1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (501-600)

0
4596

1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (501-600)

Tác giả: Nguyễn Tiến Hải
Ôn thi TOPIK 1 với 1000 từ tiếng Hàn Quốc thường gặp nhất trong kì thi.
 
501. 끌다     |  () kéo = to pull
a) 수레를 끌다 = kéo xe = pull a cart
b) 썰매를 끌고 언덕을 올라가다 = kéo xe·trượt·tuyết lên đồi = pull a sled up the hill
502. ~대로     |  () như  = Like, according to 
a) 이대로 = như thế này = as it is
b) 그대로 = như vậy, như thế đó, như thế kia = like that
c) 마음대로 = như mong·muốn = as you wish
Nghĩa khác: đại·lộ (大路)

503. 빨리     |  () nhanh = quickly 
a) 아이들은 참 빨리 큰다. = Trẻ·con lớn nhanh thật. = Children grow so fast.
b) 기차가 10분 빨리 도착했다. = Tàu đến ga sớm 10 phút. = The train arrived 10 minutes early.
c) 최대한 빨리 갈게요. = Tôi sẽ đi nhanh tối·da./Tôi sẽ đi thật nhanh./Tôi sẽ đi nhanh hết sức. = I’ll be there as soon as possible.
d) 빨리, 의사를 불러주세요! = Nhanh lên nào, gọi bác sĩ đi. = Quick! Call a doctor!
504. 시작되다     |  () (được) bắt·đầu = to start, to begin 
a)우리는 영화가 시작되길 기다리는 중입니다. = Chúng·tôi đang đợi bộ·phim được bắt·đầu chiếu. = We’re waiting for the movie to start. (시작되길 = 시작되기를)
505. 말다     |  () ngừng, dừng lại = to stop, to cease 
a) 그는 책을 보다 말고 TV를 켰다. = Anh ấy ngừng đọc sách rồi bật ti·vi lên. = He stopped reading and turned onthe TV.
b) 걱정 말고 마음 편히 가지세요. = Thôi đừng lo·lắng nữa hãy thư·giản thoải·mái đi. = Stop worrying and set your mind at ease.
506. 설명하다     | 說明 (thuyết·minh) giải·thích = to explain 
a) 제가 설명해 드릴게요! = Tôi sẽ giải·thích ạ. = Let me explain.
b) 그 밖에 달리 설명할 방법이 없다. = Ngoài cách đó ra không có cách giải·thích nào khác. = I can’t explain it in any other way.
c) 더 이상의 설명이 필요 없다. = Không cần giải·thích gì thêm. = There’s no need to explain any more.
507. 우주     | 宇宙 (vũ·trụ) vũ·trụ = universe 
a) 우주를 탐험하다 = thám·hiểm vũ·trụ = explore space
b) 우주를 여행하다 = du·hành vũ·trụ = travel through space
508. 시기     | 時機 (thời·cơ (thì·cơ)) thời·cơ = opportunity 
a) 지금이 주택을 구입할 시기다. = Bây·giờ là thời·cơ để mua nhà. = Now is the time to buy a house. (주택 = 住宅 (trú 宅) = nhà = house; 구입 = 購入 (cấu nhập; cấu: mua; nhập: vào) mua vào = purchase)
b) 지금은 그런 말을 할 시기가 아니다. = Bây·giờ không phải là thời·cơ/dịp để nói chuyện như thế. = Now is not the time to say that.
509. 마치     |  () như thể, như là [부사] = as though, as if
a) 마치 폭풍 전야처럼 고요하다. =  It’s like a calm before the storm. = Tĩnh·lặng như thể là đêm trước cơn bão. = (폭풍 暴風 (bạo·phong) = bão = storm (windstorm); 전야 = 前夜 (tiền dạ) đêm trước =  the night before; 고요 = yên·lặng = [명사] silence, calm,
b) 그에게서 마치 하수구에 빠졌다 나온 것 같은 냄새가 난다. = Từ người anh ấy tỏa ra mùi hôi như thể là mới chui lên từ ống cống vậy. = He smells like he went swimming in a sewer. (하수구 = ống cống, ống nước = drain; 빠지다 = rụng = fall out;)
510. 살     |  () tuổi = years old 
a) 나는 그보다 세 살 많다. = Tôi nhiều hơn cậu ấy 3 tuổi. = I’m three years older than he.
b) 그는 스무 살에 죽었다. = Anh ta chết vào năm 20 tuổi.  = He died at age 20.
511. 생산      | 生産 (sanh sản, sinh sản) sản xuất, sinh sản, sinh sôi = production, birth 
a) 생산량을 늘리다 = tăng sản·lượng = increase the production (of)
b) 생산량을 줄이다 = giảm sản·lượng = decrease[reduce] production
c) 생산 규모를 확대하다 = mở·rộng quy·mô sản·xuất = expand[enlarge] the production scale
512. 바라다     |  () mong ước = wish, hope, want,  
a) 그녀가 바라는 대로 해 주세요. = Hãy làm như cô ấy muốn. = Do what she wants you to do.
b) 나는 네가 도와주기를 바라고 있었다. = Tôi đã hi·vọng anh sẽ giúp tôi. = I was hoping you’d help me.
513. 강하다     | 强 (cường) mạnh = strong, powerful 
a) 강한 남자 = người đàn·ông khỏe·mạnh = a strong man
b) 빛이 너무 강하다. = Ánh·sáng mạnh quá. = The light is too strong[intense].
514. 경험     | 經驗 (kinh·nghiệm) kinh·nghiệm = experience 
a) 저는 패션 디자인에 경험이 좀 있습니다. = Tôi có chút kinh·nghiệm về thiết·kế thời·trang. = I have some experience in fashion design.
b) 내가 그녀보다 경험이 더 많다. = Tôi có nhiều kinh·nghiệm hơn cô ấy. = I’m more experienced than her.
515. 음악     | 音樂 (âm·nhạc) âm·nhạc = music 
a) 음악을 듣다 = nghe nhạc = listen to music
b) 음악을 끄다 = tắt nhạc = turn off the music
c) 음악 파일을 공유하다 = chia·sẻ file nhạc = share music files (공유 = 共有 (cộng·hữu: cùng có) chia·sẻ
516. 최고     | 最高 (tối·cao) tốt nhất = the best 
a) 돈이 최고다. = Tiền là nhất. = Money opens all doors.
b) 우리 제품의 품질은 단연 최고다. = Chất·lượng sản·phẩm của chúng·tôi chắc-chắn là tốt nhất. = Our products are by far the best in quality. (단연 = 斷然 (đoạn·nhiên, đoạn 斷: quyết, tuyệt·đối; nhiên 然: phải, đúng ) = chắc·chắn, đảm·bảo, nhất·quyết = definitely); (단연 = by far)
517. 나타내다     |  () trình·bày, biểu·diễn, xuất·hiện = to show, to display 
a) 그가 무대 위에 모습을 나타냈다. = Anh ấy đã xuất·hiện trên sân·khấu. = He appeared on stage.
b) 표로 나타내다 = trình·bày bằng biểu·đồ = show sth in a chart[graph; diagram]
518. 아프다     |  () đau = painful , to hurt 
a) 아파서 울다 = khóc vì đau = cry with pain
b) 머리가 아프다 = đau đầu = have a headache
c) 조금도 아프지 않다. = Không đau chút nào. = I feel no pain.
519. 적다     |  () ít = few 
a) 그는 말수가 적다. = Anh ấy ít nói. = He doesn’t talk much.
b) 그는 적은 수입으로 살아가고 있다. = Anh ấy sống bằng thu·nhập ít·ỏi. = He lives on a small income.
c) 그는 이 분야에서는 남들보다 경험이 적다. = Trong lĩnh·vực này anh ấy có ít kinh·nghiệm hơn những người khác. = He has less experience than others in this field.
520. 비     |  () mưa = rain 
a) 산성비 = mưa a·xít = acid rain  (산성 = 酸性(toan·tính, toan 酸 = vị chua, chất a·xít)
b) 큰비가 내렸다. = Mưa to. = There was heavy rain.
521. 고향     | 故鄕 (cố·hương) quê·hương, cố·hương, quê nhà, quê cũ = hometown 
a) 대구가 제 고향입니다. = Daegu là quê·hương tôi. = Daegu is my hometown.
b) 파리는 나의 제2의 고향이다. = Paris là quê·hương thứ hai của tôi. = Paris is my second home.
522. 놀라다     |  () ngạc·nhiên, kinh·ngạc, sửng·sốt, bị sốc = be surprised;  be amazed (at/by) 
a) 우리는 그 소식에 매우 놀랐다. = Chúng·tôi rất ngạc·nhiên khi biết tin đó. = We were greatly surprised at the news.
523. 다양하다     | 多樣· (đa·dạng) đa·dạng, nhiều, phong·phú = To be various 
a) 이곳의 메뉴는 꽤 다양하다. = Menu ở đây khá đa·dạng. = The menu here is quite extensive[diverse].
b) 다양한 관점에서 바라보다 = Nhìn từ nhiều góc·độ  = look at sth from various angles (관점 觀點 = quan·điểm = point of view)
524. 울다     |  () khóc = to cry 
a) 이제 그만 울어요. = Giờ thôi đừng khóc nữa. = Stop crying now.
b) 그녀는 울면서 방을 나갔다. = Cô ấy vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng. = She left the room in tears[crying].
525. 농민     | 農民 (nông·dân) nông·dân = farmer 
a) 농민은 거둬들이는 데 바쁘다 = Nông·dân bận thu·hoạch vụ·mùa. = The farmers are busy harvesting[gathering in] their crops. (곡식을 거두어들이다 = thu·hoạch mùa·màng = harvest crops)
b) 그는 농민 출신이다. = Anh ấy xuất·thân là nông·dân. = He is by pedigree a peasant.
 
526. 
은행     | 銀行 (ngân·hành/hàng) ngân·hàng (danh·từ) = bank 
a) 은행은 몇 시에 문을 닫나요? = Ngân·hàng đóng cửa lúc mấy giờ? = What time do banks close?
b) 가장 가까운 은행이 어디 있나요? = Ngân·hàng gần nhất ở đâu nhỉ? = Where’s the nearest bank?
c) 은행에 가서 돈 좀 찾아올게요. = Tôi đi ngân·hàng rút ít tiền. = I’ll draw[withdraw] some money from the bank. (찾아오다 = thăm = to visit)
d) 은행에서 100만 원을 찾았다. = Tôi đã rút 100 vạn won (= 1 triệu won) từ ngân·hàng. = I withdrew[drew out; took out] a million won from the bank.

 

 
527. 지내다     |  () trải qua, tiêu·tốn (thời·gian) (động·từ) = to pass, to spend time

 

a) 휴가는 어떻게 지내셨습니까? = Kì·nghỉ của anh thế nào? = How did you spend your vacation?

 

b) 주말에 뭐 하면서 지냈어요? = Cuối tuần rồi anh làm gì? = What did you do over the weekend?

 

c) 이번 여름은 더운 줄 모르고 지냈다. = Mùa hè đã trôi qua rồi mà tôi không thấy nóng chút nào. = This summer seems to have passed[gone by] without getting really hot.

 

 
528. 결혼     | 結婚 (kết·hôn) kết·hôn (trai gái chính·thức kết làm vợ chồng.), hôn·nhân (danh·từ) = marriage

 

a) 행복한 결혼 = hôn·nhân hạnh·phúc = a happy[loveless] marriage

 

b) 사랑이 없는  결혼 = hôn·nhân không tình·yêu =  a loveless marriage

 

c) 돈을 노린 결혼 = kết·hôn vì tiền = a marriage for money (노리다 = to aim at, to have an eye on, to seek for = nhòm ngó, tìm·kiếm)

 

d) 갓 결혼한 부부 = đôi vợ·chồng mới cưới = a just·married couple

 

e) 그는 28세에 결혼했다. = Anh ấy lấy vợ lúc 28 tuổi. = He married[got married] at the age of twenty·eight.

 

f) 아직 결혼하지 않았습니다. = Tôi vẫn chưa kết·hôn. = I am not married.

 

 
529. 법     | 法 (pháp) luật (danh·từ) = law

 

a) 법을 시행하다 = thi·hành luật (hành pháp)  = enforce a law

 

b) 법 앞에서는 만인이 평등하다. = Mọi người đều bình·đẳng trước pháp·luật. = All men are equal before the law.

 

c) 법을 정하다 = lập pháp = legislate, establish a law

 

d) 법을 어기다 = vi·phạm pháp·luật (phạm pháp) = break[infringe; violate; go against; run counter to] the law

 

 
530. 소설     | 小說 (tiểu·thuyết) tiểu·thuyết (danh·từ) = novel

 

a) 소설을 쓰다  = viết tiểu·thuyết = write a novel

 

b) 그녀는 소설 같은 인생을 살아왔다. = Cuộc·đời cô ấy như một cuốn tiểu·thuyết. = Her life has been like a novel.

 

c) 노인과 바다’는 헤밍웨이의 소설이다. = “Ông già và biển·cả” là một tiểu·thuyết của Hemingway. = The Old Man and the Sea is a novel by Hemingway.

 

 
531. 예     |  () vâng/dạ ((lời đáp lại)  = yes

 

(대답) yes     

 

Nghĩa khác: Ví·dụ

 

Từ đồng nghĩa: 네

 

 
532. 오후     | 午後 (ngọ·hậu) buổi chiều (sau 12 giờ trưa) = afternoon 

 

a) 오후 3시에 = vào 3h chiều = at three in the afternoon

 

b) 그들은 월요일 오후 늦게 만나기로 했다. = Họ đã quyết·định gặp muộn vào chiều ngày thứ Hai. = They decided to meet on Monday late in the afternoon.

 

 
533. 질서     | 秩序 (trật·tự) trật·tự (danh·từ) = order

 

a) 질서를 지키다 = giữ trật·tự = keep[maintain; preserve] (public) order

 

b) 질서를 확립하다 = xác·lập trật·tự = establish (public) order

 

c) 동물의 세계에도 엄연히 질서가 있다. = Thế·giới động·vật cũng có trật·tự rõ·ràng. = The animal world also has its own order. (엄연히  = rõ·ràng = clearly, undoubtedly)

 

d) 아이들은 질서 정연하게 한 줄로 섰다. = Bọn trẻ đã đứng thành một hàng ngay·ngắn trật·tự. = The children formed a line in an orderly fashion. (정연 = 整然 (chỉnh nhiên, chỉnh: ngay ngắn))

 

 
534. 담다     |  () trút vào (chai, đĩa, hộp…) (động·từ) = to bottle, to put something in to bottle, box, plate 

 

a) 병에 담다 = trút/rót vào chai, làm đầy chai = bottle[fill a bottle]

 

b) 접시에 음식을 담다 = cho thức·ăn lên dĩa = put food on a plate

 

c) 병에 물을 담다 = đổ/rót nước vào chai = put[pour] water into a bottle

 

d) 책을 상자에 담다 = để sách vào hộp = put books in a box

 

e) 그 식당에서는 샐러드 소스를 병에 담아 둔다. = Ở nhà·hàng đó người ta cho nước xốt xa·lát vào chai. = That restaurant bottles the salad dressing.

 

f) 이것을 봉지에 담아 주시겠어요? = Anh cho cái này vào túi giúp tôi được không ạ? = Can you put this in a bag for me?

 

 
535. 모이다     |  () gặp mặt, tụ·tập, tập·trung (động·từ) = to meet, assemble 

 

a) 무슨 일로 모이는 거죠? = Là ngày gì mà tụ·tập thế này? = What are we meeting for?

 

b) 우리는 한 달에 두 번 모인다. = Chúng·tôi gặp mặt nhau hai lần mỗi tháng. = We meet twice a month.

 

c) 아이들이 놀이터에 모였다. = Bọn trẻ đã tụ·tập ở sân·chơi. = The children gathered on the playground.

 

d) 전교생이 대강당에 모였다. = Toàn trường đã tập·trung ở đại·giảng·đường. = The whole school assembled in the main hall. (대강당 = 大講堂 (đại·giảng·đường)).

 

 
536. 시민     | 市民 (thị·dân) thị·dân, dân thành·thị, dân thành·phố (danh·từ) = citizen, resident of a city 

 

a) 뉴욕 시민 = dân thành·phố New York = New Yorker

 

b) 서울 시민 = dân thành·phố Seoul = Seoulite

 

c) 투표는 시민의 의무다. = Bỏ phiếu bầu là nghĩa·vụ của công·dân. = It’s your civic duty to vote.

 

 
537. 회장     | 會長 (hội·trưởng) chủ·tịch (danh·từ) = (모임의) president, chairman 

 

a) 총학생회장 = chủ·tịch tổng·hội học·sinh = the student body president (총 = 總(tổng))

 

b) 대한체육회장 = chủ·tịch Hội·đồng thể·dục thể·thao Hàn·Quốc. = the chairman of the Korea Sports Council

 

c) 그가 모임의 회장으로 선출되었다. = Anh ấy đã được bầu làm chủ·tịch hội·nghị. = He was elected to chair[preside over] the meeting. (모임 = meeting; 선출 = 選出 = tuyển xuất, tuyển: chọn, lựa, bầu cử; xuất: ra)

 

 
538. 빠르다     |  () nhanh (tính·từ) = fast, quick 

 

a) 계산이 빠르다 = tính·toán nhanh = be quick with numbers

 

b)그 약은 약효가 참 빠르다. = Thuốc đó có hiệu·dược rất nhanh. = The medicine works very fast. (약효 藥效 (dược·hiệu) = medicinal effect)

 

 

 

539. 스스로     |  () mình (bản·thân) (danh·từ) = (명사) oneself
a) 그는 스스로를 돌볼 수 있을 만큼 나이를 먹었다. = Nó đủ lớn để có thể tự chăm·sóc mình được rồi. = He’s old enough to take care of himself. (돌보다 = chăm·sóc = look after, take care of)
b) 스스로 목숨을 끊다 = tự kết·liễu đời mình = end[take] one’s own life  (목숨 = cuộc đời = (생명) life)

 

c) 각자의 문제는 스스로 알아서 해결해야 한다 = Mỗi người phải biết cách giải·quyết vấn·đề của mình. = Everybody should take care of his own problems.

 

 
540. 아기     |  () em bé, trẻ nhỏ (danh·từ) = baby, (formal) infant 

 

a) 갓난아기 = đứa bé sơ·sinh = a newborn baby

 

b) 아기가 태어났다  = Một đứa bé được sinh ra. = A baby was born.

 

c) 그녀는 지난주에 아기를 낳았다. = Cô ấy sinh em bé tuần trước. = She gave birth last week

 

 
541. 아저씨     |  () chú (có thể nói khi gặp người lạ là đàn·ông trung·niên), bác = middle·aged man (호칭) (slang) mister 

 

a) 아저씨, 조심하세요! = Chú ơi, hãy cẩn·thận ạ. = Hey, mister! Look out!

 

b) 기사 아저씨, 여기서 (택시를) 세워 주세요. = Bác tài (xế) ơi, xin hãy dừng xe ở đây ạ. =  Mister, please stop (the taxi) right here. (기사 =  技士 (kĩ·sĩ)  = tài xế = (운전사) driver)

 

 
542. 옛날     |  () ngày xưa (danh·từ) = the old days 

 

a) 그를 보니 옛날 생각이 난다. = Thấy anh ấy là tôi lại nghĩ về chuyện ngày xưa. = Seeing him reminds me of the past[old days].

 

b) 그 일은 이제 모두 옛날 이야기다. = Ngày đó bây giờ đã là chuyện xưa.  = It is all in the past now.

 

c) 그와는 옛날부터 아는 사이다. = Tôi đã quen biết anh ấy lâu rồi. = I have known him for a long time.

 

 
543. 이날     |  () ngày này, hôm·nay (danh·từ) = today 

 

a) 이날까지 = cho đến hôm·nay = until[to] the present

 

b) 내년 이날 = ngày này năm tới = this day next year

 

c) 이날까지 그는 행방불명이다. = Cho đến hôm nay vẫn chưa biết tung·tích anh ấy. = His whereabouts is unknown to this day. (행방불명  = 行方不明 = hành phương bất minh = không rõ hướng đi)

 

Đồng nghĩa: 오늘

 

 
544. 제대로     |  () chuẩn, chính·xác, đúng (quy·cách) = (격식·규격 등에 맞게) properly, right 

 

a) 이름을 제대로 발음하다 = phát·âm tên gọi chuẩn·xác = pronounce one’s name properly

 

b) 일을 하려면 제대로 해라 = nếu làm thì làm cho chuẩn = If you’re going to do it, do it right.

 

c) 그는 무엇 하나 제대로 하는 것이 없다 = Nó chẳng làm được gì đúng cách. = He can’t do anything right.

 

 
545. 달     |  () Mặt Trăng, trăng (danh·từ) = moon 

 

a) 달구경을 하다 = ngắm Trăng = enjoy the moonlight

 

b) 달이 떴다[졌다] = Trăng đã mọc[lặn].  = The moon rose[set].

 

c) 그는 달 밝은 밤에 길을 나섰다. = Anh ấy đã ra đi vào một đêm trăng sáng. = He went out on a moonlit night.

 

d) 오늘 밤은 달이 참 밝다! = Đêm nay trăng sáng quá! = What a bright moon we have tonight!

 

 
546. 던지다     |  () ném (bóng, đá, xúc·xắc) (động·từ) = (공·돌·주사위 등을) throw, 

 

a) 주사위를 던지다 = ném xúc·xắc = throw dice

 

b) 공을 던지다 = ném quả bóng = throw a ball

 

c) 제 열쇠 좀 던져 주시겠어요? = Anh có thể ném cho tôi chìa khóa (của tôi) được không? = Could you toss me my keys?

 

d) 동전을 던져 결정합시다! = Tung đồng·xu rồi chúng·ta cùng quyết·định!  = Let’s flip the coin!

 

 
547. 참     |  () thực·sự, thật = really, (진짜로) truly

 

a) 세월  빠르다. = Năm tháng trôi đi nhanh thật. = The years go by so quickly.

 

b)  재미있었다. = Thực·sự tôi đã rất vui. = I really had a good time.

 

c) 오늘은  덥네요! = Hôm nay nóng thật đấy. = What a hot day it is!

 

 
548. 공간     | 空間 (không·gian) không·gian, chỗ (trống) (danh·từ) = space 

 

a) 책상 옆에 TV를 놓을 공간이 있다. = Bên cạnh cái bàn·học có chỗ để tivi. = There’s space next to the desk for a TV.

 

b) 이 건물에는 주차 공간이 전혀 없다. = Ở tòa·nhà này hoàn·toàn không có chỗ đậu xe. = There are no parking spaces at this building.

 

c) 장롱이 너무 많은 공간을 차지한다. = Tủ·quần·áo chiếm quá nhiều không·gian. = The wardrobe takes up too much room. (장롱 欌籠  = wardrobe  = tủ·quần·áo, 차지 = chiếm chỗ = (자기 것으로) win, take possession (of))

 

 
549. 이곳     |  () nơi này, đây (danh·từ) = this place, here 

 

a) 이곳은 처음입니다. = Lần đầu tôi đến chỗ này. = I’ve never been to this place.

 

b) 이곳이 바로 제가 태어나 자란 곳입니다. = Đây chính là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. = This is where I was born and raised.

 

 
550. 마지막     |  () sau·cùng, cuối·cùng (명사) (danh·từ) = the last 

 

a) 이번이 마지막이다. = Lần này là lần sau·cùng (lần cuối). = This is the last time.

 

b) 이번이 처음이자 마지막입니다. = Lần này là lần đầu và cũng là lần cuối. = This is the first and the last.

 

c) 그를 마지막으로 본 게 언제죠? = Anh gặp anh ấy lần sau cùng khi nào? = When did you last see him?
551. 
벌이다     |  () bắt·đầu = to start, to begin
a) 사업을 벌이다 = bắt·đầu kinh·doanh = start a business 
b) 학교 폭력 예방 운동을 벌이다 = phát·động phong·trào ngăn·ngừa bạo·lực học·đường = start a school violence prevention movement (폭력 = 暴力 = bạo·lực = violence; 예방 = 豫防 (dự·phòng) ngăn·chặn = [명사] prevention )
c) 판촉 활동을 벌이다 = tiến·hành các hoạt·động quảng·bá (để bán hàng nhanh) = engage in promotional activities  (판촉 = 販促 (phiến xúc, phiến: bán, xúc: thúc, giục) xúc·tiến bán hàng  =  sales promotion)
d) 탐문 수사를 벌이다 = điều·tra bằng cách đặt câu hỏi = investigate by questioning (탐문 = 探問 (tham·vấn); 수사 = 搜査 = điều tra = investigation)
Từ đồng·nghĩa: 시작하다
552. 병원     | 病院 (bệnh·viện) bệnh·viện = hospital 
a) 그는 아직 병원에 있다. = Anh ấy vẫn đang ở trong bệnh·viện. =
He’s still in (the) hospital.
b) 그는 병원에서 퇴원했다. = Anh ấy đã ra viện rồi. = He was released[discharged] from the hospital.
c) 그는 어제 병원에 입원했다. = Anh ấy đã nhập·viện hôm qua. = He was admitted to a hospital yesterday.
553. 자세     | 姿勢 (tư·thế) tư·thế = (몸가짐) posture, position (포즈) pose 
a) 편한 자세로 앉다 = ngồi ở tư·thế thoải·mái = sit in a comfortable position
b) 그녀는 사진을 찍기 위해 자세를 취했다. = Cô ấy tạo tư·thế (tạo dáng) để chụp ảnh. = She posed for photographs.
c) 사진작가는 모델에게 소파에 기대는 자세를 취해 달라고 요구했다. = Nhiếp·ảnh·gia yêu·cầu người mẫu tạo tư·thế tựa vào ghế sô·pha. = The photographer asked the model to strike a pose reclining on a sofa.
554. 강조하다     | 强調 (cường·điệu) cường·điệu, nhấn·mạnh =  emphasis (on) 
a) 나는 그 점을 강조하고 싶다. = Tôi muốn nhấn mạnh điểm đó. = I really want to stress that point.
b) 이 책의 가치는 아무리 강조해도 지나치지 않다. = Anh không thể cường·điệu quá mức giá·trị cuốn sách này. = You can’t overemphasize the value of this book.
c) 지나치게 강조하다  = cường·điệu quá mức = overemphasize
555. 경찰     | 警察 (cảnh·sát) cảnh·sát = (경찰관) (police) officer, (집합적) (the) police, police force
a) 경찰에 신고하다 = khai·báo cho cảnh·sát = report to the police (신고 = 申告 (thân báo, thân: trình·bày, báo: cho biết) khai·báo)
b) 경찰력을 동원하다 = huy·động cảnh·sát = mobilize the police (동원 =  動員(động viên))
556. 맡다     |  () đảm nhận, đảm·nhiệm = (일·책임 등을) take care of 
phát·âm: [맏따]
a) 더 이상 이 일을 못 맡겠습니다. = Tôi nghĩ tôi không thể đảm·nhiệm việc này được nữa. = I can’t take on this work any more.
b) 이 일은 내가 맡겠다. = Tôi sẽ đảm·nhận việc này. = I’ll handle[manage; undertake; take care of] this job.
c) 그는 회사에서 중책을 맡고 있다. = Anh ấy đảm·nhận trọng·trách trong công·ty. = He holds a crucial role in the company. (중책 = 重責 (trọng·trách) = trách·nhiệm nặng·nề = (무거운 책임) heavy responsibility)
557. 저녁     |  () tối (buổi tối) (danh·từ) = (시간대) evening 
a) 오늘 저녁에 봅시다. = Hãy gặp nhau vào buổi tối hôm nay. = I’ll see you this evening.
b) 내일 저녁에 뭐 하세요? = Anh sẽ làm gì vào tối mai? = What are you doing tomorrow evening?
c) 오늘은 저녁 늦게까지 일해야 한다. = Tôi phải làm việc muộn tối nay. = I have to work late this evening.
558. 한편     | 便 (một·phần) một phần, một mặt, một bên, một phía; ngoài ra = one side, one way, meanwhile, in addition to 
a) 나는 게임에서 그녀와 한편이 되었다. = Tôi và cô ấy ở cùng một bên (quân) trong trò·chơi đó. = I was on the same team as her in the game.
b) 그는 회사를 다니는 한편 밤에는 호프집을 운영한다. = Anh ấy làm ở công·ty (toàn thời·gian), ngoài ra còn điều·hành một quán bar vào ban đêm. = He has a full time job, but he also runs a bar at night. (호프집  = bar)
c) 그 영화는 무섭기도 하고, 한편으로는 웃기기도 했다. = Bộ phim đó rất ghê sợ, nhưng mặt khác lại rất buồn cười. = The movie was scary, but (on the other hand) it was funny, too.
559. 그러면     |  () nếu như vậy, và (rồi) = and, then, if (you do) so 
1. (그렇게 하면) Nếu làm thế, và (rồi) = and, then, if you do (so)
a) 두드려라, 그러면 열릴 것이다. = Hãy gõ cửa, và cửa sẽ mở ra. = Knock and the door will open.
b) 그에게 사실을 털어놓으세요. 그러면 분명히 용서해 줄 겁니다. = Hãy thú·nhận sự·thật cho anh ấy biết đi. Nếu làm như thế anh ấy chắc·chắn sẽ tha·thứ cho anh. = Why don’t you tell him the truth? If you do (so), I’m sure he will forgive you.  (분명히 = rõ·ràng = clearly)
2. (그렇다고 하면) then, in that case, if (it is) so, if that’s the case
a) 그러면 난 어떻게 해야 하지? = Nếu thế thì tôi phải làm thế nào?/Trong trường·hợp đó thì tôi phải làm thế nào?  = In that case, what shall I do?
560. 기자     | 記者 (kí·giả) kí·giả, phóng·viên = (news) reporter , journalist , (통신원) correspondent  
a) 그녀는 워싱턴포스트의 기자다. = Cô ấy là phóng·viên tờ Washington Post. = She is a reporter for theWashington Post.
b) 방송기자 = phóng·viên truyền·hình (truyền·thanh) = broadcast reporter
c) 사진기자 = phóng·viên ảnh = photo journalist
561. 넓다     |  () rộng = broad 
a) 넓은 거리 = con đường rộng·rãi = a broad[wide] street
b) 나는 어깨가 넓은 편이다 =  Vai của tôi rộng. = I have relatively broad shoulders.
c) 그는 견문이 넓은 사람이다. = Kiến·thức anh ấy rộng. = He’s a person with wide knowledge[experience].
562. 시험     | 試驗 (thí·nghiệm) thi = (지식·능력 등을 평가하는 일) exam, test, (formal) examination (퀴즈) quiz 
a) 시험을 치다[보다] = đi thi (động·từ) = take an exam
b) 시험공부를 하다 = học ôn thi = study for an examination
c) 시험에 합격하다 = thi đậu = pass a(n) examination[test]
d) 시험에 떨어지다 = thi trượt = fail an exam
e) 나는 시험 결과에 만족한다. = Tôi rất thỏa·mãn với kết·quả kì thi của tôi. = I am satisfied with the test result. (만족 = 滿足(mãn túc, mãn: vừa lòng, túc: đầy đủ) = thỏa·mãn, hài·lòng = satisfaction).
563. 잠     |  () giấc·ngủ = sleep, (낮잠) nap 
a) 잠을 자다 = đi ngủ  = get some sleep
b) 늦잠을 자다 = ngủ quên = oversleep
c) 나는 잠이 너무 많다. = Tôi ngủ quá nhiều. = I sleep too much.
d) 그는 TV를 켜 놓은 채 잠이 들었다. = Anh ấy để tivi đang bật và ngủ thiếp đi. = He fell asleep with the TV on.
564. 주로     |  () chủ·đạo, chủ·yếu = mostly, mainly 
a) 저는 여름에 주로 여행을 갑니다. = Vào mùa·hè tôi chủ·yếu đi du·lịch. = In the summer, I mostly travel.
b) 회원은 주로 학생들이다. = Phần lớn hội·viên là học·sinh. = Most of the members are students.
c) 내가 주로 보는 TV 프로그램은 뉴스와 드라마다. = Chương·trình tivi chủ·yếu mà tôi xem là tin·tức và drama (phim truyền·hình nhiều tập). = The TV programs I watch are mostly news and dramas.
 565. 훨씬     |  () rất nhiều = (very) much, far, alot
a) 어제보다 기분이 훨씬 낫다. = Tâm·trạng của tôi tốt hơn hôm qua rất nhiều. = I feel much better than yesterday.
b) 이것이 저것보다 훨씬 낫다. = Cái này tốt hơn cái kia rất nhiều. = This is much[far; a lot] better than that.
c) 그녀는 생각보다 훨씬 미인이었다. = Cô ấy đẹp hơn tôi tưởng nhiều.  = She was far[even] more beautiful than I had expected.
d) 평소보다 훨씬 멋있어 보인다. = Cô trông có vẻ đẹp hơn nhiều so với bình·thường. = You look so much nicer than usual. (평소 = 平素(bình tố, bình: thường, tố: mộc mạc, không hoa hòe, vốn thường) bình thường = usual, average, ordinary; 멋있다 = đẹp, dễ·thương, tuyệt = stylish, wonderful, nice)
566. 면     | 面  (diện) mặt, diện  = face, side 
[全面] toàn diện
a) 이 물체는 6개의 면으로 이루어져 있다. = Vật·thể này có 6 mặt. = This object has six faces[sides].
b) 상자를 이쪽 면이 위로 오게 해서 내려놓으세요. = Xin hãy đặt cái hộp xuống để mặt này hướng lên trên. = Put the box down with this side up.
c) 그들은 산의 남쪽 면을 타고 올라갔다. = Họ đã leo lên bên phía nam của ngọn núi. = They climbed the south face of the mountain.
d) 우리나라는 삼면이 바다로 되어 있다. = Đất·nước chúng·ta ba mặt giáp biển. = Our country is surrounded by water on three sides.
567. 통일     | 統一 (thống·nhất) thống·nhất = (국가·조직 등의) [명사] unification, reunification 
a) 평화통일을 이룩하다 = giành·được thống·nhất hòa·bình = achieve peaceful reunification
b) 독일은 1990년에 통일되었다. = Đức được thống·nhất vào năm 1990. = Germany was reunified in 1990.
c) 신라는 7세기에 3개 왕국을 통일했다. = Silla đã thống·nhất ba vương·quốc vào thế·kỉ thứ 7. = Silla unified the Three Kingdoms in the 7th century.
d) 우리의 소원은 통일이다. = Thống·nhất là nguyện·ước của chúng·tôi. = Reunification is our common aspiration.
568. 건강     | 健康 (kiện·khang) sức·khỏe = health 
健康 = kiện·khang = mạnh·khỏe
a) 건강을 위한 운동 프로그램 = chương·trình tập thể·dục để tăng·cường sức·khỏe =  an exercise program to improve your health[fitness]
b) 건강이 좋다[나쁘다] = Sức·khỏe tốt[xấu]. = be in good[poor] health
c) 이 일을 하기 위해서는 건강해야 합니다. = Anh phải khỏe·mạnh để làm việc này. = You have to be fit to do this job.
d) 전 아주 건강해요. = Tôi rất khỏe. = I’m in good[top] shape.
569. 가깝다     |  () gần = close 
a) 우리 집은 여기서 가깝다. = Nhà tôi ở gần đây. = My house is near here.
b) 집은 회사에서 가까워요? = Nhà anh có gần công·ty không? = Is your house close to your work?
c) 나는 계산기를 항상 가까운 곳에 둔다. = Tôi thường để calculator ở nơi gần. (cạnh tôi). = I always put my calculator within my arm’s reach.
d) 가까운 시일 내에 = Trong tương·lai gần = in the near future
570. 건물     | 建物 (kiến·vật) tòa nhà, building = building 
a) 건물 신축 공사가 신속히 진행되었다. = Công·trường xây·dựng tòa·nhà mới đã được tiến·hành rất nhanh. = Work on the new building progressed quickly.
b) 제일 오래된 학교 건물은 약 100년 전에 세워졌다. = Tòa·nhà cổ nhất trong trường được xây lên cách đây khoảng 100 năm. = The oldest school building was built about one hundred years ago.
571. 시설     |  施設 (thi·thiết (thi·hành và thiết·lập)) thiết·bị, cơ·sở vật·chất = facilities (공업·군사 등의) installation 
a) 그 병원은 최첨단 시설을 갖추고 있다. = Bệnh·viện đó có cơ·sở vật·chất tiên·tiến/hiện·đại. = The hospital has state·of·the·art facilities. (최첨단 = 最尖端(tối tiêm đoan, tối: tinh·hoa, tiêm: xuất·sắc, mũi nhọn, đoan: ngọn) = tiên·tiến = state·of·the·art)
b) 이곳은 안전시설이 미비하다. = Nơi này thiếu thiết·bị an·toàn. = This place lacks safety facilities.
c) 장마철 시설물 관리에 유의해 주십시오. = Hãy lưu·ý việc quản·lí thiết·bị vào mùa mưa. = Please take precautions on facility maintenance during rainy seasons.
d) 교육시설 = thiết·bị giáo·dục = educational institution[facilities; establishment] / facilities for education
572. 외국     | 外國 (ngoại·quốc) ngoại·quốc, nước ngoài = foreign country 
a) 외국에서 공부하다 = du·học nước ngoài = study abroad
b) 외국에서 돌아오다 = từ nước ngoài trở về = return[come back] from abroad[a foreign country]
c) 외국에 가 본 적 있어요? = Anh đã bao giờ ở nước ngoài chưa? =
Have you ever been abroad?
d) 나는 적어도 1년에 한 번은 외국에 나간다 = Tôi đi ra nước ngoài ít nhất mỗi năm một lần. =  I go abroad at least once a year.
e) 외국계 회사에 다니다 = làm việc cho công·ty ngoại·quốc = work for a foreign company
573. 밑     |  () bên dưới = (사물의 아래쪽) the bottom 
a) 산 밑에 = ở chân núi = at the foot of a mountain
b) 바다 밑에 = ở đáy biển = at the bottom[depths] of the sea
c) 빙산의 대부분은 바다 밑에 잠겨있다. = Núi băng phần lớn chìm ở dưới mặt nước biển. = Most of an iceberg is under water.
574. 어른     |  () người lớn = adult 
a) 너도 이제 어른이 다 되었구나. = Bây·giờ cậu đã là người lớn rồi đấy. = You are a grown·up now.
b) 어른 2장 어린이 1장 주세요 (표를 살 때). = Xin cho hai vé người lớn và một vé trẻ em (lúc mua vé). = Two adults and one child, please.
c) 술은 어른한테 배워야 한다. = Học cách uống rượu từ người lớn.  = Learn drinking manners from your elders.
d) 어른이면 어른답게 행동해라. = Nếu anh là người lớn thì anh hãy hành·động như một người lớn. = If you are an adult, you should behave like one.
575. 주변     | 周邊 (chu·biên) chung·quanh = surroundings 
a) 서울 주변에 = xung·quanh Seoul = in the vicinity of Seoul
b) 주변에는 아무도 없었다. = (Lúc đó) Không có bất·cứ ai ở chung·quanh. = There was no one around.
c) 그는 온종일 역 주변을 배회했다. = Suốt ngày Anh ta lang·thanh ở quanh ga tàu. = He wandered around the station all day.
 
576. 
대신     | 代身 (đại·thân (đại: thay·thế, thân: mình)) thay thế, thay cho, thay  = Instead of 
 
a) 젓가락 대신에 포크를 사용하다. = Dùng xỉa thay đũa. = use a fork instead of chopsticks
 
b) 당분간 그가 내 대신이다. = Anh ấy sẽ thế chỗ tôi một lúc. = He is going to take my place for a while.
 
c) 대신 너에게 이 책을 줄게. = Đổi lại tôi sẽ đưa cuốn sách này cho anh. = I’ll give you this book in return.

 

 
d) 대신 홍차를 주세요. = Tôi thích trà hơn. = I’d rather have tea, please.

 

 
e) 그 대신 제가 가겠습니다. = Tôi sẽ đi thay anh ấy. = I will go in his place.

 

 
577. 원인     | 原因 (nguyên·nhân) nguyên·nhân = cause 

 

 
a) 원인과 결과 = nguyên·nhân và kết·quả = cause and effect

 

 
b) 스트레스는 암 발생의 간접적인 원인이다. = Stress là nguyên·nhân gián·tiếp sinh ra bệnh ung·thư. = Stress is an indirect cause of cancer.

 

 
c) 실패의 원인을 분석해 볼 필요가 있다. = Cần phân·tích nguyên·nhân thất·bại. = We need to analyze the cause of the failure.

 

 
d) 호텔에서 원인 불명의 화재가 발생했다. = Ở khách·sạn đã xảy ra một vụ hỏa·hoạn không rõ nguyên·nhân. = A fire of unknown cause broke out at a hotel.

 

 
578. 팔다     |  () bán = to sell 

 

 
a) 하나에 5백 원에 팔다 = bán một cái giá 500 won = sell sth at 500 won a piece

 

 
b) 이 물건은 밑지고 파는 것이다. = Thứ này bán mất giá rồi. (bán lỗ) (밑지다 = lost = mất)

 

 
This product is being sold at a loss.

 

 
c) 그들은 가짜 꿀을 진짜로 속여 팔았다. = Chúng đã lừa bán mật ong giả giống như mật ong thật. = They sold fake honey as the real thing[real]. (가짜= giả, 속이다 = lừa gạt, bịp)

 

 
d) 이거 파는 건가요? = Cái này có bán không ạ? = Is this for sale?

 

 
579. 차례     | 次例 (thứ·lệ) thứ·tự, lượt = order 

 

 
1. THỨ·TỰ

 

 
a) 차례를 지키세요. = Xin hãy theo thứ·tự. = Keep your order, please.

 

 
b) 숫자를 작은 것부터 큰 것으로 차례대로 배열하시오. = Sắp·xếp số theo thứ·tự từ nhỏ đến lớn. = Arrange[Put] the numbers in order from the smallest to the biggest.

 

 
2. LƯỢT

 

 
a) 차례를 기다리다  = chờ đến lượt của mình = wait one’s turn

 

 
b) 당신 차례입니다. = Đến lượt bạn rồi. = Your turn.

 

 
580. 군     | 軍 (quân) quân (binh·chủng, vd: lục quân 陸軍 quân bộ) = the military, force 

 

 
a) 군의 수뇌부 = đầu·não của binh·chủng = the brains of the armed forces

 

 
b) 제 아들은 군 복무 중입니다. = Con trai tôi đang phục·vụ trong quân·đội. = My son is in the forces[military service].

 

 
c) 정부는 군 복무 기간을 24개월로 단축한다고 발표했다. = Chính·phủ đã tuyên·bố giảm kì·hạn phục·vụ quân·đội xuống còn 24 tháng. = The government announced that it is reducing the length of compulsory military service to 24 months.

 

 
581. 열심히     | 熱心 (nhiệt·tâm) nhiệt·tâm, chăm·chỉ = hard, diligently, enthusiastically 

 

 
a) 앞으로 더 열심히 하겠습니다. = Tôi sẽ chăm·chỉ hơn. = I’ll try harder from now on.

 

 
b) 그들은 오전 내내 열심히 일했다. = Họ đã làm·việc vất·vả/chăm·chỉ suốt buổi sáng. = They worked hard[diligently] all morning.

 

 
c) 모든 직원들이 행사에 열심히 참여했다. = Tất·cả nhân·viên đã tham·gia sự·kiện đó nhiệt·tình. = All the staff enthusiastically took part in the event.

 

 
582. 일하다     |  () làm việc = to work 

 

 
a) 열심히 일하다 = làm·việc chăm·chỉ = be hard at work

 

 
b) 그는 공장에서 하루 종일 일했다. = Anh ấy làm việc trong công·xưởng suốt ngày. = He worked in the factory all day. (공장 = 工場 (công·trường) công·xưởng)

 

 
c) 이 회사에서 일하고 싶습니다. = Tôi muốn làm·việc ở công·ty này. = I would like to work for this company.

 

 
583. 재산     | 財産 (tài·sản) tài·sản = property, wealth 

 

 
a) 그녀는 막대한 재산을 물려받았다.  = Cô ấy thừa·kế tài·sản rất lớn. = She inherited a huge fortune. (물려받다 = thừa·kế = inherit sth from sb; 막대하다 = 莫大·  ·  (mạc đại) cực lớn = chuge)

 

 
b) 내 재산목록 1호는 자동차다. = Xe hơi là tài·sản đầu bảng của tôi. = My car is what I value the most out of all my possessions.

 

 
c) 건강이 가장 큰 재산이다. = Sức·khỏe là tài·sản lớn nhất. = Health is the greatest asset.

 

 
584. 팀     |  () đội, team, nhóm = team 

 

 
a) 그녀는 우리 팀의 일원이다. = Cô ấy là một thành·viên của đội chúng·ta. = She is a member of our team.

 

 
b) 그와 나는 야구 시합에서 한 팀이 되었다. = Tôi và anh ấy cùng một đội trong trận đấu bóng chày. = He and I were on the same team in a baseball match.

 

 
c) 선수들을 두 팀으로 나누다 = chia các tuyển·thủ thành hai đội = divide the players into two teams

 

 
585. 부모     | 父母 (phụ·mẫu) phụ·mẫu, cha·mẹ = parent 

 

 
a) 부모에게 효도하다 = hiếu·đạo với cha·mẹ = be good to one’s parents

 

 
b) 나는 부모 형제와 떨어져 산다. = Tôi sống xa cha·mẹ và anh·em. = I live away from my parents and siblings.

 

 
c) 수술을 하기 전에 부모의 동의가 필요하다. = Trước khi làm phẫu·thuật cần sự đồng·ý của cha·mẹ. = Parental consent is required before the operation can take place.

 

 
586. 약간     | 若干 (nhược·can) một ít, một chút, hơi = a little, a bit, somewhat 

 

 
若干 = nhược can, nhược: bao nhiêu, đến đâu, can: một số, ngần ấy

 

 
a) 소금을 약간 넣다 = Cho thêm một ít muối = add some salt (to)

 

 
b) 고개를 약간 숙여 봐라. = Cúi đầu xuống một chút. = Lower your head just a bit.

 

 
c) 두 사람의 이미지가 약간 비슷해 보인다. = Hình hai người trông có vẻ hơi/khá giống nhau. = The two look somewhat similar.

 

 
d) 가격이 생각보다 약간 비싼 것 같다. = Giá có vẻ đắt hơn tôi nghĩ một chút. = The price is somewhat higher than I thought.

 

 
587. 언어     | 言語 (ngôn·ngữ) ngôn·ngữ = language 

 

 
a) 언어를 배우다 = học một ngôn·ngữ (có thầy dạy) = learn[study] a language

 

 
b) 편집자는 언어 감각이 있어야 한다. = Biên·tập·viên phải có cảm·giác ngôn·ngữ. = An editor needs to have a good sense of language.

 

 
c) 모국어 = tiếng mẹ đẻ = native[first] language / mother tongue

 

 
d) 외국어 = ngoại·ngữ = foreign language

 

 
588. 요구하다     | 要求 (yêu·cầu) yêu·cầu, đòi·hỏi, đòi = [명사] demand, [동사] demand, ask 

 

 
a) 요구 사항이 너무 많다. = Có quá nhiều yêu·cầu. = There are too many demands.

 

 
b) 그녀는 내게 너무 많은 것을 요구한다. = Cô ấy đòi·hỏi nhiều thứ ở tôi. = She makes too many demands on me.

 

 
c) 인권 단체들은 그의 석방을 요구했다. = Các nhóm dân·quyền đòi phóng·thích anh ấy. = Human rights groups called for his release. (석방 = 釋放 (thích·phóng) phóng·thích = release)

 

 
589. 올라가다     |  () đi lên = to go up 

 

 
a) 승강기는 9층까지 올라갔다. = Thang máy đã đi lên đến tầng 9. = The elevator went up to the ninth floor.

 

 
b) 위로 올라가자 공기가 차가워졌다. = Càng đi lên cao không·khí càng lạnh. = The air became colder as I ascended.

 

 
c) 그녀는 산 정상까지 기를 쓰고 올라갔다. = Cô ấy cố hết sức leo lên đỉnh núi. = She climbed with all her might to reach the top of the mountain.

 

 
590. 첫     |  () đầu·tiên, thứ nhất = first      

 

 
a) 첫 경험 = kinh·nghiệm đầu·tiên = one’s first experience

 

 
b) 그녀는 서른 다섯에 첫아이를 낳았다. = Cô ấy sinh con đầu lòng ở tuổi 35. = She had her first baby at 35.

 

 
c) 첫 키스는 언제 했어요? = Bạn hôn nụ·hôn đầu·tiên khi nào? = When did you have your first kiss?

 

 
591. 감독     | 監督 (giám·đốc) giám·đốc, giám·sát·viên, đạo·diễn = director, supervisor  

 

 
a) 시험 감독 = người coi/giám·sát thi = an exam supervisor

 

 
b) 누가 이 일을 감독하고 있습니까? = Ai đang giám·sát việc này? = Who is supervising[overseeing] this job?

 

 
c) ‘타이타닉’은 카메론이 감독한 영화다. = Phim Titanic do James Cameron đạo·diễn. = The movie Titanic was directed by James Cameron.

 

 
592. 그날     |  () ngày đó, hôm đó = that day 

 

 
a) 그는 그날 아침 일찍 일어났다. = Buổi sáng ngày hôm đó anh ấy dậy sớm. = He awoke early that morning.

 

 
b) 내가 돌아온 그날 그는 떠났다. = Ngày tôi trở về cũng là ngày anh ấy ra đi. = He left on the very[same] day I came back.

 

 
593. 사실     | 事實 (sự·thật, sự·thực) sự·thật = truth, fact 

 

 
a) 사실대로 말해 주세요. = Hãy nói cho tôi đúng theo sự·thật. = Tell me the truth.

 

 
b) 그게 사실인가요? = Việc đó có thật không? = Is it true?

 

 
c) 그것은 사실과 전혀 다르다. = Việc đó hoàn·toàn không đúng sự·thật. = It is completely different from the truth[what really happened].

 

 
d) 그녀는 30살로 보이지만 사실은 42살이다. = Cô ấy trông có vẻ khoảng 30 tuổi, nhưng sự·thật là cô ấy 42 tuổi rồi. = She may look 30, but she’s actually 42.

 

 
594. 자주     |  () thường, thường xuyên = often 

 

 
a) 요즘은 비가 자주 온다. = Dạo này trời mưa thương·xuyên. = It rains often nowadays.

 

 
b) 요즘 그를 자주 본다. = Dạo này tôi thường·xuyên thấy anh ấy. = I see him often these days.

 

 
c) 우리는 그 식당에 자주 간다. = Chúng·tôi thường·xuyên đến nhà·hàng đó. = We go to that restaurant often.

 

 
595. 당하다     | 當- (đương-) (좋지 않은 일을) chịu, bị, gặp phải = to suffer, encounter 

 

 
đương 當·: = làm, giữ chức, chịu trách nhiệm

 

 
a) 사고를 당하다 = bị tai·nạn, gặp tai·nạn

 

 
b) 암살 당하다 = bị ám·sát

 

 
c) 폭행을 당하다 = bị bạo·hành

 

 
d) 나는 며칠 전에 교통사고를 당했다. = Tôi đã bị tai·nạn giao·thông một vài ngày trước. = I had a car accident a couple of days ago.

 

 
e) 그는 최근에 상을 당했다. = Gần đây anh ấy phải chịu tang (có người thân trong gia·đình qua đời). = He recently had[went through] a death in the family.

 

 
596. 삼다     |  (Lấy ai làm người có quan·hệ đặc·biệt với mình, nhận, dùng ) 특별한 관계가 되게 하다 ;   여기다;  이용하다   = to make someone as someone

 

 
a) 나는 그녀를 내 조수로 삼았다. = Tôi nhận/dùng cô ấy làm trợ·lý cho tôi. = I made her my assistant. (조수 = 助手(trợ-thủ) người giúp việc = assistant)

 

 
b) 그 부부는 그 소년을 양자로 삼았다. = Cặp vợ·chồng đó nhận cậu bé làm con nuôi. = The couple adopted the boy. (양자 = 養子 (dưỡng tử) con nuôi  = adopted son)

 

 
c) 이번 실패를 교훈으로 삼아라. = Lấy/Nhận thất·bại này làm bài·học. = Let this failure be a lesson. (교훈 = 敎訓 (giáo-huấn) bài học = lesson)

 

 
d) 나는 딸을 친구 삼아 이야기하곤 한다. = Thỉnh·thoảng tôi nói·chuyện với con gái tôi như thể chúng·tôi là bạn·bè. = Sometimes I talk to my daughter as if we were friends.

 

 
597. 약     | 約 (ước) khoảng = About 

 

 
a) 물가가 약 10% 올랐다. = Vật·giá đã tăng lên khoảng 10%. = Prices have risen by about ten percent. (물가 = 物價 (vật-giá) = price)

 

 
b) 여기까지 오는데 약 2시간 걸렸다. = Mất khoảng 2h để tới đây. = It took about two hours to get here.

 

 
c) 광장에 약 천 명의 사람들이 모였다. = Có khoảng một ngàn người tụ·tập ở quảng·trường. = Some a thousand people gathered at the square.

 

 
598. 기간     | 期間 (kì·gian) kì·hạn (thời·gian) = period (of time) 

 

 
a) 이 컴퓨터의 보증기간은 1년이다. = Máy·tính này có kì·hạn bảo·hành 1 năm. = This computer carries a one·year warranty.

 

 
b) 원서 접수 기간은 5일부터 10일까지다. = Kì·hạn nhận đơn từ ngày 5 đến ngày 10. = Applications will be accepted from the 5th through the 10th. (원서  =  願書 (nguyện-thư) = đơn (tìm việc) = application (form); 접수=  接受 (tiếp-thụ) tiếp-nhận = receipt (formal))

 

 
c) 그 문제는 선거기간 내내 논의될 것이다. = Vấn·đề đó sẽ được thảo·luận trong thời·gian bầu·cử. = The topic will be debated throughout the election season. (논의 = 論議 (luận·nghị) = bàn-bạc, thảo-luận = discussion)

 

 
599. 담배     |  () thuốc·lá = cigarette, tobacco 

 

 
a) 담배를 피우다 = hút thuốc·lá = smoke (a cigarette)

 

 
b) 방에 담배 연기가 자욱했다. = Trong phòng đầy (nồng-nặc) mùi thuốc·lá. = The room was full of cigarette smoke.

 

 
c) 하루에 담배를 얼마나 피우세요? = Một ngày anh hút bao nhiêu điếu thuốc? = How many cigarettes[How much] do you smoke a day?

 

 
600. 일으키다     |  () dựng lên, đứng dậy, đứng lên = raise (up), pick (sb) up, set (sb) upright 

 

 
a) 그녀는 몸을 똑바로 일으켰다. = Cô ấy ngồi/đứng thẳng người lên. = She raised herself upright. (똑바로 = thẳng lên = straigh, upright

 

 
b) 저 좀 일으켜 세워 주세요. = Xin hãy giúp tôi đứng lên. = Can you help me up?

 

 
c) 아이가 넘어졌는데 아무도 일으켜 주지 않았다. = Đứa bé bị ngã nhưng không có ai giúp nó đứng lên cả. = The child fell down, but nobody helped him to his feet.

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi