the western sea.
b) 상처에서 피가 흘렀다. = Máu từ vết thương chảy ra. = Blood ran[flew] from the wound.
c) 그의 눈에서 눈물이 흘렀다. = Nước mắt đã chảy ra từ đôi mắt anh ấy. = Tears were running down from his eyes.
2. Trôi qua = to pass
a) 시간이 흐르면 그 일도 잊혀질 것이다. = Thời·gian trôi qua ngày ấy sẽ bị quên·lãng. = You’ll forget about the incident as time goes by.
 
404. 저            | À (얼른 생각이 나지 않을 때의 소리) = Uh, well,  …
a) 저, 실례지만 역이 어디인지 가르쳐 주십시오.·= À anh ơi, xin hãy chỉ cho tôi đường tới ga với ạ! = Excuse me, but could you tell me where the station is?
b) 저, 그렇게는 안 될 것입니다. = À, cái đó không được đâu. = Well, no, that won’t do./Well, I’m afraid that won’t do.
c) 그의 이름은,  홍씨였지.·= Tên anh ấy là…à..ờ…anh Hồng đúng không? = His name is ― er ― Hong, isn’t it?
 
405. 깊다          |sâu (물·산·공간 등이) (tính·từ) = deep
a) 이 수영장은 바닥이 깊다. = Bể bơi này đáy (sàn) sâu. = This swimming pool is deep.
b) 그는 은 산중에 산다. = Anh ấy sống trong rừng(/núi) sâu. = He lives deep in the mountains.
c) 깊은 상처를 입다 = mang vết thương sâu = suffer a deep[bad; serious; severe] wound
d) 이 도시는 역사가 깊다. = Thành·phố này có lịch·sử lâu·đời.= This city has a long history.
 
406. 배            | tàu thủy, thuyền = a boat, ship 
a) 고기잡이배 = thuyền bắt cá (thuyền đánh cá) = a fishing boat
b) 배에 오르다 = lên tàu, lên thuyền = go[get] on a boat[ship]
c) 배에서 내리다 = rời tàu (để lên bờ) = leave[get off] a ship
d) 우리는 모두 한를 탔다. = Chúng ta cùng hội cùng thuyền. = We are all in the same boat.
e) 이곳은 하루에 두 번 가 들어온다. = Tàu thủy tới đây một ngày hai lần. = A boat arrives here twice a day.
 
407. 내            | 內 (nội) trong = inside
a) 한 시간 로 끝날 겁니다. = Trong một giờ đồng·hồ tôi sẽ hoàn·thành. = I’ll be finished within an hour.
b) 기한 내에 = trong kì·hạn = within the period 《of》
c) 범위내 = trong phạm·vi = within the limit [range] 「of 」
 
408. 모양          | 模樣 (mô·dạng), 貌樣 (mạo·dạng) hình·dạng = a shape, form
a) 다양한 모양의 상품을 개발하다.= Phát·triển sản·phẩm với hình·dáng đa·dạng = develop products that are different in shape
b) 케이크의 모양이 흐트러졌다.= Cái bánh ngọt không ra hình·dạng gì cả. = The cake lost its shape.
c) 삼각형 모양으로 색종이를 잘라라. =  Cắt giấy màu thành các hình tam·giác = Cut the colored paper in the shape of a triangle.
d) 나는 그녀의 머리 모양이 마음에 들지 않았다. = Tôi không thích kiểu tóc của cô ấy. = I didn’t like the way she had done her hair.
 
409. 산            | 山 (san, sơn) núi = a mountain
a) 을 넘(어가)다 = băng qua núi =  cross [go across] a mountain
b) 을 내려가다[오다] = xuống núi = go [come, climb] down a mountain;
c) 을 오르다 = leo lên núi = go up a mountain
d) 에베레스트 은 세계에서 가장 높은 이다. = Everest là ngọn núi cao nhất thế·giới. = Mt. Everest is the highest mountain in the world.
 
410. 새            | (새로운) mới (tính·từ) = new
a)  차를 구입하다 = mua xe ô·tô mới = buy a new car
b)  친구를 사귀다 = kết bạn mới, làm quen với bạn mới = make new friends
c) 오늘  학년이 시작되었다. = Ngày hôm nay năm·học mới đã bắt·đầu. = A new school year began today.
d) 나의  친구들은 모두 친절하고 재미있습니다. = Những người bạn mới của tôi đều thân·thiện và vui·nhộn. = My new classmates are all very friendly and funny.
 
411. 하지만        | nhưng = but, nevertheless
a) 내일 그녀가 올 것 같다. 하지만 확실한 것은 아니다. = Có vẻ như ngày mai chị ấy sẽ tới. Nhưng tôi không dám chắc. = I think she may come tomorrow. I’m not sure though.
(확실하다 確實·(xác·thực))
b) 호텔은 최악이었다. 하지만 날씨가 좋아서 그나마 다행이었다.= Khách·sạn thì dở·tệ, nhưng cũng may là thời·tiết đẹp. = The hotel was the absolute worst, but the good weather made things just bearable.
(최악 = 最惡(tối ác) = cực xấu, dở tệ =  the worst;
다행 = 多幸 (đa·hạnh) = may·mắn = lucky)
 
412. 조건          | 條件 (điều·kiện) = condition
a) 아무 조건 없이 = vô·điều·kiện = without conditions
b) 그것을 허락하는 대신 한 가지 조건이 있다. = Tôi sẽ đồng·ý với một điều·kiện. = I’ll say yes on one condition.
(허락 = 許諾 (hứa..) chấp·thuận, đồng·ý = permission;
c) 건강은 행복의 필수 조건이다.= Sức·khỏe là một điều·kiện cần của hạnh·phúc. = Health is an essential condition for happiness.
 
413. 문            | 門 (môn) cửa = door
a) 을 열다 = mở cửa = open the door
b) 을 닫다 = đóng cửa = close[shut] the door
c) 여기 몇 시에  여나요? = Ở đây mấy giờ thì mở cửa vậy ạ? = When do you open?
 
414. 꽃            | hoa (thực·vật 식물)= flower
a) 을 심다 = trồng hoa = plant flowers
b) 을 피우다= nở hoa= blossom
c) 이 은 봄에 핀다. = Hoa này nở vào mùa xuân. = This flower blooms[comes out] in spring.
 
415. 단계          |段階 (đoạn·giai) giai·đoạn = a stage, a phase, a phase
a) 실험 단계 = giai·đoạn thực·nghiệm = an experimental stage[phase]
b) 다음 단계로 넘어갑시다.= Hãy cùng chuyển sang bước tiếp theo.= Let’s move on to the next step.
c) 그 일은 아직 준비 단계에 있다. = Việc đó vẫn đang trong giai·đoạn chuẩn·bị. = It’s still in the preparation stage.
 
416. 올리다        | (위로) đưa lên, nâng lên, đặt lên, để lên (động·từ) = to raise, to lift up
a) 오른 팔을 올려라. = Đưa tay phải lên! = Raise your right arm.
b) 책상 위에 다리를 올리지 마라. = Đừng để chân lên bàn học! = Don’t put your feet up on the desk.
c) 손을 머리 위로 올려라. = Hãy đưa tay lên trên đầu! = Raise your hands over[above] your head.
 
417. 그동안        | trong lúc đó = during that time, meanwhile
a) 비행기는 3시간 후에 출발하는데 그동안 뭘 해야 할지를 모르겠다.= Máy·bay sẽ cất cánh sau 3 giờ nữa,trong thời·gian đó tôi không biết làm gì cả. = The plane leaves in three hours, and I’m not sure what to do in the meanwhile[meantime].
b) 오랜만이네! 그동안 어떻게 지냈어?= Lâu ngày không gặp! Dạo này sao rồi? = Long time no see! How have you been?
 
418. 교사          | 敎師 (giáo·sư) (선생님) giáo·viên, thầy, người dạy = teacher, schoolteacher, instructor
a) 그는 화학 교사이다. = Anh ấy là thầy·giáo dạy môn Hóa·học. = He is a teacher of chemistry.
b) 당신은 왜 교사가 되었습니까? = Tại sao anh trở·thành giáo·viên? = Why did you go into teaching?
 
419. 갑자기        | đột·ngột, đột·nhiên = suddenly
a) 그 사건 이후 그는 갑자기 늙었다. = Sau vụ đó anh ấy đột·nhiên già đi. = He suddenly aged after that incident.
b) 갑자기 문이 열렸다. = Đột·nhiên cửa mở ra. = The door opened suddenly[all of a sudden].
c) 차가 갑자기 멈췄다. = Xe ô·tô dừng đột·ngột. = The car stopped dead[short]. 
 
420. 넘다          | băng qua, vượt qua (động·từ) = to cross, to pass
a) 그는 대문을 타고 넘어 우리 뜰안으로 들어왔다. = Hắn trèo qua cổng chính rồi vào vườn nhà tôi. = He climbed over the gate into our garden
b) 저 산을 넘으면 우리 행군은 끝이다. = Cuộc hành·quân của chúng·ta sẽ kết·thúc nếu vượt qua ngọn núi kia. = The march will end when we get over[across] the mountain.
c) 벌써 7시가 넘었다. = Đã quá 7 giờ rồi. = It is already past seven o’clock.
 
421. 지니다        | có, mang theo, sở·hữu (động·từ) = to carry with, to hold, possess. Xem 가지다 (mang, mang theo)
a) 많은 돈을 몸에 지니고 다니는 것은 위험하다.= Đi lại nếu mang theo nhiều tiền sẽ nguy·hiểm. =It’s dangerous to carry a lot of money around with you[on your person].
b) 몸에 부적을 지니다 = mang bùa theo người = carry a charm on oneself
(부적 符籍 (phù·tịch) bùa = talisman (팔찌 등에 다는) charm (보석류의) amulet)
c) 그녀는 착한 성품을 지녔다. = Cô ấy  bản·tính tốt. = She is good-natured.
d) 그 사건은 역사적으로 큰 의미를 지닌다. = Sự·kiện đó  ý·nghĩa lịch·sử lớn lao. = The event[case] has great historical significance.
 
Sự khác nhau về nghĩa “có” giữa 가지다 và 지니다:
가지다 : nhấn·mạnh sở·hữu vật·lí (물리적인 소유의 느낌이 강함).
(예) 그는 책을 많이 갖고 있다. = Anh ấy có nhiều sách.
지니다 : nhấn·mạnh sở·hữu bên trong (내적인 소유의 느낌이 강함).
(예) 그녀는 온화한 성품을 지녔다. = Cô ấy có đức·tính ôn·hòa. = She has a mild disposition.
(성품 性品 (tính·phẩm) tính·cách, 온화 (溫和) ôn·hòa = mild)
 
422. 바람          | gió = wind
a) 오늘은 바람이 세게 분다. = Hôm nay gió thổi mạnh quá. = It’s very windy today.
(세게 = 강하게 = mạnh = strongly)
b) 모자가 바람에 날아가 버렸다. = Cái mũ của tôi bị gió thổi bay mất. = My hat blew away in the wind.
c) 바람 한 점 없는 무더운 날씨였다.·= Thời·tiết oi·bức, ngột·ngạt không có ngọn gió nào. = It was a hot day without a hint of a breeze.
 
423. 잘하다        |làm tốt, làm giỏi việc gì (động·từ) = to do well
a) 그는 수영을 잘한다. = Anh ấy bơi giỏi. = He is good at swimming.
b) 그녀는 영어를 아주 잘한다. = Anh ấy nói tiếng Anh rất giỏi. = She speaks very good English.
c) 정말 잘했어! = Làm tốt lắm. = You did very well.
 
424. 마을          | làng = a village, a town
a) 고립된 마을 = một ngôi làng cô·lập = an isolated village
b) 이웃 마을[도시] =làng bên cạnh = a neighboring village
c) 우리 마을에는 약 서른 채의 집이 있다. = Làng tôi có khoảng 30 căn nhà. =  Our village consists of about thirty houses.
 
425. 어리다        | trẻ, nhỏ (tính·từ) = young 
a) 그녀는 나이보다 어려 보인다. = Cô ấy trông trẻ hơn so với tuổi. = She looks young for her age.
b) 그녀는 나보다 세 살 어리다. = Cô ấy trẻ hơn tôi 3 tuổi. = She is three years younger than I am.
c) 나는 어려서부터 책 읽는 것을 좋아했다. = Từ nhỏ tôi đã thích đọc sách. = I have liked reading since I was little.
 
426. 
대표     | 代表 (đại·biểu) (danh·từ) đại·biểu, (động·từ) đại·diên = Representative, delegate 
 
a) 김치는 한국을 대표하는 음식이다.= Kimchi là thức·ăn đại·diện cho Hàn·Quốc. = Kimchi is the most representative of Korean foods.
 
b) 과 대표가 누구죠? = Ai là đại·biểu của khoa? = Who is the department representative
 
c) 직원들을 대표해서 감사드립니다. = Thay mặt người làm tôi xin cảm tạ. = On behalf of our employees, I’d like to thank you.

 

 
d) 각 당 대표들은 의견 차이를 보였다. = Đại·biểu các đảng phái bất·đồng ý·kiến. = The representative of each party disagreed.

 

 
427. 가능성     | 可能性 (khả·năng·tính) khả·năng = possibility 

 

 
a) 가능성이 없다= không có khả·năng, không thể = do not stand[have] a chance

 

 
b) 성공할 가능성은 반반이다. = Khả·năng thành·công là 50-50%. = We have a fifty·fifty chance of success.

 

 
c) 비가 올 가능성은 20%도 안 간다. = Khả·năng trời sẽ mưa không tới 20%. = The chance of rain is less than 20 percent.

 

 
d) 우리가 이길 가능성은 없다. = Chúng·ta không có khả·năng thắng. = We have no chance of winning.

 

 
428. 방향     | 方向 (phương·hướng) phương·hướng = direction 

 

 
a) 방향을 잘못 잡다 = Đi sai (phương) hướng = go in the wrong direction

 

 
b) 방향을 바꾸다 = đổi (phương) hướng = change direction

 

 
c) 택시가 갑자기 방향을 틀었다. = Chiếc taxi đột·nhiên đổi hướng. =The taxi suddenly changed its direction.

 

 
d) 저도 같은 방향으로 갑니다. = Tôi đang đi cùng hướng (cùng đường) với anh. = I’m going in the same direction.

 

 
429. 목소리     |  () giọng nói, tiếng nói = voice 

 

 
목 = cổ, 소리 = âm·thanh

 

 
a) 제 목소리 잘 들리세요? = Anh có nghe giọng tôi nói không ạ? = Can you hear me well?

 

 
b) 목소리를 낮추다 = hạ giọng, nhỏ tiếng lại = lower one’s voice

 

 
c) 목소리를 높이다 = cao giọng, lên giọng = raise[lift] one’s voice

 

 
d) 목소리가 갈라진다.= Bị vỡ giọng/vỡ tiếng. = My voice cracks[breaks].

 

 
430. 노래     |  () bài hát = song 

 

 
a) 노래를 부르다 = ca một bài, hát một bài hát = sing (a song)

 

 
b) 노래를 듣다 = nghe nhạc (bài hát) = listen to a music[song]

 

 
c) 이것이 내가 가장 좋아하는 노래다. = Đây là bài hát tôi thích nhất. = This is my favorite song.

 

 
d) 이 노래 제목이 뭐죠? = Tên bài hát này là gì vậy? = What is the name[title] of this song?

 

 
431. 바다     |  () biển = sea 

 

 
a) 바다 밑 = dưới biển = the bottom[floor, bed] of the sea

 

 
b) 바다 밑에 잠기다= chìm xuống (đáy) biển = sink to the bottom of the sea

 

 
c) 빙산의 대부분은 바다 밑에 잠겨있다. = Phần lớn của tảng băng trôi chìm ở dưới mặt nước biển. = Most of an iceberg is under water.

 

 
d) 큰 아파트를 바다 밑에 건설할 수 있다.= Chúng ta có thể xây một apartment lớn ở dưới biển. = We can build a very big apartment under the sea.

 

 
432. 힘들다     |  () khó khăn, vất vả = hard, difficult 

 

 
a) 힘들어 죽겠다.  = Mệt chết mất thôi. = I am so tired I could die.

 

 
b) 오늘은 힘든 하루였다. = Hôm nay là một ngày vất·vả. = It was[I had] a hard day today.

 

 
433. 공부     | 工夫 (công·phu) học (tự học, có thể không có thầy dạy) = study 

 

 
a) 열심히 공부하다 = học chăm·chỉ = study hard

 

 
b) 그녀는 법률 공부에 흥미를 갖고 있다. = Cô ấy thích học luật. = She is interested in studying law.

 

 
434. 움직이다     |  () đưa, dịch·chuyển = move

 

 
a) 팔을 위아래로 움직여 보세요. = Thử đưa (dịch·chuyển) tay lên xuống xem. = Move your arms up and down.

 

 
b) 움직이지 마라. = Đứng yên đó (đừng di·chuyển). = Stay there.

 

 
c) 사진을 찍을 테니 움직이지 마세요. = Hãy đứng yên nhé, tôi sẽ chụp một kiểu ảnh. = Hold on, I’m taking a picture.

 

 
435. 대회     | 大會 (đại·hội) đại·hội = a great meeting 

 

 
a) 학술 대회에 참가하다 = tham·gia đại·hội học·thuật = attend an academic conference

 

 
436. 의원     | 議員 (nghị·viên) nghị·viên = Member of Parliament 

 

 
a) 상원 의원 【미국】= thượng·nghị·sĩ = Senator

 

 
b) 그 상원의원이 가장 유력한 대통령 후보이다. = Thượng·nghị·sĩ đó là ứng·cử·viên tổng·thống mạnh nhất. = The Senator is the leading candidate for President.

 

 
c) 내 삼촌이 국회의원에 선출되었다. = Cậu tôi đã được bầu làm nghị·viên quốc·hội. = My uncle was elected to Congress.

 

 
437. 노력     | 努力 (nỗ·lực) nỗ·lực, cố·gắng = effort 

 

 
a) 너는 좀 더 노력해야 한다. = Anh phải cố·gắng thêm chút nữa. = You must try a little harder.

 

 
b) 이것은 우리 모두의 노력의 결과다. = Đây là kết·quả nhờ sự nỗ·lực của tất·cả chúng·ta. = This is the result of all our efforts.

 

 
438. 전혀     | · (toàn·)  hoàn·toàn, tuyệt·đối = completely, absolutely, entirely 

 

 
a) 그는 일을 전혀 하지 않았다. = Anh ta tuyệt·đối không làm việc gì cả. = He did absolutely no work.

 

 
b) 그는 전혀 다른 사람 같았다. = Anh ta giống như người hoàn·toàn khác với. = He seemed a completely different person.

 

 
439. 언니     |  () chị (tiếng em gái gọi chị, nếu là em trai thì gọi chị là 누나) = elder sister 

 

 
a) 그는 우리 언니의 친구입니다. = Anh ấy là bạn chị tôi. = He’s a friend of my older sister.

 

 
b) 그녀는 언니와 아주 다르다. =  Cô ấy rất khác với chị mình. = She is quite different from her sister.

 

 
440. 단체     | 團體 (đoàn·thể ) đoàn·thể (Nhóm người kết hợp lại, có tổ chức và mục tiêu chung.) = (같은목적을 가진 조직체) organization, association, society (여러 사람이 모인 집단) group, party 

 

 
a) 단체에서 빠지다 = từ·bỏ nhóm/đoàn·thể/tổ·chức = leave[quit] a society.

 

 
b) 그들은 김씨를 후원하는 단체를 결성했다. = Họ đã kết·thành nhóm ủng·hộ cho ông Kim. = They organized[formed] a society in support of Mr. Kim. (후원 = 後援 (hậu·viện); 결성 結成 (kết·thành))

 

 
c) 단체를 조직[해산]하다. = tổ·chức một hội·nhóm = form[dissolve] an organization.

 

 
441. 분     | ·분 分 () phần = a part 

 

 
a) 4분의 1 = một phần tư = a fourth (part)

 

 
b) 한 달분의 방세는 얼마죠? = Tiền thuê phòng một tháng bao nhiêu? = What´s the rent for the room per month?

 

 
442. 알려지다     |  () được biết đến, bị lộ ra = to become known 

 

 
a) 그의 비밀이 모두에게 알려졌다. = Bí·mật của anh ấy bị lộ ra cho mọi người biết. = His secret became known to everybody.

 

 
b) 그는 가수로 알려져 있다. = He is known as a singer.

 

 
443. 가능하다     | 可能 (khả·năng) khả·năng, có·thể = possible (실현 가능하다) practicable, feasible       

 

 
a) 가능하다면 내일 오세요. = Nếu có thể được thì mai hãy tới nhé. = Come tomorrow, if (at all) possible.

 

 
b) 이 계획은 충분히 실현 가능하다. = Kế·hoạch này có đủ khả·năng thực·hiện

 

 
This plan is quite practicable[feasible].

 

 
444. 능력         | 能力 (năng·lực) năng·lực  = ability 

 

 
a) 능력이 있다 = có năng·lực (làm việc gì) = be able to do

 

 
b) 능력이 안 되는 사람은 이 일을 할 수 없다. = Người mà năng·lực không được tốt thì không thể làm được việc này. = Someone with a limited ability cannot do this work.

 

 
c) 그것은 제 능력 밖의 일이에요. = Việc đó ngoài tầm năng·lực của tôi./Việc đó quá sức tôi. = That’s beyond my capability.

 

 
445. 주장하다     | 主張 (chủ·trương) (có) chủ·trương (ý·kiến, chủ·ý; chống·đỡ, khiếu·nại), lập·luận, tranh·luận, đòi·hỏi, yêu·sách = (의견) opinion (고집) insistence, assertion, (formal) contention (논점) argument (근거가 없는) claim, insist, assert (that), argue, (formal) contend (that) (근거 없이) claim       

 

 
a) 타당한 주장 = lập·luận/tranh·luận hợp·lí = a rational argument (타당 = 妥當 (thỏa·đáng))

 

 
b) 무죄를 주장하다 = khẳng·định sự vô·tội = insist on[maintain; claim] one’s innocence

 

 
c) 그들은 상반된 주장을 하고 있다. = Họ có chủ·ý trái ngược nhau. = Their claims are contradictory[conflicting]. (상반 = 相反 tương·phản)

 

 
446. 자식     | 子息 (tử·tức) con·cái = child (children), sons and daughters 

 

 
a) 자식이 많다 = có nhiều con  = have many children

 

 
b) 그녀는 자나 깨나 자식 걱정이다. = Cô ấy ngày đêm lo·lắng về con mình. = She worries about her children twenty·four seven[twenty·four hours a day]. (자나 깨나  = ngày đêm, 24 giờ 7 ngày = night and day, twenty·four seven (24/7))

 

 
c) 자식을 낳다 = sinh con = have a child

 

 
d) 품 안의 자식이라고 다 크니 소용이 없다.

 

 
447. 불     |  () lửa = fire 

 

 
a) 불이 붙다 = bắt lửa, bén lửa  = catch (on)[take] fire

 

 
b) 그녀의 스커트에 불이 붙었다. = Váy cô ấy bén lửa. = Her skirt caught fire.

 

 
c) 불 좀 빌려주시겠습니까. = Xin hãy cho tôi tí lửa? (Cho tôi mượn cái bật lửa chút đi!) = May I have a light?/Could you give me a light?

 

 
448. 주민     | 住民 (trú·dân) cư·dân = (local) resident 

 

 
a) 이곳 주민이세요? = Anh có phải là dân vùng này không?/Anh có phải là cư·dân ở đây không? = Are you a resident here?

 

 
b) 그는 이 아파트 주민이 아니다. = Anh ta không phải là người dân sống trong aparment này. = He is not a resident of this apartment.

 

 
449. 모으다     |  () thu·thập, tập·hợp = (사람을) gather,   (수집하다) collect    

 

 
a) 자료를 모으다 = thu·thập tài·liệu = collect[gather; amass] data

 

 
b) 나는 수백 권의 책을 모았다. = Tôi đã tích·góp được hàng trăm cuốn sách. = I have accumulated hundreds of books.

 

 
450. 자료     | 資料 (tư·liệu) tư·liệu = material(s), data (on) 

 

 
a) 연구 자료를 수집하다 = thu·thập tư·liệu nghiên·cứu = collect research material(s)

 

 
b) 그녀는 소설을 쓰기 위해 자료를 수집하고 있다. = Cô ấy đang thu·thập tài·liệu để viết tiểu·thuyết. = She is collecting materials for a novel.
451. 
존재     | 存在 (tồn·tại) tồn·tại = existence 
a) 신의 존재를 믿다 = Tin vào sự tồn·tại của Thiên Chúa, tin có Thiên Chúa ở trên đời = believe in the existence of God
b) 화성에 생명체가 존재할까? = Trên Sao Hỏa sự·sống có tồn·tại không? = Does life exist on Mars? (생명체 = sự·sống, sinh·vật = life, (living) organism, living things)
c) 그는 존재 가치가 없는 인간이다. = Hắn ta không đáng có ở trên đời. (nguyên văn: Hắn ta là con người mà giá·trị tồn·tại chẳng có) = He is not worth living.
 
452. 학년     | 學年 (học·niên) năm học, lớp = school year; grade, level 
a) 그는 나보다 한 학년 위다. = Anh ấy học trên tôi một lớp./ Anh ấy học trước tôi một năm. = He is a grade above me.

 

b) 그는 나보다 한 학년 아래다. = Cậu ấy học dưới tôi một lớp.

 

c) 저는 4학년을 가르칩니다. = Tôi đang dạy học·sinh lớp 4. = I teach fourth graders.

 

d) 그는 중학교 2학년이다. = Cậu ta đang học lớp 8. (năm 2 trung·học) = He is in the 8th grade.

 

 
Hệ·thống giáo·dục phổ·thông của Hàn·Quốc gồm 12 năm chia thành 3 cấp: Tiểu·học: 6 năm (lớp 1 đến 6), Trung·học 3 năm (lớp 1, 2, 3), Cao·học 3 năm (lớp 1, 2, 3). Sau trung·học phổ·thông có đại·học.

 

 
d) 그녀는 3학년 주임을 맡고 있다. = Cô ấy giữ chức giáo·viên chủ·nhiệm lớp 3 (lớp cuối cấp cao·học hoặc trung·học). = She’s the head teacher of the third grade[year] classes.

 

 
453. 신문     | 新聞 (tân·văn) nhật·báo = newspaper 

 

a) 오늘 신문 보셨어요? = Anh đã đọc báo ngày hôm nay chưa? = Have you seen today’s newspaper?

 

b) 나는 아침마다 신문을 배달한다. = Tôi giao nhật·báo mỗi buổi sáng. = I deliver newspapers every morning.

 

c) 그 사건은 며칠 동안 신문에 대대적으로 보도되었다. = Sự-kiện/Vụ đó được đưa tin rầm·rộ trên nhật·báo trong nhiều ngày. = The incident made (national) headlines for days.

 

 
454. 가지다     |  () có, sở·hữu = to have, to own, to possess 

 

a) 가게를 가지고 있다. = có một cửa·tiệm, sở·hữu một cửa·hàng = keep[own] a shop.

 

b) 그녀는 여러가지 미덕을 가지고 있다. = Cô ấy có nhiều đức tính tốt. = She possesses many virtues. (미덕 = 美德 (mĩ đức))

 

c) 그 물건은 지금 내가 가지고 있다. = Bây·giờ cái đó là của tôi. = That stuff is now in my possession.

 

d) 그 나라 여성은 투표권을 가지고 있지 않다. = Nước đó phụ-nữ không có quyền bỏ phiếu. (bầu-cử) = In that country women do not have the rights to vote. (투표권 = right to vote = quyền bỏ phiếu; 투표 = 投票 (đầu phiếu) = bỏ phiếu bầu = vote, 권 = 權 (quyền))

 

 
455. 이해하다     | 理解 (lí·giải) hiểu = to understand 

 

이해 = 理解 (理 lí = (Danh·từ) Quy luật, ý chỉ của sự vật. ◎Như: thiên lí 天理, công lí 公理, chân lí 真理;

 

解 giải (Động·từ) Hiểu, nhận rõ được ý.

 

a) 이해하기 쉽다 = dễ hiểu = be easy to understand

 

b) 잘못 이해하다 = hiểu sai, hiểu nhầm = misunderstand

 

c) 이해하시겠습니까? = Bác có hiểu không ạ? = Do you understand?

 

d) 당신의 입장도 충분히 이해합니다. = Tôi hoàn·toàn hiểu ý của anh. = I (can) understand your situation completely.

 

e) 당신 심정은 이해합니다. = Tôi hiểu tâm·trạng của anh. = I understand [know] how you feel.

 

 
456. 제품     | 製品 (chế·phẩm) sản·phẩm = product 

 

a) 제품을 개발하다  = phát·triển sản·phẩm = develop a product

 

b) 새로운 제품을 출시하다 = phát·hành sản·phẩm mới = launch[release] a new product

 

c) 저희 제품을 이용해 주셔서 감사합니다. = Cảm ơn anh đã sử·dụng sản·phẩm của chúng·tôi ạ. = Thank you for using our product.

 

d) 그 가게에는 싸고 질 좋은 제품들이 많다. = Cửa·hàng đó có nhiều sản·phẩm rẻ mà chất·lượng tốt. = The store has a lot of cheap but high-quality goods. (질 (품질 = phẩm-chất), 질 = 質 (chất) = quality)

 

 
457. 분야     | 分野 (phân dã ) lĩnh·vực, ngành = area, field; branch 

 

(野 = dã = (Danh·từ) Đồng, cánh đồng, chỗ đất rộng và bằng phẳng)

 

a) 대수는 수학의 한 분야다. = Đại·số là một ngành (nhánh) của Toán·học. = Algebra is a branch of mathematics.

 

b) 당신의 주요 관심 분야는 무엇입니까? = Lĩnh·vực quan·tâm chủ·yếu của bạn là gì? = What is your main area of concern[field of interest]?

 

c) 그것은 내 전문 분야가 아니다. = Đây không phải là lĩnh·vực chuyên·môn của tôi. = It’s not in my field of work. (전문 = 專門 chuyên·môn)

 

 
458. 사업     | 事業 (sự·nghiệp) kinh·doanh, doanh·nghiệp = (영리를 목적으로 하는 경제활동) business, enterprise       

 

a) 민간사업 = doanh·nghiệp tư·nhân = a private enterprise

 

b) 사업은 어떠세요? = Việc kinh·doanh thế nào? = How’s business?

 

c) 사업을 시작하다 = khởi nghiệp, bắt·đầu kinh·doanh = start up a business

 

d) 사업에 실패하다 = thất·bại trong kinh·doanh = fail in business

 

e) 저는 사업을 하고 있습니다. = Tôi đang kinh·doanh tự·do. = I have my own business.

 

f) 그는 사업이 망했다. = Doanh·nghiệp anh ấy bị phá·sản. = His company went bankrupt. (망 = 亡 (vong) = mất)

 

 
459. 행위     | 行爲 (hành·vi) hành·vi = act, behavior 

 

a) 불법 행위를 저지르다 = phạm tội, làm hành·vi phi·pháp = commit an illegal act (저지르다  = to commit = phạm vào)

 

b) 시험에서 부정행위를 하다 = gian·lận trong thi·cử = cheat on the test  (부정행위 = hành·vi tiêu·cực)

 

c) 자위행위를 하다 = thủ·dâm = to masturbate (자위 = 自慰 (tự úy) = tự thỏa mãn = self comfort)

 

 
460. 수준     | 水準 (thủy chuẩn) tiêu·chuẩn, mức = standard, level 

 

a) 수준을 높이다 = nâng cao tiêu·chuẩn = raise[improve] standard

 

b) 두 아이는 수준이 비슷하다. = Hai đứa bé có mức độ như nhau. = Both children are on a similar level.

 

c) 그들의 생활수준은 낮다[높다]. = Tiêu·chuẩn/Mức sống của họ thấp [cao] = They have a low[high] standard of living.

 

 
461. 지난해     |  () năm trước, năm ngoái = last year 

 

a) 지난해를 되돌아보다 = nhìn lại năm trước = look back on last[the previous] year

 

b) 매출이 지난해에 비해 두 배로 늘었다. = Doanh·số bán hàng năm nay tăng 2 lần so với năm trước. = Sales (this year) have doubled compared to last year’s. (매출 = 賣出 (mại xuất) = sales; 배로 = (bằng) lần;  늘다 = tăng = to increase, to grow)

 

c) 우리는 지난해에 이 회사에 합병되었다. = Năm ngoái chúng tôi đã sáp nhập vào công-ty này. = We became affiliated with this company last year. (합병 = 合幷 (hợp tịnh) = sáp nhập = merge)

 

 
462. 표현               | 表現 (biểu·hiện) biểu·hiện = [명사] expression 

 

a) 애정 표현을 하다 = biểu·hiện tình·cảm = express affection (애정 = 愛情 (ái tình) = cảm tình thương yêu = love)

 

b) 그는 자신의 감정을 잘 표현하지 않는다. = Anh ấy ít khi biểu·hiện cảm·xúc của mình. = He rarely expresses[shows] his emotions. (감정 = 感情 = cảm·tình = feeling(s), emotion)

 

c) 그때 내가 느꼈던 기분은 말로 표현하기 어렵다. = Rất khó diễn tả (biểu·hiện) bằng lời tâm·trạng của tôi lúc đó cảm·thấy như thế nào. = It’s hard for me to express[articulate; verbalize; put into words] the way I felt at that time.

 

 
463. 기분     | 氣分 (khí phân) tâm·trạng = mood, feelings 

 

Khí 氣 (Danh·từ) = Trạng·thái tinh·thần.

 

a) 기분이 나쁘다 = Tâm·trạng xấu, tâm·trạng thật tệ = be in a bad mood

 

b) 지금 농담할 기분이 아니다. = Bây giờ tôi không có tâm·trạng để đùa giỡn đâu. = I’m not in a joking mood right now.

 

c) 그만 기분 푸세요 = Vui lên nào. = Try to forget about it./Cheer up. (그만 = ngừng, thôi)

 

 
464. 대     | 代 (đại) đời, thế·hệ = [계승의 순위·그 기간] a generation; [치세] a reign; [시대] an age; an era. 

 

đại 代:

 

(1) (Danh·từ) Đời (giai·đoạn, thời·kì lịch·sử). ◎Như: Hán đại 漢代 đời nhà Hán, hiện·đại 現代 đời nay.

 

( 2) (Danh·từ) Lượng từ: lớp, thế·hệ, đời (trong gia·đình). ◎Như: hạ nhất đại 下一代 thế hệ sau,

 

 
a) 부모[자식]의 대 = đời/thế·hệ cha·mẹ [con·cái] = the parent’s[children’s] generation.

 

b) 여러 대를 이어 오는 명가 = gia·đình danh·tiếng nhiều đời = a prominent family for many generations. (명가 = 名家 (danh·gia)

 

c) 5대째의 대통령 = Đời tổng·thống thứ 5 = the fifth President.

 

d) 저 가게는 지금 7대째의 주인이 운영하고 있다. = Bây giờ cửa hàng đó đang do chủ·nhân đời thứ 7 quản·lí. = The seventh in the line of proprietors runs the store now (운영 = 運營 (vận doanh), doanh = quản·lí, cai·quản = manage)

 

 
465. 젊다     |  () trẻ, trẻ·trung, còn trẻ, tươi·trẻ = young, youthful     

 

어리다 = trẻ, nhỏ tuổi

 

a) trẻ, nhỏ tuổi, ít tuổi = young = 젊은, 어린; trẻ trung, còn trẻ = youthful = 젊은이다운, 젊어 보이는

 

b) 당신은 아직 젊어요. 용기 잃지 말고 다시 도전해 봐요. = Anh vẫn còn trẻ. Đừng đánh mất dũng·khí. Hãy thử lại một lần nữa đi. = You”re still young. Don”t lose your courage. Try again. (용기 = 勇氣 (dũng·khí) =  courage;   잃다 = to lose = đánh mất; 도전 挑戰 (khiêu·chiến) = thử thách)

 

c) 나는 아직 마음은 젊다. = Tâm·hồn tôi vẫn còn tươi·trẻ. = I’m still young at heart.

 

d) 새파랗게 젊은 사람이 사장이 되었다. = Một người còn trẻ măng đã trở·thành chủ·tịch công·ty. = A very young person has become a company president.

 

 
466. 옷     |  () quần·áo = (의복) clothes 

 

a) 옷을 입다 = mặc quần·áo = put on clothes

 

b) 옷을 벗다 = cởi quần·áo = take off clothes

 

c) 옷을 갈아입다 = thay quần·áo = change (clothes)

 

d) 이 옷 한번 입어 봐도 될까요? = Tôi thử mặc cái áo này một lần có được không? = May I try this on?

 

e) 옷 좀 깨끗하게 입어라. = Hãy mặc quần·áo sạch·sẽ một chút. = Try to keep your clothes clean.

 

 
467. 기능     | 機能 (cơ·năng) công·dụng, công·năng, chức·năng, hàm = function 

 

a) 이 휴대전화는 다양한 기능이 있다. = Chiếc điện·thoại di·động này có nhiều chức·năng/công·dụng. = This cellphone has various functions.

 

b) 나는 간기능이 좋지 않다. = Chức·năng gan của tôi không được tốt./Gan của tôi không hoạt·động tốt. = My liver doesn’t work[function] very well.

 

c) 그 소파는 침대 기능도 한다. = Chiếc ghế sofa đó còn có công·dụng như một chiếc giường. = The sofa can also function as a bed.

 

 
468. 순간     | 瞬間 (thuấn gian) khoảnh·khắc; giây·phút, chớp·mắt = moment, instant 

 

瞬 (thuấn) = (động·từ) nháy mắt, chớp mắt; (danh·từ) thì·giờ ngắn·ngủi, chóng qua

 

間 (gian) = (danh·từ) Khoảng, ở giữa, bên trong (thời gian).

 

 
a) 나는 여행의 매 순간을 즐겼다. = Tôi đã tận·hưởng mọi khoảnh·khắc của chuyến đi. = I enjoyed every minute[moment] of the trip. (즐기다 = hưởng·thụ = to enjoy; 여행 = 旅行 (lữ·hành) = chuyến đi = trip, travel; 매 = 每 (mỗi))

 

b) 지금이 바로 우리가 기다려 왔던 순간이다. = Bây·giờ chính là khoảnh·khắc mà chúng·ta đã mong đợi. =  This is the moment we’ve been waiting for.

 

c) 그는 마지막 순간에 마음을 바꿨다. = Anh ấy đã thay·đổi quyết·định vào giây·phút cuối·cùng. = He changed his mind at the last minute[moment].

 

d) 전쟁과 평화 (tên một tiểu·thuyết của nhà·văn Lev Tolstoy) = “Chiến·tranh và Hòa·bình” = War and Peace

 

e) 두 나라는 전쟁을 벌이고 있다. = Hai nước đang có chiến·tranh. = The two countries are at war with each other. (벌이다 = (전쟁·말다툼 등을) wage (war) = đánh nhau, 일전을 벌이다 = fight (with))

 

 
469. 전쟁     | 戰爭 (chiến·tranh) (danh·từ) chiến·tranh = war 

 

a) 핵전쟁 = chiến·tranh hạt·nhân = a nuclear war

 

(핵 核 (hạch) = (Danh·từ) Hạt, hột quả)

 

b) 전쟁에 이기다 = thắng trận, chiến·thắng trong cuộc chiến·tranh = win the war

 

c) 전쟁에 지다 = thua trận = lose the war

 

d) 전쟁과 평화 (서명) = Chiến·tranh và Hòa·bình = War and Peace

 

 
470. 전     | 前 (tiền) trước  = before 

 

a) 전에 그것을 들은 적이 있다. = Trước đây tôi đã từng nghe nói về nó rồi. = I have heard it before.

 

b) 전에 여기 와 본 것 같다. = Dường như trước đây tôi đã từng tới nơi này. = I think I’ve been here before.

 

c) 전에 여기 있던 가게가 없어졌다. = Cửa·hàng trước đây ở chỗ này giờ không còn nữa. = The store that was here before is gone.

 

d) 당신에 관해서는 전부터 많이 듣고 있었습니다. = Từ trước đây tôi đã nghe nhiều về anh. = I’ve heard a lot about you for some time.

 

 
471. 꿈     |  () (danh·từ) giấc·mơ  = a dream 

 

a) 꿈을 꾸다 = mơ (động·từ) = to dream

 

b) 꿈에서 깨다 = tỉnh giấc mơ = awake from a dream

 

c) 좋은 꿈 꾸세요! = Chúc anh có một giấc·mơ thật đẹp (ngọt·ngào)! = Sweet dreams!

 

d) 그와 다시 만나다니 꿈만 같다. = Tôi gặp lại anh ấy cứ như là một giấc·mơ vậy. = It’s like a dream to meet him again.

 

 
472. 할머니     |  () bà nội; bà (cụ) = grandmother; old woman 

 

외할머니 = bà ngoại

 

a) 할머니는 시골에서 혼자 살고 계신다. = Bà nội tôi sống một mình ở quê. = My grandmother lives by herself in the countryside.

 

b) 할머니, 여기 앉으세요. = Thưa bà, xin bà hãy ngồi xuống đây ạ. = Please sit here, Ma’am.

 

c) 할머니가 날 키워주셨어.= Bà nội đã nuôi lớn tôi. = My grandma brought me up. (키우다 = nuôi lớn = to raise)

 

 
473. 회의     | 會議 (hội·nghị) hội·nghị, cuộc họp = meeting, conference 

 

a) 회의를 열다 = mở hội·nghị [hội·thảo] = hold[have] a meeting[conference]

 

b) 회의는 밤까지 이어졌다. = Cuộc·họp đã kéo dài tới đêm. = The meeting went on into the night. (이어지다 =  kéo dài, tiếp·tục = (계속되다) continue, go on)

 

c) 회의 시간에 이 문제에 대해 얘기합시다. = Chúng·ta hãy cùng nói·chuyện về vấn·đề này trong thời·gian họp. = Let’s talk about this problem during the meeting.

 

d) 월요일 아침에는 주간 업무 회의가 있다. = Có buổi họp công·việc hàng tuần vào buổi·sáng thứ Hai. =

 

 
474. 방송     | 放送 (phóng·tống) phát (phát thanh, phát hình qua đài) = (음성·영상 등을 전파로 내보내는일) [명사] broadcasting 

 

放 (phóng) = phát ra; 送 (tống) = đưa đi, chuyển đi

 

a) 방송 중이다 = đang phát, đang lên sóng = be on (the) air

 

b) 라디오방송을 듣다 = nghe chương·trình phát trên radio = listen to a radio broadcast

 

c) 그 경기가 TV로 방송되나요? = Trận đấu đó sẽ được phát trên tivi phải không? = Is the game going to be televised[on TV]? (경기 = 競技 (cạnh·kĩ, cạnh: tranh·đua) = game, match)

 

d) 인터뷰는 수요일에 방송될 예정이다. = Cuộc phỏng·vấn dự·định sẽ được phát sóng vào thứ Tư. = The interview is scheduled for broadcast on Wednesday.

 

 
475. 이야기하다     |  () nói chuyện = (말, 글) [명사] story (대화) talk (with/about/on), 

 

이야기 (←이야기하다): câu chuyện, chuyện

 

 
a) 우리는 이야기를 시작했다. = Chúng·tôi đã bắt·đầu nói·chuyện. = We got talking.

 

b) 제 이야기 좀 들어 보세요. = Xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi. = Please listen to my story.

 

c) 아무한테도 이야기하지 마라. = Đừng kể chuyện này với bất·cứ ai. = Don’t tell anyone.

 

476. 
나무     |  () cây; gỗ = tree; wood 
 
1. CÂY
 
a) 나무를 심다 = trồng cây = plant a tree

 

 
b) 나무에 올라가다 = leo lên cây = climb (up) a tree

 

 
c) 나무 밑에서 잠시 쉬자 = Hãy cùng nghỉ ngơi dưới bóng cây. = Let’s take a break[rest] under a tree.

 

 
d) 나뭇가지에 새 한 마리가 앉아 있었다. = Một con chim đậu trên nhành cây. = A bird perched on one of the branches.

 

 
2. GỖ (목재) (mộc)

 

 
이 가구는 나무로 만들어졌다 = Đồ (nội·thất) này làm bằng gỗ. = This furniture was made of wood.

 

 
477. 자다     |  () ngủ = to sleep 

 

 
a) 자기 전에 = trước khi (đi) ngủ = before going to bed

 

 
b) 잘 잤어요? = ngủ ngon không? = Did you sleep well?

 

 
c) 그는 아직 자고 있다. = Anh ấy vẫn đang ngủ. = He’s still sleeping. .

 

 
478. 연극     | 演劇 (diễn·kịch) vở kịch = play, drama, theater    

 

 
a) 연극의 주인공을 맡다 = đóng vai chính trong vở kịch = play the main character in a play (주인공 = 主人公  (chủ·nhân·công) = diễn·viên chính;  맡다 = đảm·nhận = (일·책임 등을) take care of, take on, undertake)

 

 
b) 이번 주말에 연극 보러 가지 않을래요? = Cuối tuần này có muốn muốn đi xem kịch không? (nguyên văn: Cuối tuần này không muốn đi xem kịch à?) (lời mời) = Would you like to go see a play this weekend?

 

 
c) 그 연극은 볼만했다. = Vở kịch đó rất đáng xem. = That play was worth seeing. (만하다 = đáng)

 

 
479. 걷다     |  () đi bộ = to walk 

 

 
a) 걸어서 학교에 가다 = đi bộ đến trường = go to school on foot

 

 
b) 강을 따라 걷다 = đi bộ dọc theo con sông = walk along a river

 

 
c) 여기서 걸어서 얼마나 걸립니까? = Từ đây đi bộ thì mất bao lâu? = How long does it take from here on foot?

 

 
480. 노동     | 勞動 (lao·động) lao·động = labor 

 

 
a) 노동시간 단축을 요구하다 = yêu·cầu giảm giờ lao·động = demand shorter working hours (단축 短縮 (đoản súc; đoản: ngắn, súc: rút, co lại) = shorten, cut (down)

 

 
b) 그는 무노동 무임금 원칙을 천명했다. = Ông ấy đã khẳng·định nguyên·tắc là không lao·động thì không có lương. = He affirmed the principle of no work, no pay. (원칙 = 原則 (nguyên·tắc) = (원리) principle (규칙) rule; 천명 = 闡明 (xiển·minh, xiển: làm cho thấy rõ, minh: hiểu, làm sáng tỏ)

 

 
c) 노동계는 이번 노동법 개정에 반대했다.  = Giới lao·động đã lên tiếng phản·đối cải·cách luật lao·động lần này.

 

 
481. 이때     |  () lúc này = this time 

 

 
a) 이때까지 그 문제를 푼 사람이 없었다. = Cho đến lúc này, chưa có ai giải·quyết vấn·đề đó. = To this day, no one had solved that problem.

 

 
b) 이때에 = vào lúc này = at this time[moment]

 

 
c) 이때까지 = cho đến lúc này = until[up to; till] now

 

 
482. 과거     | 過去 (quá·khứ) quá·khứ = the past 

 

 
a) 과거를 회상하다 = nhớ lại ngày trước, hồi·tưởng quá·khứ = think of the past[bygone days] (회상 = 回想 (hồi tưởng) = nhớ lại =  (formal) remembrance)

 

 
b) 과거는 돌이킬 수 없다. = Quá·khứ không thể quay lại. = We can’t undo the past. (돌이키다 = làm lại = (원래 상태로 되돌리다) undo)

 

 
483. 가치     | 價値 (giá·trị) giá·trị = value 

 

 
a) 저 그림은 몇 백만 원의 가치가 있다. = Bức tranh đó có giá·trị hàng triệu won. = That picture is worth millions of won.

 

 
484. 시간     | 時間 (thời·gian) giờ (khoảng thời·gian; 1 giờ = 60 phút) = hour, time 

 

 
a) 시간을 묻다 = hỏi giờ·giấc = ask the time

 

 
b) 시간을 절약하다 = tiết·kiệm thời·gian = save time (절약 = 節約 (tiết·ước, tiết: hạn·chế, tằn·tiện; ước: rút·gọn, tiết·kiệm, đơn·giản) tiết·kiệm = saving)

 

 
c) 3시간 후에 돌아오겠습니다 = Tôi sẽ quay trở lại sau 3 giờ (tiếng đồng·hồ) nữa. = I’ll be back in three hours.

 

 
d) 일주일에 몇 시간이나 일하세요? = Một tuần anh làm việc mấy giờ ạ? = How many hours do you work in a week?

 

 
e) 나는 시간당 5천 원을 받고 아르바이트를 한다. = Tôi làm thêm bán thời·gian nhận 5000 won cho mỗi giờ. = I work part·time for 5,000 won an hour.

 

 
485. 집단     | 集團 (tập·đoàn) tập·đoàn; nhóm  = group 

 

 
a) 이 나라에는 100개 이상의 종족 집단이 살고 있습니다. = Ở đất·nước này có hơn 100 (nhóm) dân·tộc đang sinh·sống. = There are more than 100 ethnic groups in the country. (종족 = 種族 (chủng·tộc) = racial, ethnic

 

 
b) 집단 토론 = thảo·luận nhóm = group discussion

 

 
c) 집단 자살 = tự·sát tập·thể = mass suicide

 

 
d) 집단 살인 = kẻ sát·nhân hàng loạt = multiple murder

 

 
486. 현대     | 現代 (hiện·đại) hiện·đại, đời nay = the present age 

 

 
a) 그 병은 현대 의학으로도 고칠 수 없다. = Ngay cả y·học hiện·đại cũng không thể chữa được bệnh đó. = Even modern medicine is unable to cure that disease. (고치다  = chữa = to repair, fix)

 

 
b) 이 영화는 현대판 ‘로미오와 줄리엣’이다. = Phim này là phiên·bản hiện·đại của vở “Romeo và Juliet”. = This movie is a modern version of Romeo and Juliet.

 

 
487. 살펴보다     |  () xét kĩ, soi vào, xem xét, nhìn vào; tìm = examine, search, check;  look at, look into          

 

 
a) 면밀히 살펴보다 = xem·xét tỉ·mỉ = examine[inspect] closely[minutely]

 

 
b) 문이 잘 잠겼나 살펴보고 올게요. = Tôi sẽ đi kiểm·tra xem cửa đã khóa kĩ hay chưa. = I’ll go check whether the door is locked properly or not.

 

 
c) 경찰은 단서를 찾기 위해 그 집을 샅샅이 살펴보았다. = Cảnh·sát đã xét ngôi nhà đó rất kĩ lưỡng để tìm chứng·cứ. = The police examined every inch of the house for clues. (단서 = 端緖  = chứng cứ = clue; 샅샅이 =  kĩ lưỡng = thoroughly)

 

 
488. 장관     | 長官 (trưởng·quan) bộ·trưởng (trong nội·các chính·phủ) = A government cabinet minister  

 

 
a) 그녀는 법무부 장관에 임명되었다. = Bà ấy đã được nhậm chức Bộ·trưởng Bộ Tư·pháp. = She was appointed as the Minister of Justice. (임명 = 任命 (nhậm·mệnh) nhậm·chức = to appoint; 법무 = 法務 (pháp·vụ) tư·pháp = dicial affairs)

 

 
b) 노동부 장관 = bộ·trưởng Bộ Lao·động = Minister of Labor

 

 
c) 과학기술부 장관 = bộ·trưởng Bộ Khoa·học công·nghệ = Minister of Science and Technology

 

 
489. 차이     | 差異 (sai·dị) khác·biệt (danh·từ) = difference 

 

 
a) 두 사람은 나이 차이가 많이 난다. = Tuổi·tác hai người đó khác·biệt quá nhiều. = There’s a big age difference[gap] between the two.

 

 
b) 그들 간에 능력 차이는 없다. = Năng·lực hai người họ không có khác·biệt. = There is no difference between them in terms of their ability.

 

 
c) 가격차이는 얼마 나지 않는다. = Khác·biệt giá·cả không bao nhiêu. = There is not much difference in price.

 

 
490. 풀다     |  () nới lỏng ra = to untie 

 

 
a) 신발 끈을 풀다 = tháo dây giày = untie one’s shoelaces

 

 
b) 그녀는 생일 선물을 풀어 보았다. = Cô ấy mở quà sinh·nhật. (tháo gỡ dây hộp quà)

 

 
She opened[unwrapped] her birthday presents.

 

 
491. 시절     | 時節 (thì·tiết) mùa, năm tháng = season, days  

 

 
a) 좋은 시절은 다 지났다. = Những ngày tươi đẹp đã qua rồi. = The good old days are gone.

 

 
b) 그때가 내 인생에서 가장 행복한 시절이었다. = Đó là những ngày·tháng hạnh·phúc nhất của cuộc·đời tôi. = Those were the happiest days[years] of my life.

 

 
492. 물건     | 物件 (vật·kiện) thứ, vật = thing, stuff, object 

 

 
a) 이 물건은 어디에 쓰는 거죠? = Thứ này dùng để làm gì?  = What’s this thing for?

 

 
493. 직접     | 直接 (trực·tiếp) trực·tiếp = directly 

 

 
a) 이것은 그에게서 직접 들은 이야기다. = Đó là chuyện mà tôi nghe trực·tiếp từ anh ấy. = I heard this directly from him.

 

 
494. 개인     | 個人 (cá·nhân) cá·nhân = individual 

 

 
a) 개인의 권리를 침해하지 마라. = Đừng có xâm·hại quyền·lợi cá·nhân. = Don’t infringe on the rights of the individual[individual’s rights]. (침해 = 侵害 (xâm·hại) = invasion, violation, infringement)

 

 
b) 학생들의 개인차를 고려한 수업 진행이 필요하다. = Cần tiến·hành lớp·học có xem·xét sự khác·biệt cá·nhân giữa các học·sinh. = We need a teaching style that takes the students’ individual differences[differences as individuals] into account. (개인차 = 個人差 (cá·nhân·sai) = sự sai·biệt (khác·biệt) giữa các cá·nhân = difference among individuals, individual variation; 고려 = 考慮 (←고려하다) (khảo·lự) = suy·xét, đắn·đo, liệu·tính = consideration )

 

 
495. 근데     |  () nhưng = but, however 

 

 
dạng văn nói của 그런데 trong văn viết  = by the way

 

 
a) 근데 채식주의자들이 다 같은건 아냐. = Nhưng không phải tất·cả những người ăn chay đều giống nhau. = (채식주의자 = một người ăn chay = a vegetarian)

 

 
496. 발      |  () bàn·chân = foot 

 

 
a) 이 신발은 발에 꼭 맞는다. = Đôi giày này vừa vặn với chân. = These shoes fit perfectly.

 

 
497. 작가     | 作家 (tác·gia) tác·giả; tác·gia, nhà·văn = writer, author 

 

 
a) 우리는 그 위대한 작가들과 동시대다. = Chúng·ta sống cùng thời với những tác·gia vĩ·đại đó. =  We are contemporaneous with the great writers.

 

 
498. 효과     | 效果 (hiệu·quả) hiệu·quả = effect, effectiveness 

 

 
a) 그 약은 즉시 효과가 나타났다. = Thuốc đó có hiệu·quả tức·thì. = The medicine took effect immediately.

 

 
499. 불교     | 佛敎 (phật·giáo) phật·giáo = Buddhism 

 

 
a) 불교를 믿다 = tin theo Phật·giáo, theo Đạo Phật = believe in Buddhism

 

 
b) 불교 신도 = tín·đồ Phật·giáo = a Buddhist

 

 
500. 마찬가지     |  () (rất) giống nhau (danh·từ) = the (very) same 

 

 
[명사] 사물의 모양이나 일의 형편이 서로 같음.

 

 
a) 나도 마찬가지야. = Tôi cũng giống như thế. = I feel the same way.

 

 
b) 이렇게 하나 저렇게 하나 마찬가지다. = Làm như thế này hay làm như thế kia thì cũng như nhau. = Either way, it’s the same.

 

 
c) 그것은 새것이나 마찬가지다. = Cái đó giống như cái mới vậy. = That is as good as new.

 

 
A : 그가 무슨 말을 하고 있는지 도대체 모르겠어. = Hắn đang nói cái quái gì tôi không thể biết được. = I’m having difficulty understanding what he is talking about. (도대체 = 都大體(đô đại thể) chút nào, quái = at all, what the hell

 

B : 나도 마찬가지야. = Tôi cũng thế. = Same here.

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

 

Hỏi đáp

Trao đổi