1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (701-800)

0
5255

1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (701-800)

Tác giả: Nguyễn Tiến Hải
Ôn thi TOPIK 1 với 1000 từ tiếng Hàn Quốc thường gặp nhất trong kì thi.
 
701.      |  () giá = price
a) 값이 싸다 = giá rẻ = be cheap
b) 값이 비싸다 = giá đắt = be expensive
c) 기름 값이 내렸다. = Giá xăng đã giảm. = Gasoline has fallen in price.
d) 올해 들어 채소 값이 올랐다. = Năm nay giá rau đã tăng lên. = Price of vegetables rose[went up] this year.
Từ đồng nghĩa:

 
702. 현장     | 現場 (hiện·tràng) hiện·trường =  (사건·사고 등의) scene (of accident), (actual) place[spot] (실습 등의) field     
a) 사고 현장을 조사하다 = điều·tra hiện·trường vụ tai·nạn = investigate the scene of the accident
b) 사고 현장을 목격하다 = mục·kích (chứng·kiến) hiện·trường vụ tai·nạn = witness the accident
c) 그는 현장 경험이 풍부하다. = Kinh·nghiệm hiện·trường của anh ấy rất phong·phú. = He’s a man with a lot of field experience.
Từ đồng nghĩa:
 
703. 건설     | 建設 (kiến·thiết) xây·dựng = build, (건물·시설 등의) [명사construction
a) 아파트 건설 현장 = công·trường (hiện·trường) xây·dựng apartment (nhà chúng·cư) = a construction site of apartment buildings
b) 고속도로가 건설 중이다. = Đường cao·tốc đang được xây·dựng. = The highway is under construction.
c) 건설공사가 끝났다. = Công·trình xây·dựng đã hoàn·thành. = The construction work has been finished[completed]. (공사 = 工事 (công·sự) công·trình)
d)  다리를 건설하는  2 걸렸다. = Xây cầu này mất 2 năm. = The construction[erection] of the bridge took two years.
Từ đồng nghĩa:
 
704. 꺼내다     |  () lấy ra, rút ra,  = take out, pull out
a) 지갑에서 돈을 꺼내다 = rút (lấy) tiền (từ) trong ví ra = take some money out of a wallet
b) 그녀는 호주머니에서 열쇠를 꺼냈다. = Cô ấy rút từ trong túi áo (/quần) ra một chiếc chìa khóa. = She pulled a key from her pocket.
Từ đồng nghĩa:
 
705. 노동자     |  () người lao·động = worker (육체노동자) laborer
a) 육체노동자 = người lao·động chân·tay = a manual worker
b) 정신노동자 = người lao·động trí·óc = a brain[mental] worker (정신 = 精神 (tinh·thần) = mind, spirit)
c) 숙련 노동자 = người lao·động có tay nghề cao = a skilled laborer (숙련 = 熟練 (thục·luyện) = be skilled)
d) 자유노동자 = người lao·động tự·do = a free[casual, day] laborer
Từ đồng nghĩa:
 
706. 언제나     |  () mọi lúc, bất·cứ lúc nào, luôn·luôn = every time, whenever
a) 당신은 언제나 환영입니다. = Bất·cứ lúc nào anh cũng được hoan·nghênh. = You are always welcome.
b) 나는 언제나 아침 7시에 일어난다. = Tôi luôn·luôn thức·dậy lúc 7h sáng. = I always[usually] get up at seven in the morning.
c) 둘은 만나기만 하면 언제나 싸운다. = Bất·cứ khi nào hai người gặp nhau (bọn họ) cũng đánh nhau. = Whenever[Every time] the two meet, they quarrel.
Từ đồng nghĩa: 항상
 
707. 완전히     |  () hoàn·toàn = completely, entirely
a) 집수리는 아직 완전히 끝나지 않았다. = Việc sửa nhà chưa xong hoàn·toàn/hẳn. = The house repair is not quite finished yet.
b) 그는   벌더니 사람이 완전히 변했다.  = Kiếm được một ít tiền con·người anh ấy liền biến·đổi hoàn·toàn. = He became a completely different person when he made some money. (돈을 벌다 = kiếm tiền)
Từ đồng nghĩa:
 
708. 자동차     | 自動車 (tự·động·xa) ô·tô, xe hơi = car
a) 전기 자동차 = xe ô·tô điện = an electric car
b) 자동차를 운전하다 = lái xe ô·tô = drive a car
c) 자동차의 시동을 걸다 = khởi·động xe ô·tô = start a car
d) 나는 자동차로 출근한다. = Tôi đi làm việc bằng xe ô·tô. = I go to work by car. 
Từ đồng nghĩa:
 
709. 전하다     | · (truyền (tin), chuyển) (소식·생각·사실 등을) tell, convey, communicate = 
a) 그녀에게  마음을 전할 길이 없다. = Tôi không có cách nào bắn tin cho cô ấy biết tấm·lòng của tôi. = There is no way for me to tell her how I feel.
b) 남편 분께 죄송하다고 전해 주세요. = Xin hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến chồng cô. = Please convey my apology to your husband.
c)  신문은 사건을 자세히 전하고 있다. = Tờ nhật·báo đó đang truyền tin chi·tiết (về) sự·kiện. = That newspaper reports the case in detail.
d) 전하실 말씀 있으세요? (전화에서) = Anh cần chuyển lời gì không ạ? (lúc nói chuyện điện·thoại)
May I take a message?
Từ đồng nghĩa:
 
710. 존재하다     | 存在 (tồn·tại) tồn·tại = to exist
a) 신의 존재를 믿다 = tin vào sự·tồn·tại của Chúa·trời = believe in the existence of God
b) 화성에 생명체가 존재할까? = Sự·sống có tồn·tại trên sao Hỏa không? = Does life exist on Mars?
c) 나는 생각한다고로 나는 존재한다. = Tôi suy·nghĩ, do·đó tôi tồn·tại. = I think, therefore I am.
Từ đồng nghĩa:
 
711. 개월     | 個月 (cá·nguyệt) tháng = 
a) ( 개월 개월 개월 개월) = một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng (đếm) (dùng với số·từ gốc Hán)
b) 그들은 결혼한  2개월 되었다. = Từ khi họ kết·hôn đến nay đã được 2 tháng. = They have been married for two months.
c) 지난 6개월치 회계 장부    있습니까? = Tôi có thể xem sổ tài·khoản 6 tháng trước một chút được không ạ? = Could I have our account records for the past six months?
Từ đồng nghĩa:
 
712. 맞다     |  (đón tiếp)  = [영접하다] meet; go (out) to meet; receive; greet, welcome 
a) 따뜻이 맞다 = đón·tiếp nồng·nhiệt = give a person a warm reception.
b) 집주인은 그를 따뜻이 맞았다. = Chủ·nhà đón tiếp anh ấy chu·đáo. = The master of the house was very hospitable to him.He was well received by the host.
Từ đồng nghĩa:
 
713. 별로     |  (biệt) đặc·biệt, không..lắm (trong câu phủ·định) = in particular; particularly; specially; especially; not very; not much.
a) 오늘은 별로 바쁘지 않다. = Hôm nay không bận lắm. = I am not particularly busy today.
b) – 필요하신  있습니까? = Anh có cần cái gì không? = Do you want anything?
    – 아니오별로 없습니다. = Không, không có gì đặc·biệt (cần). =  “Nothing in particular.”
c) 그것 외에는 별로 이렇다  이유가 없습니다. = Ngoài cái đó ra không có lí·do đặc·biệt nào khác. = There is no other special reason.
d) –  배가 고프니? = Đói không? = Are you hungry?
   – 아뇨별로. = Không, không đói lắm. = No, not very.
e) 그의 용태는 별로 좋지 않다. = Vẻ mặt anh ấy không tốt lắm. = His condition is not very good. (용태 = 容態(dong thái) dung mạo tư thái = one’s condition)
Từ đồng nghĩa:
 
714. 어린이     |  () đứa trẻ (danh·từ) = 어린아이(a child) 
a) 12 이하 어린이는 입장료가 무료다. = Trẻ·em dưới 12 tuổi được vào miễn·phí. = Admission for children under 12 is free.
b) 어린이들이 마음껏 뛰어놀  있는 공간이 많이 부족하다. = Không·gian không đủ lớn để bọn·trẻ có·thể chạy·nhảy tùy·thích. = The kids don’t have enough space to run (around) and play freely.
Từ đồng nghĩa:
 
715. 정하다     | · (định) định ra = to determine
a) 규칙을 정하다 = định ra quy·tắc = make[set up] rules (규칙 = 規則(quy·tắc) = rule, regulation)
b) 목표를 정하다 = định ra mục·tiêu = set a goal  (목표 =目標 (mục·tiêu) goal)
c) 가격을 정하다 = định giá = decide on a price (for)
d) 나는 이것으로 정했다 = Tôi đã chọn cái này. = I have chosen this.
e) 정해진 시각까지 모두 여기에 모여 주세요! = Xin mọi người tập·hợp ở đây vào thời·gian đã định. = Everyone please gather here at the appointed time.
Từ đồng nghĩa:
 
716. 한마디     |  () một từ (đơn) = a (single) word; one word.
a) 한마디로 말하면 = nếu chỉ nói bằng một từ thôi  = in a[one] wordin short.
b) 한마디 한마디 = từ này đến từ khác, từng từ từng từ một = word for word.
c)  한마디 없이 = không (nói) một lời/tiếng nào = without (saying) a single world.
d) 마지막으로 한마디 = Một từ sau cùng = just a word before I close (my speech)
e) 너에게 한마디 말해 두고 싶다. = Tao muốn nói với mày vài lời. = I want to say something to you.
f) 나는 한마디도 놓치지 않으려고 귀를 기울였다. = Tôi đã chăm·chú lắng nghe để không bỏ sót một từ nào cả. = I listened attentively so as not to miss a single word.
Từ đồng nghĩa:
 
717. 유지하다     | 維持 (duy·trì) duy·trì, giữ = to maintain (peace, order), to keep
a) 건강을 유지하다 = duy·trì (/giữ) sức·khỏe = keep[stay] fit
b) 몸매를 유지하다 = giữ vóc·dáng = keep one’s figure
c) 연락을 유지하다 = duy·trì/giữ liên·lạc = keep in touch
d) 사회 질서를 유지하다 = duy·trì trật·từ xã·hội = maintain public order
Từ đồng nghĩa:
 
718. 이데올로기     |  () ý·thức·hệ, hệ·tư·tưởng = (이념) ideology      
a)  당은 상이한 이데올로기를 가지고 있다. = Hai đảng có ý·thức·hệ khác nhau. = The two parties have different ideologies. (상이 = 相異 (tương dị, tương: lẫn nhau, với nhau, dị: khác) khác nhau = different (from/to)).
b) 양측의 이데올로기가 첨예하게 대립하고 있다. = Ý·thức·hệ của cả hai đảng đối·lập nhau gay·gắt. = The two parties’ ideology is opposed sharply. (양측 = 兩側 (·trắc) (두편양편) both sides, both parties; 첨예 = 尖銳 (tiêm duệ/nhuệ, tiêm: mũi nhọn, nhuệ: sắc bén, mạnh·mẽ) sắc bén)
Từ đồng nghĩa:
 
719. 공부하다     | 工夫 (công·phu) học (tự·học, có thể không cần thầy·giáo), nghiên·cứu = to study
a) 그는  교수 밑에서 공부하고 있다. = Anh ấy nghiên·cứu dưới (sự chỉ·đạo của) giáo·sư Kim. = He is studying under Prof. Kim.
b) 그녀는 법률 공부에 흥미를 갖고 있다. = Cô ấy có niềm đam·mê học luật. = She is interested in studying law.
c) 나는 대학에서 언어학을 공부하고 싶다. = Tôi muốn học ngành ngôn·ngữ·học ở đại·học. = I want to study linguistics in college.
Từ đồng nghĩa:
 
720. 대중     | 大衆 (đại·chúng) đại·chúng = the (general) public, mass
a) 대중의 지지를 얻다 = nhận được sự ủng·hộ của công·chúng = have the support of the (general) public  (지지支持 (chi trì) ủng·hộ, hỗ·trợ) = support)
b) 근로 대중 = giới cần·lao, giới lao·động = the working masses[classes]
Từ đồng nghĩa:
 
721. 늘어나다     |  () dãn ra, dài ra = to extend, lengthen 
a)  늘어나는 나일론 = nylon dãn tốt = elastic[stretchy] nylon
b) 열을 받으면 금속은 대개 늘어난다. = Nếu nhận nhiệt kim·loại sẽ dãn·nở ra. = Heat expands most metals. (금속 = 金屬 (kim chúc) kim·loại = metal)
c) giãn dây chằng đầu gối. = 무릎 인대가 늘어나다
Từ đồng nghĩa:
 
722. 닦다     |  () rửa, lau  = 
a) 접시를 닦다 = rửa bát·đĩa = do[wash] the dishes
b) 대걸레로 바닥을 닦다 = lau sàn nhà bằng giẻ lau = mop the floor
c) 눈물을 닦다 = lau nước mắt = dry[wipe (away)] one’s tears
c) 자기 전에  이를 닦아라. = Trước khi đi ngủ hãy nhớ đánh răng. = Make sure you brush your teeth before going to bed.
Từ đồng nghĩa:
 
723.      |  () vừa tròn = full
a)  3일간 = vừa tròn 3 ngày = (for)a full[whole] three days
b) 만으로 스물 셋입니다. = Tôi vừa tròn 23 tuổi. = I have turned twenty·three.
b) 아내가 죽은   3년이 됩니다. = Vừa tròn 3 năm từ ngày vợ mất. = It’s been three full years since my wife died.
c) 거기 가는 데는  이틀이 걸린다. = Mất vừa tròn 2 ngày để đến đó.  = It takes fully two days[all of two days] to get there.
d) 그는   10일로  20세가 되었다. = Vào ngày mồng 10 tháng này anh ấy sẽ vừa tròn 20 tuổi. = He became twenty years old on the 10th of this month.
Từ đồng nghĩa:
 
724. 말씀     |  () lời nói (dạng tôn·kính của ) = words; speech
a) 말씀대로 = theo như lời ngài (anh) nói = at your[his] wordas you say
b) 말씀 중에 죄송합니다만… = Xin thứ lỗi vì ngắt lời ngài/ông, nhưng… = Excuse me for interrupting you, but .
c) 아버님께 말씀  전해 주시겠습니까? (전화로) = Anh có thể chuyển lời cho ba anh được không ạ? = Can you take[May I leave] a message for your father? (lúc nói chuyện điện·thoại)
Từ đồng nghĩa:
 
725. 괜찮다     |  () ổn = to be okay
a) 괜찮으세요? = Anh có ổn không ạ? = Are you OK?
b)  어때요괜찮아 보여요? = Tôi thế nào? Trông có ổn không? = How do I look? Do I look all right?
c)  물은 마셔도 괜찮다. = Nước này uống không sao. = This water is safe to drink
726. 
눈물     |  () nước mắt = tear
a) 눈물을 흘리다 = rơi nước mắt =  shed[drop] tears
b) 눈물을 닦다 = lau nước mắt = wipe one’s eyes
c)  노래만 들으면 눈물이 난다. = Cứ mỗi khi nghe bài hát đó là nước mắt lại chảy ra. = That song always makes my eyes water.
d)  영화는 모든 여성들의 눈물을 자아냈다. = Bộ phim đó làm cho mọi phụ·nữ xúc·động rơi nước mắt. = Thefilm moved every woman to tears.
Từ đồng nghĩa:
 
727. 각종     |  各種 (các chủng) mỗi loại, các loại, nhiều loại = All sorts, varieties
a) 그들은 텔레비전오디오그리고 각종 컴퓨터를 가지고 있어요. = Họ có tivi, giàn âm·thanh nổi, xe hơi, và tất·cả các loại computer.
b) 각종 실험을 해보았으나 그의 이론을 증명할 수는 없었다. = (Người ta) đã thử làm các thí·nghiệm khác nhau nhưng không thể chứng·minh được lí·thuyết của ông ấy. = Various experiments have failed to prove his theory. (Adjective/Verb + (으)나 = nhưng (chủ yếu văn viết))
Từ đồng nghĩa:
 
728.      |  () tia sáng, ánh·sáng = light
a) 빛을 차단하다 = chặn ánh·sáng, chặn tia·sáng = block out light
b) 필름에 빛이 들어갔다. = Film đã bị phơi sáng. (Ánh·sáng đã đi vào film.) = This film has been exposed to light.
c) 지하실은 빛이 들지 않아 캄캄했다. = Không có ánh·sáng, tầng hầm tối·tăm mờ·mịt. = With no light, the basement was pitch·black.
d) 그는 어둠 속에서  줄기 빛을 발견했다. = Từ trong bóng tối anh ấy đã phát·hiện ra một luồng sáng. (Anh ấy đã thấy ánh·sáng ở cuối đường hầm) = He saw the light at the end of a tunnel.
Từ đồng nghĩa:
 
729. 아니     |  () không (phụ·từ) = (부사) not
a) 아니 가다[오다] = không đi [đến] = do not go[come]
b) 가겠니?―아니아니 간다
– Đi không? – Không, không đi.
– Will you go?―No, I won´t.
Từ đồng nghĩa:
 
730. 피하다             |  (tị) tránh = avoid
a) 그녀는 나무 뒤로 몸을 피했다. = Cô ấy giấu mình sau bụi cây. = She dodged behind a tree.
b) 그녀는 나의 질문에 대답하기를 피했다. = Cô ấy đã né tránh trả lời câu hỏi của tôi. = She evaded my question.
c) 남의 눈을 피하다 = tránh ánh mắt người khác = avert people’s eyes.
d) 이것은 피할  없는 문제이다. = Đây là vấn·đề không thể tránh khỏi. = This is a problem we have to face[we cannot avoid].
Từ đồng nghĩa:
 
731. 거치다     |  () băng qua, đi qua = pass (through), go through      
a) 모스크바를 거쳐 파리로 갔다. = Tôi đã đi Paris ngang qua Moskva. = I went to Paris via[by way of] Moscow.
b)  기차는 대전을 거친다. = Đoàn tàu đó đi ngang qua Daejeon. = The train passes through Daejeon.
c) 완제품은 많은 사람들의 손을 거친다. = Sản·phẩm hoàn·thiện đi qua tay nhiều người. = The finished product goes through many hands.
d) 구체적인 계획은 관계자들과 상의를 거친  알려 드리겠습니다. = Tôi sẽ cho anh biết kế·hoạch cụ·thể sau khi thảo·luận với những người liên·quan. = I will let you know the detailed plan after discussing it with the people in charge. (상의 = 相議 (tương nghị) bàn·bạc, thảo·luận, thương·lượng = consult)
Từ đồng nghĩa:
 
732. 나아가다     |  () tiến lên (trước) = (앞으로) advance, (formal) proceed, go[move] forward
a) 병사들이 천천히 앞으로 나아갔다. = Binh·sĩ chầm·chậm tiến lên phía trước. = Soldiers advanced[proceeded] slowly.
b) 배가 물살을 가르며 앞으로 나아갔다. = Con tàu xé nước tiến về phía trước. = The ship sliced through the waves.
Từ đồng nghĩa:
 
733.      |  () 1. này (từ dùng để làm người khác chú·ý); 2. dạng suồng·sả của 이다 = (Word to get somebody’s attention) Hey!! (2) impolite speech for 이다, to be
a)  좋다 = Ôi, tuyệt quá. = Oh[Ooh], how nice!
b) 일어나 = Này, dậy đi = Hey, wake up, you!
c) 거기 누구냐. = Này, đằng ấy là ai vậy hả? = Hey there! Who are you?
Từ đồng nghĩa:
 
734. 지식     | 知識 (tri·thức) kiến·thức = knowledge
a) 기초 지식 = kiến·thức cơ·bản = a basic[foundation] knowledge. (기초 = 基礎(cơ sở) = basic)
b) 전문 지식 = kiến·thức chuyên·môn = an expert[a professional] knowledge
c) 일반적 지식 = kiến·thức chung = general knowledge[information].
d) 신문에서 얻은 지식 = tri·thức lấy từ nhật·báo = newspaper learning
e) 그는 경제학의 지식이 많다. = Anh ấy có nhiều kiến·thức về kinh·tế·học. = He has a good knowledge of economics.
Từ đồng nghĩa:
 
735. 여전히     |  () vẫn = still
a) 그는 여전히 게으르다. = Cấu ấy vẫn lười·biếng. = He is (as) lazy as ever.
b) 여전히 아름다우시네요. = Cô vẫn đẹp như trước ạ. = You are as beautiful as ever.
c) 여전히 담배 피시죠? = Vẫn hút thuốc hả? = Do you still smoke?
d) 여전히 통화중이군요. = Đường dây (điện·thoại) vẫn đang bận. = Line’s still busy.
Từ đồng nghĩa:
 
736. 주인     | 主人 (chủ·nhân) người chủ = (소유자) owner (of) (하인 등의)
a) 집주인 = (người) chủ (căn) nhà = the owner of a house
b) 가게 주인 = (người) chủ cửa·hàng = a storekeeper
c) 호텔 주인 = (người) chủ khách·sạn = a hotel owner
d) 당신이   주인입니까? = Anh là chủ·nhân chiếc ô·tô này phải không? = Are you the owner of this car?
Từ đồng nghĩa:
 
737. 발견하다     | 發見 (phát·kiến/hiện) phát·kiến, phát·hiện = to discover
a) 병의 치료법을 발견하다 = khám·phá ra cách chữa bệnh = discover[stumble on] a cure for a disease
b) 콜럼버스는 아메리카 대륙을 발견했다. = Columbus đã phát·hiện ra châu Mỹ. = Columbus discovered America.
c) 그는 DNA 발견으로 노벨상을 받았다. = Ông ấy nhận giải Nobel nhờ phát·hiện ra DNA. = The discovery of DNA won him the Nobel Prize.
Từ đồng nghĩa:
 
738.      |  (tuyến) dây, đường  = line
a) 주차 공간은 하얀 선으로 표시되어 있다. = Chỗ đỗ xe được biểu·thị bằng đường màu trắng. = Parking spaces are marked with white lines.
b)  선에는 전류가 흐르고 있다. = Trong dây này có dòng điện đang chạy. = This wire is live (with electricity).
Từ đồng nghĩa:
 
739. 인류     | 人類 (nhân·loại) nhân·loại = human·kind, man·kind
a) 그는 인류 역사상 가장 뛰어난 지도자다. = Ông ấy là nhà lãnh·đạo xuất·sắc nhất trong lịch·sử nhân·loại. = He is the greatest leader in human history. (역사상 = 歷史上 (lịch·sử·thượng); 뛰어나다 = xuất·sắc = excellent, outstanding)
b) 그는 평생을 인류 평화를 위해 헌신했다. = Ông ấy cống·hiến cả đời mình cho nền hòa·bình của nhân·loại. = He devoted his lifetime to the cause of world peace. (평생 = 平生 (bình·sinh) cả đời = one’s whole[entire] life;  헌신 = 獻身(hiến·thân)  = devotion)
Từ đồng nghĩa:
 
740. 특징     | 特徵 (đặc·trưng) đặc·trưng = (distinct) characteristic
a) 그녀의 외모상 특징은  눈이다. = Nét đặc·trưng cho vẻ mặt của cô ấy là mắt to. = Her big eyes are the distinct features of her face. (외모 = 外貌  (ngoại mạo) dáng vẻ bên ngoài, vẻ mặt bên ngoài = appearance;)
b) 기린은 목이  것이 특징이다. = Đặc·trưng của hươu cao cổ là cái cổ dài. = The distinctive feature of the giraffe is its long neck.
c) 그의 문체는 간결한 것이 특징이다. = Ngắn·gọn là phong·cách viết đặc·trưng của ông ấy. = His (literary) style is characterized by simplicity. (문체 = 文體 (văn thể) lối văn, phong·cách viết = (literary/writing) style;  간결 = 簡潔(giản khiết) ngắn gọn = conciseness)
Từ đồng nghĩa:
 
741. 선수     | 選手 (tuyển·thủ) tuyển·thủ, vận·động·viên = (운동선수) player, athlete
a) 국가 대표 선수 = tuyển·thủ đại·biểu quốc·gia = a member of the national team
b) 나는 중학교  배구 선수로 활동했다. = Tôi từng là tuyển·thủ bóng chuyền khi học cấp 2. = I was a volleyball player in middle school.
c) 경기 종목 + player
농구 선수 = tuyển·thủ bóng·rổ = basketball player
야구 선수 = tuyển·thủ bóng·chày = baseball player
축구 선수 = cầu·thủ bóng·đá = soccer player
d) 달리기 선수 = vận·động·viên chạy
Từ đồng nghĩa:
 
742. 형식     | 形式 (hình·thức) hình·thức, ngoại·hình = (형태) form (의례적인 절차) formality
a) 중요한 것은 내용이지 형식이 아니다. = Cái quan·trọng là nội·dung chứ không phải là hình·thức. = What matters is content, not form.
b) 그의 논문은 형식을  갖추고 있다. = Luận·văn của anh ấy có hình·thức đẹp. = His thesis is written well in required form.
c) 그의 신작 소설은  남녀가 대화를 나누는 형식으로 되어 있다. = Cuốn tiểu·thuyết mới của anh ấy viết dưới dạng cuộc đối·thoại giữa một nam và một nữ. = His new novel is in the form of conversation between a man and a woman.
Từ đồng nghĩa:
 
743. 마련하다     |  () chuẩn·bị, sắp·xếp, sửa·soạn = (준비하다) prepare, arrange
a) 그는 내게 잠자리를 마련해 주었다. = Anh ấy đã chuẩn·bị (soạn, dọn) cho tôi một chỗ để ngủ. = He gave me a place to sleep[stay].
b) 결혼해서  집은 마련했어요? = Anh đã chuẩn·bị nhà để ở  (mua nhà) sau khi kết·hôn chưa? = Have you prepared[purchased] a house to live in after you get married?
c) 나는 여행 경비가 마련되는 대로 떠날 것이다. = Tôi sẽ đi ngay khi chuẩn·bị (đủ) kinh·phí cho việc du·lịch. = I’m leaving as soon as I can get the money together[come up with the money] for the trip.
Từ đồng nghĩa: 준비하다
 
744.      |  (bán) bán, một nửa = half
a) 종이를 반으로 접다 = gấp tờ giấy làm đôi = fold the paper in half
b) 방세의 반은 그가 내고 있다. = Anh ấy trả một nửa tiền thuê phòng. = He’s paying half the rent for the room.
c) 이익이 반으로 줄었다. = Lợi·nhuận đã giảm một nửa. = The profit decreased by half. (이익 = 利益 (Lợi·ích) = lợi·nhuận = profit)
d) 이제 집까지 반쯤 왔다. = Bây·giờ đã đi được khoảng nửa đường về nhà rồi. = We are about halfway home.
Từ đồng nghĩa:
 
745. 발표하다     | 發表 (phát·biểu) phát·biểu = [명사] announcement, statement, presentation
a) 의견을 발표하다 = phát·biểu ý·kiến = present[express] one’s view
b)  번째 앨범을 발표하다 = phát·hành album đầu tay = release one’s first album
c) 그는 작년에  소설을 발표했다. = Anh ấy đã xuất·bản một cuốn tiểu·thuyết mới vào năm ngoái. = He published a new novel last year.
Từ đồng nghĩa:
 
746. 주제     | 主題 (chủ·đề) chủ·đề = subject, topic
a) 주제를 꺼내다 = lấy chủ·đề = bring up a subject
b) 논문의 주제를 정하다 = xác·định chủ·đề luận·văn = fix a thesis subject[topic; theme]
c) 주제를 바꾸다 = thay·đổi chủ·đề = change the subject
d) 그럼 다음 주제로 넘어가겠습니다. = Hãy cùng đi qua chủ·đề tiếp theo. = Let’s go on to the next topic.
e)  책의 주제는 무엇입니까? = Chủ·đề cuốn sách này là gì? = What’s the theme[leitmotif] of this book?
Từ đồng nghĩa:
 
747. 걸치다     |  () đặt lên, bắc qua = [얹어 걸다·놓다] put a thing on[over]; [건너질러 걸다] lay[place] over[across]
a) 도랑에 널빤지를 걸치다 = đặt một tấm ván qua một con mương = lay a plank across a ditch. (도랑 = mương = ditch, 널빤지 = ván = board)
b)  위에 다리를 걸치다 = bắc cầu qua sông = span a river with a bridgebuild a bridge across a river
c) 책상에 다리를 걸치다 = vắt chân lên bàn·học = rest one’s feet on a table top
Từ đồng nghĩa:
 
748. 겪다     |  () trải·qua = [경험하다] undergo; suffer;
a) 어려움을 겪다 = trải·qua gian·khó = experience hardships
b) 실제로 겪다 = trải·qua thực·tiễn = have a personal experience of
c) 이런 추위는 처음 겪어 본다. = Lần đầu·tiên tôi trải·qua thời·tiết lạnh thế này. = This is the coldest weather I have ever experienced.
Từ đồng nghĩa:
 
749. 관점     | 觀點 (quan·điểm) quan·điểm = point of view
a) 문제를 보는 새로운 관점 = quan·điểm mới (khi) xem·xét vấn·đề =
a new angle on the problem.
b) 당신과 나는 관점이 다르다. = Quan·điểm của anh và em khác nhau. = You and I have different points of view.
c)  관점에서 생각하면 그의 말이 옳다. = Nếu suy·nghĩ từ quan·điểm này thì lời của anh ấy là đúng. = Viewed in this light, what he says is right.
Từ đồng nghĩa:
 
750.      |  () tai = ear
a) 그녀는  귀에 대고 속삭였다. = Cô ấy thì·thầm vào tai tôi. = She spoke in my ear.
b) 그의 말이 아직도 귀에 생생하다. = Lời anh ấy nói vẫn còn văng·vẳng trong tai tôi. = His words still ring in my ears
751. 
기본     | 基本 (cơ·bổn ) cơ·bản = basics 
a) 기본을 익히다 = nắm chắc [kiến thức] cơ bản = master the basics
b) 무엇을 하든 기본이 중요하다 = Dù làm gì thì cái cơ·bản vẫn quan·trọng. = The fundamentals [basics] are the most important things in whatever you do.
c) 강의는 100% 영어로 진행하는 것을 기본으로 한다. = Bài giảng cơ·bản được tiến·hành 100% bằng tiếng Anh. = The lecture is given on the basis that it will entirely be in English.
d)  제품은 컴퓨터에 대한 기본 지식이 없어도 사용이 가능하다. = Có thể sử·dụng sản·phẩm này mà không cần có kiến·thức cơ·bản về máy·vi·tính. = Users can use this product without having a basic knowledge in computers.
Từ đồng nghĩa:
752. 미터     |  () mét (đơn·vị đo chiều dài trong hệ SI) = meter
a) 그는 키가 2미터가 넘는다. = Anh ấy cao hơn 2 mét. = He’s over two meters tall.
b) 그것은 길이 2미터에 너비가 1미터다. =  Cái đó dài 2 mét và rộng 1 mét. = It is two meters long and one meter wide.
Từ đồng nghĩa:
 
753. 사라지다     |  () biến·mất = to disappear
a)  눈앞에서 사라져!  = Hãy biến khỏi mắt tôi! = Get out of my sight!
b) 그것을 보자 그녀의 얼굴에서 미소가 사라졌다. = Nụ cười trên gương mặt cô ấy biến·mất ngay khi cô ấy nhìn thấy cái đó. = The smile left her face when she saw it.
c) 통증이 사라졌다. = Cơn đau đã biến·mất. = The pain’s gone.
Từ đồng nghĩa:
 
754. 어떠하다     |  () như thế nào (tính·từ) = to be how
a) 내가 회사의 현재 상태가 어떠하다라고 말할 책임은 없다. = Tôi không có trách·nhiệm nói về tình·hình hiện·tại của công·ty như thế nào. = It is not for me to say something about the company’s current state.
b) 당신 생각은 어떻습니까? = Bạn nghĩ như thế nào? = What do you think?
Từ đồng nghĩa:
 
755. 감정     | 感情 (cảm·tình) tình·cảm = feeling
a) 감정을 숨기지 못하다 = không thể che·giấu được tình·cảm = cannot hide one’s feelings
b) 그는 감정 표현을 거의 하지 않는다. = Anh ấy gần như không biểu·lộ  tình·cảm của mình. = He hardly expresses[reveals] his feelings.
c) 그는 감정이 풍부하다. = Anh ấy là người giàu tình·cảm. = He is an emotional person.
Từ đồng nghĩa:
 
756. 기억     | 記憶 (kí·ức) trí·nhớ, kí·ức = memory
a) 당신이  말을 기억해 두겠다. = Tôi sẽ ghi·nhớ những lời anh nói. = I will keep in mind what you said.
b) 전에 그녀를 만난 기억이 없다. = Tôi không nhớ là đã từng gặp cô ấy trước đây. = I have no recollection of meeting her before.
c) 그에 대한 기억이 희미하다. = Kí·ức của tôi về anh ấy rất mơ·hồ. = The memory about him is blurry[hazy].
Từ đồng nghĩa:
 
757.      |  () (con người) kẻ, tên = guy
a) 미친놈 = thằng điên, gã khùng = a crazy guy
b)  그런 놈이랑 결혼한 거니? = Tại sao mày lại kết hôn với hắn? = Why did you marry that jerk?
c)  불효막심한 놈아! = Cái thằng con bất·hiếu này! = You ungrateful child!
Từ đồng nghĩa:
 
758. 인기     | 人氣 (nhân·khí) (sự) nổi·tiếng = popularity
a) 인기를 얻다 = trở·nên nổi·tiếng = become popular
b) 그의 인기가 떨어졌다. = Anh ấy không còn nổi·tiếng nữa.  (nguyên văn: Sự nổi·tiếng của anh ấy đã rơi mất.) = He lost his popularity.
c) 그의 소설은 10 전에 크게 인기를 끌었다. = Tiểu·thuyết của anh ấy từng rất nổi·tiếng vào 10 năm trước. = His novels were very popular 10 years ago.
Từ đồng nghĩa:
 
759.      |  () bụng = Abdomen
a) 배가 아프다 = đau bụng = have a pain in the stomach
b) 배가 너무 고파서 눈이 뒤집힐 지경이다. = I’m so hungry that I could eat a horse.
Từ đồng nghĩa:
 
760. 아파트     |  () nhà chúng·cư, apartment, căn·hộ = Apartment
a) 아파트에 살다 = sống trong một căn·hộ = live in an apartment
b)   개짜리 아파트를 구합니다 = Tôi đang tìm một căn·hộ hai phòng. = I am looking for a two bedroom apartment.
Từ đồng nghĩa:
 
761. 가끔     |  () thỉnh·thoảng = sometimes
a) 그는 가끔 나를 찾아온다. = Thỉnh·thoảng anh ấy có đến tìm tôi. = He visits me sometimes[occasionally].
b) 우리는 가끔 저녁에 외식한다. = Thỉnh·thoảng chúng·tôi đi ăn tối ở ngoài. = We go out for dinner once in a while.
c) 흐리고 가끔 비가 오겠습니다. = Trời sẽ nhiều mây và thỉnh·thoảng có mưa. = It will be cloudy with occasional rain.
Từ đồng nghĩa:
 
762. 구성     | 構成 (cấu·thành) thành·lập, tạo thành = [명사] composition, constitution, organization, formation (언어의construction, [동사] form, construct, (formal) comprise, (formal) compose, make up (조직·정부 등을) (formal) constitute, organize
a) 새로운 내각이 구성되었다. = Nội·các mới đã được thành·lập. = A new cabinet has been formed.
b)  그림은 전반적인 구성이 좋다. = Bố·cục tổng·thể của bức·tranh rất tốt. = The overall composition of the picture is good.
c) 우리 반은 40명으로 구성되어 있다. = Lớp chúng·tôi gồm có 40 người. = Our class is made up of[is composed of; consists of] 40 students.
Từ đồng nghĩa:
 
763.      |  () thìa đầy, muỗng đầy (danh·từ) = spoonful
a) 설탕  작은  = một thìa nhỏ đường = a teaspoonful of sugar
b) 간장    = hai thìa lớn nước xốt = two tablespoons of soy
sauce
c) 그는 국물만   떴다. = Anh ấy chỉ uống canh một vài thìa. = He ate only a couple spoonfuls of soup.
Từ đồng nghĩa:
 
764. 실제로     |  () trong thực·tế, bằng thực·tế = really, actually, in reality
a) 그럴듯하게 들리지만 실제로 가능하다고 생각되지는 않는다. =  Nghe có vẻ hợp·lí, nhưng tôi không nghĩ rằng nó khả·thi [trong thực·tế]. = It sounds plausible, but I don’t think it is possible in practice.
b)  영화는 실제로 일어났던 일을 바탕으로 만들어졌다. = Bộ phim này làm dựa trên câu chuyện có thật. = Thisfilm is based on a true[real·life] event.
c) 그는 실제로 보니 TV에서  때보다 훨씬 작았다. = Nhìn anh ấy ngoài đời nhỏ·bé hơn lúc xem trên ti·vi. = He looked much shorter in the flesh than on television.
Từ đồng nghĩa:
 
765. 짧다     |  () ngắn = (길이·거리·시간 등이) short (글·시간 등이) brief
[짤따]
a) 짧은 치마를 입다 = mặc váy ngắn = wear a short skirt
b) 머리를 짧게 자르다 = cắt ngắn tóc = have one’s hair cut short
c) 너무 짧게 깎지 마세요! = Xin đừng cắt ngắn quá! = Please don’t cut it too short!
d)  코트는 소매가  짧다. = Cái áo·khoác này tay hơi ngắn. = This coat is a little short in the sleeves.
Từ đồng nghĩa:
 
766. 고맙다     |  () biết ơn (tính·từ) = thankful, grateful      
a) 대단히 고맙습니다 = Cảm ơn anh rất nhiều. = Thank you very[so] much.
b) 그녀는 고맙다는  한마디 없이 떠났다. = Cô ấy ra đi mà không nói một lời cảm ơn. = She left without a word of thanks.
Từ đồng nghĩa:
 
767. 관리     | 管理 (quản·lí) quản·lí = management, administration
[괄리]
a) 부하 직원을 관리하다 = quản·lí nhân·viên dưới quyền = manage staff
b)  공원은 시에서 관리하고 있다. = Công·viên đó do thành·phố quản·lí. = The park is managed by the city.
c) 우리   관리는 어머니가 한다. = Tiền·bạc trong gia·đình tôi do mẹ quản·lí. = My mother holds[controls] the purse strings in my family.
Từ đồng nghĩa:
 
768. 그곳     |  () nơi đó = that place
a) 그곳은 1 내내 화창하다.  = Nơi đó ấm·áp quanh năm. = It’s sunny there all year round.
b) 그곳에 얼마나 계셨나요? = Ông đã ở nơi đó được bao lâu ạ? = How long have you stayed there?
c) 그곳은 피서지로 유명하다. = Nơi đó là nơi nghỉ mát nổi·tiếng. = The place is well-known as a summer resort.
Từ đồng nghĩa:
 
769. 보다     |  () N  보다 (hơn N) = More than, greater than 
a) 그는 나보다 어리다. = Cậu ấy trẻ hơn tôi. = He’s younger than I (am).
b) 그녀는 나보다 훨씬 빨리 달린다. = Cô ấy chạy nhanh hơn tôi nhiều. = She can run much faster than I[me].
c) 그는 생각했던 것보다 머리가 좋았다. = Cậu ấy thông·minh hơn tôi nghĩ. = He was smarter than I had expected[thought].
Từ đồng nghĩa:
 
770. 비롯하다     |  () bắt·đầu (từ), bắt·nguồn (từ) (nội động·từ)  = to begin, to start, to originate (from)  (자동사)
(어떤 대상이 다른 대상에서)처음으로 시작하다.
a) 그의 이론은 서경덕의 철학에서 비롯한 것이다. = Lí·luận của ông ấy bắt·nguồn từ triết·học của 서경덕.
b) 이앙법의 발달에서 비롯하는 농산물 생산량의 증가는 서민들의 삶을 실질적으로 향상시켰다. = Sản·lượng nông·sản tăng bắt·nguồn từ sự phát·triển của việc chuyển·đổi giống thực·sự đã cải·thiện cuộc·sống người dân.
이앙 = 移秧 (di ương) chuyển·đổi giống; 발달 = 發達 (phát·đạt) phát·triển; 농산물 = 農産物(nông sản vật) hàng nông sản; 생산량 = 生産量 (sanh sản lượng) sản lượng; 증가 = 增加 (tăng gia) tăng; 서민 = 庶民 (thứ dân) dân thường; 실질 = 實質 (thực chất); 향상시키다 = cải·thiện;)
Từ đồng nghĩa:
 
771. 과연     | 果然 (quả·nhiên) quả·nhiên; thực·sự = (알고 보니 정말로) indeed, sure enough, Just as one thought
a) 과연 듣던 대로다. = Quả·nhiên đúng như những gì tôi đã từng nghe. = It is indeed as I have heard.
b) 그의 말이 과연 사실일까? = Lời anh ấy nói đúng là sự·thật sao? = Are his words true, indeed?
Từ đồng nghĩa:
 
772. 달리다     |  () chạy = to run 
 
활용 : 달리어[달리어/달리여](달려), 달리니
a) 기차가 달려요. = Tàu [đang] chạy. 
b) 그가 달리기 시작했다. = Anh ấy bắt·đầu chạy. = He started to run.
c) 그는 100미터를 12초에 달린다. = Anh ấy chạy 100 mét trong vòng 12 giây. = He can run 100 meters in 12 seconds.
Từ đồng nghĩa:
 
773. 바쁘다     |  () bận (tính·từ) = busy
a) 나는 일주일 내내 바빴다. = Tôi bận·rộn suốt tuần. = I’ve been busy all this week.
b) 눈코   없이 바쁘다. = Tôi bận tối·tăm·mặt·mũi. = I’m so busy that I barely have time to eat[sleep; go to the bathroom].
Từ đồng nghĩa:
 
774. 이전     | 以前 (dĩ·tiền) trước đây, ngày xưa, khi trước  = Former days/times
a) 이전에 어디선가 그를  적이 있다. = Tôi đã từng gặp anh ấy ở đâu đó trước đây. = I’ve seen him somewhere before.
b) 이전에는 이곳에 대형 슈퍼마켓이 있었다. = Trước đây ở nơi này từng có một siêu·thị rất lớn. = There used to be a big supermarket here.
Từ đồng nghĩa:
 
775. 인정하다     | 認定 (nhận·định) thừa·nhận, công·nhận  = To acknowledge, to authorize
a) 그녀는 자신의 잘못을 인정했다. = Cô ấy đã thừa·nhận lỗi của mình. = She admitted it was her own fault.
b) 그는 회사에서 인정받고 있다. = Ở công·ti anh ấy được công·nhận [năng·lực]. = His company recognizes him for his good work.
c) 심판은 골을 인정하지 않았다. = Trọng·tài đã không công·nhận bàn·thắng. = The referee disallowed the goal.
776. 
     |  (giả) người = man, person  
a) 어리석은  = người ngu·ngốc, kẻ ngu·ngốc
b) 죽은 자는 말이 없다. = Người chết không thể nói. = A dead man tells no tales.
c)  자의 칼솜씨를 당할 자가 없다. = Kiếm·thuật của người đó không có ai là đối·thủ tương·xứng. = No one can beat that man in swords. (칼솜씨 = kiếm·thuật = swordsmanship;  당하다 = · (đương) tương·xứng).
Từ đồng nghĩa: 사람
777. 중앙     | 中央 (trung·ương) trung·ương, giữa, trung·tâm = center, the middle
a)  중앙에 액자를 걸다. = treo khung tranh ở giữa bức·tường = hang a framed picture in the middle of a wall (액자 = 額子(ngạch tử) = khung (tranh) = frame (picture)).
b) 중앙집권 국가를 건설하다 = thành·lập một nhà·nước trung·ương tập·quyền = establish a centralized state
c) 그는 중앙 일간지의 기자로 있다. = Anh ấy là kí·giả (phóng·viên) của một tờ nhật·báo trung·ương. = He’s a reporter for a major daily newspaper.
d) 그는 중앙정부의 지원을 요청했다. = Ông ấy đã thỉnh·cầu sự hỗ·trợ của chính·phủ trung·ương. = He requested aid from the central government.
Từ đồng nghĩa:
778. 나쁘다     |  () xấu = To be bad
a) 나쁜 습관은 고치도록 노력해라. = Hãy cố·gắng sửa những thói·quen xấu của mày đi. = Try to break your bad habits. (습관 =  習慣 (tập quán) thói quen; 고치다 = sửa·chữa = to repair, to fix; 노력 = 努力 (nỗ lực) cố·gắng = effort)
b) 나쁜 뜻으로 말한 것은 아니었다. = Không có ý gì xấu khi nói.
Từ đồng nghĩa:
779. 불구하다     | 不拘 (bất câu) không câu nệ, không gò bó, bất·chấp = disregard
a) 그는 병중임에도 불구하고 회의에 참석했다. = Anh ấy đã tham·dự cuộc·họp không quản/bất·chấp việc mình đang bệnh. = He attended the meeting in spite of his illness.
b) 불구하고 = bất·chấp, bất·kể, không tính  = regardless of
Từ đồng nghĩa:
780. 시키다     |  () bắt ai làm gì = make [have] some one do something
a) 일을 시키다 = bắt/bảo ai đó làm việc gì = make sb work
b) 노래를 시키다 = bắt ai đó hát = have sb sing a song
c) 내가 시키는 대로 해라! = Hãy làm theo những gì tôi bảo! = Do what I tell you to do!
d) 그는 시키는 대로 그곳에 갔다 = Anh ấy đã đi đến nơi đó theo lệnh. = He went there as ordered.
e) 싫다는데 억지로 시키지 마라! = Đừng bắt tôi làm những gì tôi không thích = Don’t make me do it against my will.
Từ đồng nghĩa:
781. 게임     |  () game, trò·chơi (trên máy·vi·tính) = game
a) 비디오 게임 = a video game
b) 진실 게임을 하다 = chơi game Truth or Dare = play Truth or Dare
c) 게임에서 이기다 = chơi thắng game = win a game
Từ đồng nghĩa:
782. 국제     | 國際  (quốc·tế) quốc·tế = international
a) 국제관계 = quan·hệ quốc·tế = international relations
b) 국제영화제 = liên·hoan phim quốc·tế = international film festival
Từ đồng nghĩa:
783. 그룹     |  () group, nhóm = group
a)  그룹 = nhóm nhạc Rock = a rock group
b) 그룹을 만들다 = tạo thành một nhóm = form a group
c) 스터디 그룹 = một nhóm học/nghiên·cứu = a study group
Từ đồng nghĩa:
784. 인생     | 人生 (nhân·sinh) đời người = (human) life
a) 인생의 목적 = mục·đích của đời người = purpose of life
b) 인생의 의미 = ý·nghĩa của cuộc·đời = meaning of life
c) 인생은 고행의 연속이다 = Đời là bể khổ. = Life is endless suffering.
Từ đồng nghĩa:
785. 전통     | 傳統 (truyền·thống) truyền·thống = tradition
a) 전통을 지키다 = theo [giữ·gìn] truyền·thống = follow[maintain] the tradition
b) 전통음악을 연주하다 = chơi nhạc truyền·thống (cổ·truyền) = play traditional music
c) 참가자들은 각국의 전통 의상을 선보였다. = Những người tham·dự đã trình·diễn trang·phục truyền·thống của các nước.  = The participants displayed the traditional costumes of each country. (의상 = 衣裳 (y thường) xiêm y, quần áo và váy)
Từ đồng nghĩa:
786. 기르다     |  () trồng, nuôi lớn = (아이·동식물 등을) to grow, to raise
a)  당근들은 집에서 기른 거예요? = Cà·rốt này là của nhà trồng được ạ? = Are these carrots home-grown?
b) 그녀는 여섯 아이를 길렀다. = Cô ấy đã nuôi lớn 6 đứa con. = She raised[brought up; reared] six children.
c)  농부는 닭과 소를 기른다. = Người nông·dân đó nuôi gà (/gia·cầm) và bò (/gia·súc). = The farmer keeps[raises; breeds] poultry and cattle.
Từ đồng nghĩa:
787.      |  (trản) li, tách (chén nhỏ) = cup
a)   잔을 마시다 = uống một li nước = have a glass[drink] of water
b) 물을 잔에 가득 따르다 = đổ đầy nước vào li = pour water to the brim
c)    주세요! = Cho tôi thêm li nữa ạ! = May I have another glass?
Từ đồng nghĩa:
788. 조사하다     | 調査 () điều·tra = to investigate, to examine
a)  사건은 지금 조사 중이다. = Vụ đó đang trong quá·trình điều·tra. = The case is under investigation.
b) 시장조사를 하다 = điều·tra thị·trường = conduct[do] market research
c) 철저히 조사하다 = điều·tra kĩ·lưỡng/triệt·để = investigate sth thoroughly
Từ đồng nghĩa:
789. 있다     |  () ở (nơi nào đó), có = (어떤 장소에) to be
a) 탁자 위에 꽃병이 있다 = Lọ hoa ở trên bàn. = There is a vase on the table.
b) 바구니 안에 사과가   있다. = (Có) vài quả táo ở trong rổ. = There are some[a few] apples in the basket.
c) 정말로 귀신이 있다고 생각하세요? = Anh thực·sự nghĩ rằng ma·quỷ tồn·tại sao? = Do you really think ghosts exist?
d) 책임은 너에게 있다 = Trách·nhiệm ở mày. = That’s your responsibility[fault].
Từ đồng nghĩa:
790. 시인     | 詩人  (thi·nhân) thi·nhân, nhà·thơ = poet
a) 서정시인 = nhà·thơ trữ·tình = a lyric poet
b) 연애시인 = nhà·thơ tình = a love poet
c) 낭만파 시인 = nhà·thơ lãng·mạn = a romantic poet
d) 그는 당대 최고의 시인이었다 = Ông ấy từng là thi·nhân xuất·sắc nhất thời bấy giờ. = He was one of the best poets of his time.
Từ đồng nghĩa:
791. 언제     |  () khi nào = when
a) 서울에는 언제 오셨어요? = Anh [đã] đến Seoul khi nào vậy? = When did you come to Seoul?
b) 언제 만날까요? = Khi nào thì chúng·ta [sẽ] gặp nhau? = When would you like to meet?
c)  표는 언제까지 유효한가요? = Vé này [có] thời·hạn sử·dụng đến khi nào? = How long is this ticket good for? (유효 = 有效  (hữu·hiệu))
Từ đồng nghĩa:
792.      |  (ngoại) ngoại, ngoài, trừ ra = except, 
a)  외에  무엇이 필요하죠? = Ngoài cái đó ra anh còn cần cái gì nữa? =  And what more do you want?
b)  외에 누가 거기에 가죠? = Trừ cậu ấy ra ai sẽ đi tới chỗ đó? = Who else will be there?
c)  외에 = ngoài cái này = above this
Từ đồng nghĩa:
793. 평가     |  評價 (bình·giá) đánh·giá = appraisal , assessment, (가치·수준 등을 평함)<>evaluation, estimation,
a) 공정한 평가를 내리다 = đánh·giá công·bằng = make a fair estimation
b) 높은 평가를 받다 = được đánh·giá cao = receive high praise
c) 나는 그녀를 높이 평가한다. = Tôi đánh·giá cao cô ấy. = I think highly of her.
Từ đồng nghĩa:
794. 내려오다     |  () đi xuống = come down
a) 그는 천천히 계단을 내려왔다. = Ông ấy chầm·chậm đi xuống cầu·thang. = He came down the stairs slowly.
b) 엘리베이터가 내려오기 시작했다. = Thang·máy bắt·đầu đi xuống. = The elevator began to come down[descend].
Từ đồng nghĩa:
795. 위치     | 位置 (vị·trí) vị·trí = position
a) 위치가 좋다 = vị·trí tốt = have a good location
b)  마을은 해안가에 위치해 있다. = Thị·trấn đó nằm bên bờ·biển. = The town lies on the coast.
c) 지도에 X표로 표시된 곳이 극장의 위치입니다. = Vị·trí của nhà·hát được đánh·dấu X ở trên bản·đồ. = The X on the map indicates the location of the theater.
Từ đồng nghĩa:
796. 줄이다     |  () giảm = (크기·정도 등을) reduce, decrease
a) 규모를 줄이다 = giảm quy·mô = reduce the scale
b) 소비를 줄이다 = giảm chi·tiêu = spend less
c) 속도를 줄이다 = giảm tốc·độ = slow down
d) 가스불을 줄이세요! = Xin hãy giảm gas (lửa)! = Turn down the gas!
e) 소리를  줄여 주시겠어요? = Anh có thể giảm volume/âm nhỏ xuống một chút được không? = Could you turn the volume down a little?
Từ đồng nghĩa:
797. 가격     | 價格 (giá·các) giá·cả, giá = price
a) 가격을 올리다 = tăng giá = raise[increase; bring up] the price
b) 가격을 내리다 = giảm giá = lower[reduce; cut down; bring down] the price
c) 가격을 유지하다 = giữ·vững/duy·trì giá·cả = maintain the price
d) 가격을 정하다 = định giá = fix[set] a price
e) 가격경쟁력이 있다 = có giá·cả cạnh·tranh = have competitive price
Từ đồng nghĩa:
798. 달라지다     |  () biến·đổi, thay·đổi = change, alter, shift (상황에 따라) vary
a) 그녀의 기분은 매일 달라진다. = Tâm·trạng cô ấy biến·đổi mỗi ngày. = Her mood varies from day to day.
b) 세상이 많이 달라졌다. = Thế·giới đã thay·đổi nhiều. = The world has changed very much.
c) 네가 떠난  상황이 많이 달라졌다. = Sau khi mày đi tình·hình đã biến·đổi nhiều. = Things aren’t the same since you’ve gone.
Từ đồng nghĩa:
799. 비다     |  () trống, rỗng = (방·자리·공간 등이) empty, vacant
a)  깡통 = lon rỗng = an empty can
b)  자리 비었나요? = Chỗ này còn trống không? = Is this seat taken?
c) 빈속에  마시지 마세요! = Khi dạ·dày rỗng (khi đói bụng) thì đừng uống rượu. = Don’t drink on an empty stomach.
Từ đồng nghĩa:
800. 커다랗다     |  () to, cực lớn, vĩ·đại = to be very big, to be very large
a) 그녀의 커다란 눈에 눈물이 가득 고였다. = Nước·mắt chảy tràn trên đôi·mắt to của cô ấy. = Her big[large] eyes were filled with tears.
b) 아니그렇지 않아 커다란 고양이를 != Không, không phải vậy. Nhìn con mèo to kia kìa! = No, they aren’t. Look at the big cat!

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi