1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (801-900)

0
4219

1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (801-900)

Tác giả: Nguyễn Tiến Hải
Ôn thi TOPIK 1 với 1000 từ tiếng Hàn Quốc thường gặp nhất trong kì thi.
 
801. 
삼국     | 三國 (tam quốc) tam quốc = three countries
Thời đại Tam Quốc ở Triều Tiên (Hangul: 삼국시대; Hanja: 三國時代) đề cập đến các vương quốc Triều Tiên cổ đại là Cao Câu Ly (고구려 Goguryeo), Bách Tế (백제 Baekje) và Tân La (신라 Silla ), đã thống trị bán đảo Triều Tiên và nhiều phần của Mãn Châu trong hầu hết Thiên niên kỷ 1. Thời kỳ Tam Quốc kéo dài từ năm 57 SCN cho đến khi Tân La giành thắng lợi trước Cao Câu Ly vào năm 668 và đánh dấu khởi đầu thời điểm Nam·Bắc Quốc giữa Tân La Thống nhất ở phía nam và Bột Hải ở phía bắc. http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_Qu%E1%BB%91c_(Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn)
Từ đồng nghĩa:
802. 손님     |  () khách = (방문객) guest
a) 손님을 초대하다 = mời khách, chiêu·đãi khách = invite a guest
b) 손님을 맞다 = tiếp·đón khách = receive a visitor[company]
c) 손님은 왕이다 = Khách·hàng là thượng·đế/vua. (Khách·hàng luôn·luôn đúng.) = The customer is always right.
Từ đồng nghĩa:
803. 원하다     |  (nguyện) muốn, ước·muốn, mong·chờ = want, wish, hope
a) 그가 원하는 대로 하게 내버려 두세요! = Hãy để anh ấy làm những gì mà anh ấy muốn! = Let him do what he wants to do!  (내버려 두다 = bỏ mặc ai đó = leave sb[sth] alone[unattended])
b) 원하신다면 아침까지 계셔도 됩니다. = Anh có thể ở lại đến sáng nếu anh muốn. = You may stay until morning if you wish.
c) 그녀가 원하는 대로  주세요! = Hãy làm như cô ấy muốn! = Do as she wishes.
Từ đồng nghĩa:
804. 통신     | 通信 (thông·tín) thông·tin liên·lạc = (우편·전화 등의) communication
a) 통신 장애를 일으키다 = dựng chướng·ngại (ngăn cản) việc thông·tin liên·lạc = cause communication problems
b)  지역은 통신 상태가 좋지 않다. = Tình·hình thông·tin liên·lạc ở khu·vực này không tốt. = The connection is bad in this area.
c) 나는 사령부와 무전으로 통신을 유지했다. = Tôi giữ thông·tin liên·lạc bằng vô·tuyến·điện với trụ·sở chính. = I maintained radio correspondence[communication] with the headquarters. (사령부 = 司令部 (tư lệnh bộ) = headquarters; 무전 = 無電 (vô điện) vô tuyến = radio)
Từ đồng nghĩa:
805. 확인하다     | 確認 (xác·nhận) xác·nhận, kiểm·tra = to confirm
a) 이메일을 확인하다 = kiểm·tra email = check one’s e·mail
b) 유통기한을 확인하다 = kiểm·tra ngày hết hạn = check the expiration date (유통기한 = 流通期限 (lưu thông kì hạn) = expiration day)
c) 신원을 확인하다 = xác·định danh·tính = identify (신원 = 身元 (thân nguyên) = identity (of) = danh·tính) 
d) 그의 주장을 확인할 방법이 없다. = Không có cách gì để kiểm·chứng tuyên·bố của ông ấy. = There is no way to verify his claim.
e) 소문이 사실인지 확인해  필요가 있다. = Chúng·ta cần phải kiểm·chứng tin·đồn có thật hay không. = We need to find out if the rumor is true. (소문 = 所聞 (sở văn, văn: nghe thấy) tin đồn = rumor)
Từ đồng nghĩa:
806. 모임     |  () sự tụ·họp, cuộc gặp mặt = meeting
a) 모임에 참석하다 = dự cuộc họp, tham·gia meeting = attend a meeting
b) 우리는 넷째  토요일에 정기 모임을 갖는다. = Cứ 4 tuần một lần chúng·tôi tụ·họp với nhau vào ngày thứ Bảy. = We get together every fourth Saturday. (정기 = 定期 (định kỳ) = regular)
c) 모임에 불참하다 = không tham·dự được cuộc họp mặt = fail to attend a meeting (不參 (bất tham) không tham·dự = do not attend, be absent)
Từ đồng nghĩa:
807.      |  (số) số, số lượng = ( 숫자) number (of)
a) 수가 많다 = số·lượng lớn = be large in number
b) 수가 적다 = số·lượng nhỏ = be small in number
c) 사람 수에 비해 음식이 적은  같다. = Hình·như thức·ăn ít hơn so với số người. = We don’t seem to have enough food for the number of people we have.
d) 많은 수의 학생들이 시험에 떨어졌다. = Nhiều học·sinh thi rớt. = A large[good; great] number of students failed the exam. (떨어지다 = rơi, rụng, rớt = to fall, to drop)
Từ đồng nghĩa:
808. 웃음     |  () tiếng cười, nụ cười = laugh, laughter (미소) smile
a) 웃음을 터뜨리다 = bật cười = burst into laughter
b) 억지웃음을 짓다 = gượng cười = force a smile
c) 그녀는 어려운 형편에도 불구하고 언제나 웃음을 잃지 않았다. = Dù hoàn·cảnh khó·khăn nhưng cô ấy không bao giờ đánh mất nụ cười. = Despite being poor, she never lost her sense of smile. (형편 = 形便 (hình tiện) tình thế, hoàn cảnh = circumstances, conditions)
Từ đồng nghĩa:
809. 기계     | 機械 (cơ·giới) máy, máy·móc, thiết·bị = machine, instrument
a) 기계를 켜다 = bật máy lên = switch[turn] a machine on
b) 기계를 끄다 = tắt máy = switch[turn] a machine off
c) 기계를 정지시키다 = tạm dừng máy = stop a machine
d) 나는 기계치다. = Tôi không biết nhiều về máy·móc (cơ·khí). = I’m no good at mechanical things.
Từ đồng nghĩa:
810. 모양     |  () dấu hiệu = signs,indications
a) 비가  모양이다 = Trời có dấu·hiệu sắp mưa. = It looks like rain.
b) 옆집에서 파티가 벌어지고 있는 모양이다. = Có vẻ như đang có buổi party ở nhà hàng xóm. = There must be a party going on next door.
c) 요즘 재미가 좋은 모양이군요. =  Có vẻ như dạo này anh có chuyện vui. = You seem to be having a good time nowadays.
Từ đồng nghĩa:
811. 물질     | 物質 (vật·chất) vật·chất, chất = matter, substance, material
a) 물질의 구조를 분석하다 = phân·tích cấu·tạo của vật·chất = analyze the composition of a substance
b) 눈과 얼음은 동일한 물질이다. = Tuyết và băng cùng một chất. = Snow and ice are (made of) the same substance. (동일 = 同一 (đồng nhất) = same (as))
c) 과학 시간에 물질의 특성에 대해서 배웠다. = Chúng·tôi đã học về đặc·tính của chất trong giờ khoa·học. = We learned about the characteristics of matter in science class.
Từ đồng nghĩa:
812. 아나운서     |  () phát·thanh·viên (radio, TV), người giới·thiệu chương·trình TV = announcer (뉴스를진행하는)
a) 저는 TV 방송국 아나운서입니다. = Tôi là phát·thanh·viên ở đài truyền·hình. = I’m an anchor for a TV station.
b) 아나운서는 무슨 경기에 대해 이야기하고 있는가? = Phát·thanh·viên đang nói về trận đấu gì vậy? = What sport is the announcer talking about?
Từ đồng nghĩa:
813. 뉴스     |  () tin·tức = news
a) 9 뉴스를 보다 = Xem tin·tức lúc 9h = watch the nine o’clock news
b) 뉴스  틀어  = Thử bật kênh tin·tức xem = Turn[Switch; Put] on the news.
c) 도쿄 현지에서 직접 전해 드리는 뉴스입니다. = Đây là chương·trình tin·tức truyền trực·tiếp từ Tokyo. = This newscast is coming to you directly from Tokyo.
Từ đồng nghĩa:
814. 살아가다     |  () kiếm sống (sống một cuộc·sống) = Lead a life, get along
a) 나는 살아갈 목표가 있다 = Tôi có mục·tiêu/đích để sống. = I have something to live for.
b) 예술가로 살아가는 것은 정말 힘들다. = Nghệ·sĩ thực·sự khó kiếm·sống. = It is so hard to earn a living[livelihood] as an artist.
Từ đồng nghĩa:
815. 펴다     |  () mở ra, tháo ra (cái gì đó đã được cuốn lại trước đó) = (접히거나 말린 것을) unfold, spread (out), open, lay out (말린 것을) unroll, unfurl
a) 우산을 펴다 = mở dù = unfold[spread; open] an umbrella
b) 지도를 펴다 = mở bản đồ, trải rộng bản đồ ra = unfold[spread; lay out] a map
c) 날개를 펴다 = sải cánh rộng ra = spread[open; unfurl] wings
d)  15페이지를 펴라! = Hãy mở sách trang 15. = Open your books to page 15.
e) 얼마나 접었다 폈다 했는지 편지가 거의 찢어져 있었다. = Bức thư gập lại mở ra nhiều lần đến nỗi gần như rách tơi·tả. = The letter had been folded and unfolded so many times that it was almost in pieces.
Từ đồng nghĩa:
816.      |  () lần = Times, x·fold
(수량을 나타내는  뒤에 쓰여)
a) 배율 1,000배의 현미경 = Kính hiển·vi có độ phóng·đại 1000 lần. = a microscope of 1,000 magnification
b) 값이 다섯 배나 뛰었다. = Giá đã tăng lên gấp 5 lần. = The price went up fivefold.
c) 속도가  배나 빨라졌다. = Tốc·độ đã nhanh lên 4 lần. = The speed has increased fourfold.
d) 매출이 전년도에 비해  배나 증가했다. = Doanh·số bán hàng đã tăng lên gấp 3 lần so với năm trước. = Sales have recorded a threefold increase over the previous year.
Từ đồng nghĩa:
817. 수업     | 受業·授業 (thụ·nghiệp) lớp học, giờ học, việc dạy = class, lesson, teaching
a) 3학점짜리 수업 = môn·học 3 tín·chỉ = a 3·credit class
b) 수업을 받다 = học môn/lớp gì đó = take a class[course]
c) 수업에 들어가다 (교사가) = dạy lớp nào đó (giáo·viên) = teach (a class)
d) 수업에 들어가다 (학생이) = học lớp nào đó (học·sinh) = attend a class
e) 수업을 빼먹다 = trốn học = play truant
f)  반은 수업 분위기가 좋다. = Không·khí lớp học này tốt. = The atmosphere in this class is good.
Từ đồng nghĩa:
818. 겨울     |  () mùa đông = winter
a) 겨울이 오고 있다. = Mùa·đông đang đến. = Winter is coming.
b)  겨울 첫눈이 내렸다. = Tuyết đầu mùa (mùa·đông) đã rơi. = We had the first snow of this winter.
c)  겨울은 예년에 비해 포근했다. = Mùa·đông này ấm·áp hơn những năm trước. = We have had a milder winter than usual.
Từ đồng nghĩa:
819. 종교     | 宗敎 (tông·giáo) tôn·giáo = religion
a) 종교의 자유 = tự·do tôn·giáo = freedom of religion
b) 종교에 귀의하다 = trở thành một tín·đồ của tôn·giáo nào đó = become a believer
c)  부부는 종교가 다르다. = Hai vợ chồng đó theo các tôn·giáo khác nhau. = The husband and wife have different faiths.
d) 종교가 있으세요? = Anh có [theo] tôn·giáo nào không? = Do you hold religious beliefs?
e) 어떤 종교를 믿으세요? = Anh theo tôn·giáo nào? = What is your religion?
Từ đồng nghĩa:
820.      |  (tằng) tầng = (건물 등의) floor, story, level
a) 지하 1[2] = Tầng hầm 1 [2] = first[second] basement level
b) 57층짜리 건물 = tòa nhà 57 tầng  = a 57·story building
c) 그의 사무실은 꼭대기 층에 있다. = Văn·phòng ông ấy ở tầng thượng (trên cùng). = His office is on the top floor.
d)  엘리베이터는 짝수[홀수층만 운행한다. = Thang·máy này chỉ dừng ở tầng chẵn [lẻ] thôi. = This elevator stops only on the even[odd] floors. (운행 = 運行 (vận hành) chạy, hoạt·động = run)
Từ đồng nghĩa:
821. 자연스럽다     | 自然 (tự·nhiên) một cách tự·nhiên, có tính tự·nhiên = natural, unaffected
a) 자연스러운 행동 = hành·động một cách tự·nhiên = natural[unaffected] behavior[acts]
b) 자연스럽게 행동하다 = hành·động một cách tự·nhiên = behave[act] naturally
c) 파티에서의 그의 행동은 자연스럽지 못했다. = Hành·động của anh ấy ở bữa tiệc không tự·nhiên. = His behavior at the party was unnatural[awkward].
d) 그녀가 어머니를 그리워하는 것은 자연스러운 일이다. = Cô ấy nhớ mẹ là việc tự·nhiên (đương nhiên, bình·thường). = It is natural that she should miss her mother.
Từ đồng nghĩa:
822.      |  (trương) tờ (giấy), tấm, trang = (종이·접시 등을 세는 단위) sheet (책의) leaf, page
a) A4 용지 5 = 5 tờ giấy A4 = five sheets of A4 paper
b) 접시 2 = hai cái đĩa = two plates
c) 유리 3 = 3 tấm thủy·tinh = three sheets of glass
d) 달력을   넘기다  = lật một tờ lịch = turn a page of the
calendar
e) 그는 지갑에서  원짜리 3장을 꺼냈다. = Anh ấy lấy từ trong ví ra 3 tờ 10,000 won. = He took out three 10,000·won bills out of his wallet.
Từ đồng nghĩa:
823. 식사     | 食事 (thực sự) việc ăn, ăn, thức·ăn = meal
a) 식사 준비를 하다 (음식을 만들다) = chuẩn·bị bữa·ăn (làm món ăn) = prepare[fix] a meal
b) 식사 시간이다. = Giờ ăn đến rồi. = It’s time to eat.
c) 점심 식사하러 나가자! = Đi ăn trưa nào! = Let’s go and eat lunch.
Từ đồng nghĩa:
824. 안다     |  () ôm = (품에) hug
a) 그는 아이를  안아 주었다. = Cô ấy ôm đưa bé. = He gave the child a big hug.
b)  아이는    인형을 안고 잔다. = Đứa bé ôm gấu khi ngủ. = The kid sleeps with a teddy bear.
c) 그녀는 꽃다발을 안고 사진을 찍었다. = Cô ấy chụp hình đang ôm một bó hoa. = She took a picture holding a bouquet.
Từ đồng nghĩa:
825. 이해      | 理解 (lí giải ) hiểu = understanding
lí giải, giải: mổ xẻ, lí: quy·luật
a) 이해하기 쉽다 = dễ hiểu = be easy to understand
b) 이해하기 어렵다 = khó hiểu = be difficult to understand
c) 잘못 이해하다 = hiểu nhầm = misunderstand
d) 이해하시겠습니까? = Anh có hiểu không ạ? = Do you understand?
e) 당신 심정은 이해합니다. = Tôi hiểu tâm·trạng của anh. = I empathize with you. (심정 = 心情 (tâm tình)
Từ đồng nghĩa:
826. 잊다     |  () quên = to forget
a) 너무 바빠서 면도하는 것을 잊었다. = Vì quá bận nên (tôi) đã quên cạo râu. = I was so busy that I forgot to shave.
b) 잊지 말고 부모님께 편지를 쓰세요. = Đừng quên viết thư cho bố mẹ. = Don’t forget to write letter to your parents.
c) 당신을 영원히 잊지 않겠습니다. = Em sẽ không bao giờ quên ông. = I’ll never forget you.
827. 제시하다     | 提示 (đề·thị ) đề·nghị (đưa ra ý·kiến) = to suggest, to present
提示  (đề thị), đề: đưa ra, thị: bảo cho biết
a) 조건을 제시하다 = đưa ra điều·kiện = suggest[present; offer] conditions[terms]
b) 해법을 제시하다 = đưa ra (trình, đề·nghị) giải·pháp = present[suggest; offer] a solution
c) 여권을 제시해 주십시오! = Xin cho xem passport! = Please show me your passport.
828. 반     | 班 (ban) lớp học, nhóm công·tác = group, class
*Nhóm
a) 작업반 = nhóm làm việc = a work group
b) 연극반에 들어가는 게 어때요? = Vào nhóm kịch thì thế nào? (Bạn có muốn tham·gia nhóm diễn kịch không?) = Why don’t you join the drama group?
*Lớp
c) 우리는 한 반이다. = Chúng tôi học chung lớp. = We’re in the same class.
d) 그녀는 반에서 항상 일등을 한다. = Cô ấy luôn đứng nhất lớp. = She’s always at the top of her class.
829. 불과하다     | 不過 (bất quá) không quá, không hơn, chỉ là = no more than
a) 이것은 시작에 불과하다. = Đây bất quá chỉ là khởi·đầu thôi. = This is just a start[beginning].
b) 청중은 10명에 불과했다. = Khán·giả [lúc đó] chỉ có không quá 10 người. = There were only 10 people in the audience.
c) 그것은 농담에 불과하다. = Đó chỉ là trò đùa thôi. =  It is nothing (else) but a joke.
d) 대부분이 여성들로 남성들은 452명 중 23명에 불과하다. = Trong số 452 người thì phần lớn là phụ·nữ, nam·giới chỉ có không quá 23 người.
830. 혹은     |  () hay, hoặc = or
a) 아들 혹은 딸 = con trai hay con gái = a son or daughter
b) 플라스틱 제품 혹은 종이 봉투 주워서 모아라. =  Nhặt và thu gom túi giấy và các sản·phẩm nhựa plastic. =Pick up and gather plastics and paper bags.
c) 소스가 너무 진하면, 약간의 우유(혹은 물)을 더하십시요. = Nếu nước sốt quá đặc, hãy cho thêm chút sữa (hoặc nước). = If sauce is too thick, add a little milk (or water).
d) 공공조직에서 물을 아주 적은 비용으로 혹은 무상으로 제공하고 있다. = Người ta cung·cấp nước giá rất rẻ hoặc miễn phí ở những nơi công·cộng. = Public systems provide water at little or no cost.
831. 엄청나다     |  () rất lớn, khủng, cực lớn = huge, great
a) 나는 엄청난 실수를 저질렀다. = Tôi đã phạm phải sai·lầm khủng·khiếp. = I made a(n) huge[awful; terrible] mistake.
b) 엄청나게 비싸군! = Đắt khủng·khiếp! = How shockingly expensive!
c) 집을 수리하는 데 엄청난 비용이 들었다. = Tôi đã mất một khoản tiền cực lớn để sửa lại nhà. = It cost a huge amount of money to fix the house.
d) 이번 홍수로 엄청난 인명 피해가 발생했다. = Trong trận lụt lần này thiệt hại nhân mạng là rất lớn. = There were huge losses of life in the recent flood.
832. 편     | 便 (tiện) phía, bên, hướng = direction, way     
a) 저는 반대편으로 갑니다. = Tôi đang đi về phía ngược lại. = I’m going in the opposite direction.
b) 도서관은 도로 왼편에 있다. = Thư·viện nằm ở bên trái đường. = The library is on the left (side) of the road.
c) 길 건너편에서 22번 버스를 타세요. = Hãy bắt xe bus số 22 ở phía bên kia đường! = Take bus number 22 on the other side of the street. (건너편 = phía đối·diện = the opposite side)
d) 내 차는 건물 뒤편에 주차되어 있다. = Xe ôtô của tôi đang đậu ở phía sau tòa nhà. = My car is parked behind the building.
833. 텔레비전     |  () tivi, truyền·hình = television
a) 텔레비전을 켜다 = bật ti·vi lên = turn[switch] on the television[TV]
b) 텔레비전을 끄다 = tắt ti·vi = turn[switch] off the television[TV]
c) 텔레비전을 보다 = xem ti·vi = watch television[TV]
d) 텔레비전에 나오다 = xuất·hiện trên ti·vi = appear[be] on television
834. 파악하다     | 把握 (bả ác) nắm·bắt, hiểu rõ = to grasp, to understand
a) 요점을 파악하다 = bắt được yếu·điểm = grasp[catch; get] the point
b) 사건의 진상을 파악하다 = hiểu rõ chân·tướng sự·việc = figure out the truth of the case
c) 아직도 상황 파악이 안 되니? = Vẫn chưa nắm được tình·hình à? = You still can’t comprehend[figure out] what’s going on? Huh?
835. 편     | 編 (biên) biên·tập, biên·soạn = editing, compilation
a) 김 박사 편 = được biên·soạn bởi tiến·sĩ Kim = compiled[edited] by Dr. Kim.
b) S 편 영한 사전 = từ·điển Anh-Hàn do S biên·soạn = The English-Korean dictionary compiled[edited] by S.
 
836. 실천     | 實踐  (thực·tiễn) thực tiễn = practice
a) 일단 결심을 했으면 바로 실천해라. = Một khi đã quyết·định thì hãy làm ngay. = Once you have made a decision, put it into practice right away. (결심 = 決心 (quyết tâm) quyết·định = decision)
b) 약속을 실천하다 = thực·hiện lời hứa = fulfill one’s promise
c) 그는 공론가가 아니고 실천하는 사람이다. = Anh ấy là con người của thực·tiễn, chứ không phải là người chỉ nói lí·thuyết suông. = He is a doer, not a talker. (공론가 = 空論家(không luận gia) nhà mô phạm = a doctrinarian
837. 노력하다     | 努力 (nỗ lực) gắng sức, cố gắng =  to try, to make an effort
a) 너는 좀 더 노력해야 한다. = Anh phải cố·gắng hơn chút nữa. = You must try a little harder.
b) 노력한 보람이 있었다. = Nỗ·lực đã được đền·đáp. = It was worth the effort.
c) 모든 노력이 수포로 돌아갔다. = Tất·cả những cố·gắng đã trở·thành bọt nước (hoài công). = All of my efforts have gone to waste.
838. 보호     |  保護 (bảo hộ) bảo hộ, bảo vệ =  protection
a) 등록상표는 법에 의해 보호를 받는다. = Thương·hiệu đã đăng·kí thì được pháp·luật bảo·hộ. = Registered trademarks are protected by the law.
b) 수입관세는 자국의 산업을 보호하기 위해 필요하다. = Thuế nhập·khẩu để bảo·hộ công·nghiệp trong nước là cần·thiết. = A tax on imports is needed[necessary] to protect the domestic industry.
839. 씻다     |  () rửa = to wash
a) 컵 좀 씻어 주시겠어요? = Bạn có thể rửa giúp tôi mấy cái cốc được không? = Will you wash out the cups?
b) 그는 찬물로 얼굴을 씻었다. = Anh ấy rửa mặt bằng nước lạnh. = He washed his face with cold water.
c) 야채는 흐르는 물에 씻어야 한다. = Phải rửa sau dưới vòi nước chảy. = You must wash vegetables with running water.
840. 늦다     |  () trễ, muộn = to be late
a) 한 시간 늦으셨어요. = Anh đã trễ một tiếng. = You’re an hour late.
b) 얼마나 늦을 것 같아요? = Anh nghĩ anh sẽ trễ bao lâu? = How late do you think you’ll be?
c) 기차가 5분 늦었다. = Tàu·hỏa đã tới trễ 5 phút. = The train is five minutes late[behind schedule].
d) 늦어서 미안합니다. = Xin lỗi tôi đến trễ. = (I’m) Sorry I’m late.
841. 이웃     |  () láng giềng, hàng xóm = neighbor
a) 그는 이웃들과 사이좋게 지낸다. = Anh ấy có quan·hệ tốt với hàng xóm. = He gets along well with the neighbors.
b) 나는 그녀와 이웃해서 살고 있다. = Tôi sống cạnh cô ấy. = I live near her.
c) 캐나다는 미국과 이웃해 있다. = Canada là nước láng·giềng của Mỹ. = Canada adjoins[borders] the United States.
842. 편지     | 片紙 (phiến chỉ) bức thư, thư = letter
a) 편지를 쓰다 = viết thư = write a letter
b) 편지를 부치다 = gửi thư = send a letter
c) 편지를 받다 = nhận thư = get[receive] a letter (from)
843. 공동     |  共同  (cộng đồng) chung, đồng = joint, association, union, collaboration
a) 두 선수가 공동 3위에 올랐다. = Hai vận·động·viên cùng đứng thứ 3. = The two athletes tied for third place.
b) 이 기숙사는 부엌을 공동으로 쓴다. = [Ở] kí·túc·xá này [sinh·viên] dùng bếp chung. = The kitchen is shared in this dorm.
c) 한국과 일본은 월드컵을 공동 개최했다. = Hàn·Quốc và Nhật·bản đã đồng tổ·chức World Cup. = Korea and Japan co-hosted the World Cup.
d) 그들 세 명은 공동으로 차 한 대를 샀다. = Ba người mua chung một chiếc xe hơi. = Three of them bought the car together.
844. 까닭     |  () nguyên nhân (tại sao), lí·do = reason (for/why)
a) 그는 까닭 없이 화를 냈다. = Anh ấy đã nổi giận vô cớ. = He just got mad for no reason.
b) 거기에는 무슨 까닭이 있음에 틀림없다. = Phải có lí·do nào đó. = There must be some reason for it.
c) 그가 정직하지 못하다고 믿을 만한 까닭이 있다. =  Có lí·do để tin rằng anh ấy không trung·thực. = There is reason to believe that he is dishonest.
845. 방안     | 方案 (phương·án) phương·án, cách, biện·pháp =  way, measure, plan
a) 방안을 강구해 봤지만 뾰족한 수가 없었다. = Tôi đã thử tìm một phương·án nhưng không thể tìm ra cách nào tốt hơn. = I looked for a way but couldn’t find one. (강구하다 = 講究· (giảng cứu) tìm kiếm = devise, look for, seek for)
b) 정부는 독거노인 지원 방안을 강구해야 한다. = Chính·phủ phải tìm phương·án hỗ·trợ người già neo·đơn. = The government needs to draw up measures to support senior citizens who live alone.
846. 센티미터     |  () xen·ti·mét = centimeter
a) 센티미터로 하면 얼마가 됩니까? = Nếu đo bằng centimet thì được bao nhiêu? = How many centimeters is that?
b) 이 도표는 센티미터를 기본단위로 하였다. = Đơn·vị cơ·bản của biểu·đồ này là centimet. = The basic unit of the chart is centimeters.
847. 팔     |  () cánh tay = arm
a) 팔을 들다 = giơ/đưa cánh tay lên = raise one’s arm
b) 팔을 흔들다 = rung lắc cánh tay = shake[swing] one’s arm
c) 그는 넘어져서 팔이 부러졌다. = Anh ấy bị ngã gãy tay. = He fell down and broke his arm.
848. 분명하다     | 分明 (phân minh) phân·minh, rõ·ràng =  clear, distinct, plain
a) 이제 네 목소리가 분명하게 들린다. = Bây giờ tôi có thể nghe  tiếng bạn nói.  = Now I can hear you[your voice] clearly.
b) 그의 발음은 분명해서 알아듣기 쉽다. = Vì anh ấy phát·âm rõ·ràng nên rất dễ nghe. = He has clearpronunciation so it’s easy to understand what he says.
849. 분석     | 分析 (phân·tích) phân·tích = analysis
a) 실패의 원인을 분석할 필요가 있다. = Cần phân·tích nguyên·nhân thất·bại. = We need to analyze the cause of failure[why we failed].
b) 화학 분석 결과 독극물이 검출되었다. = Kết·quả phân·tích hóa·học cho thấy có chất cực độc. = The chemical assay showed that it contained a poisonous substance. (독극물 = 毒劇物 (độc kịch vật) chất kịch độc = poison)
850. 소녀     | 少女 (thiếu·nữ) thiếu·nữ = a young, little girl
a) 10대 소녀 = cô gái tuổi teen (10·19 tuổi) = a teenage(d) girl
b) 그녀는 깜찍한 소녀였다. = Cô ấy là một thiếu·nữ dễ·thương/đáng yêu. = She was a cute little girl.
851. 

지나가다     |  () đi qua, băng qua = pass (by), go by    
a) 지나가십시오! = Xin hãy đi qua đi ạ! = Go on by.
b) 버스  대가 지나갔다. = Ba chiếc xe buýt đã đi qua. = Three buses passed by.
c) 공은  머리 위로 지나갔다. = Quả bóng bay qua đầu tôi. = The ball went[passed] over my head.
d)  버스가 시청을 지나갑니까? = Chiếc xe bus này có đi qua Tòa Thị·chính không ạ? = Does this bus go[pass] by City Hall?
Từ đồng nghĩa:
852.      |  (thứ) thứ, cấp = order, degree
a) 2 세계대전 = Đại·chiến thế·giới lần thứ 2 = the Second World War
b) 그는 사법 고시 2 시험에서 떨어졌다. = Anh ấy đã rớt vòng 2 kì·thi khảo·thí tư·pháp. = He failed the second·round state bar exam.
Từ đồng nghĩa:
 
853. 상품     | 商品 (thương·phẩm) sản·phẩm = product, goods
a) 고부가가치 상품 = sản·phẩm có giá·trị gia·tăng cao = high added·value product
b) 상품이 많다[적다] (수량이) = sản·phẩm nhiều [ít] (số·lượng) = have a large[small] stock of goods
Từ đồng nghĩa:
 
854. 설명     | 說明 (thuyết·minh) giải·thích = explanation
a) 제가 설명해 드릴게요. = Tôi sẽ giải·thích. = Let me explain.
b)  밖에 달리 설명할 방법이 없다. = Ngoài cách đó ra không có cách giải·thích nào khác nữa. = I can’t explain it in any other way.
c)  그런 행동을 했는지 설명해 보세요! = Hãy thử giải·thích xem tại·sao anh lại hành·động như vậy! = Please account for your conduct.
d)  이상의 설명이 필요 없다. = Không cần giải·thích gì thêm. = No more explanation is required.
e)   자세히 설명해 주세요! = Xin hãy giải·thích cụ·thể hơn ạ. = Please explain more thoroughly.
Từ đồng nghĩa:
 
855. 훌륭하다     |  () tuyệt·vời = excellent, magnificent, great, superb
a) 훌륭한 솜씨 = kĩ·năng/tài·năng/tay·nghề tuyệt·vời = excellent[great; remarkable; wonderful] skill
b) 훌륭한 작품 = tuyệt·tác = a(n) great[outstanding; excellent; remarkable] (piece of) work
c)  차는 낡았지만 성능은 훌륭하다. = Xe đó tuy cũ nhưng mà tính năng thì tuyệt·vời. = Although the car is old, it is of great quality.
d) 그녀의 피아노 연주는 훌륭했다. = Bài diễn·tấu piano của cô ấy thật tuyệt·vời. = Her piano recital was excellent[superb; great; wonderful].
Từ đồng nghĩa:
 
856. 관계자     | 關係者 (quan·hệ·giả) người [có] liên·quan, bên có liên·quan = the persons[parties] concerned[interested], an interested person[party]
a) 관계자에게 = dành cho những ai liên·quan = to whom it may concern
b) 관계자 쌍방 = cả hai bên liên·quan = both parties concerned
Từ đồng nghĩa:
 
857. 새로     |  () mới (trạng từ) = newly
a) 새로  사람 = người mới đến, người mới = a new comer
b) 새로 지은  = nhà mới xây = a newly·built house
c) 새로 일을 시작하다 = bắt·đầu công·việc mới = start a new job
d) 우리는 모든 것을 새로 구입해야 한다. = Chúng·ta phải mua mới mọi thứ. = We have to buy everything anew.
Từ đồng nghĩa:
 
858.      |  (tuế) tuổi = (나이) age, years
a) 그는 80세의 나이에 새로운 삶을 시작했다. = Ông ấy đã bắt·đầu một cuộc·sống mới ở tuổi 80. = At the age of 80, he started a new life.

(Chú ý có hai cách nói tuổi: Số đếm Hán-Hàn + 세, hoặc số đếm thuần Hàn + 살
Ví dụ: 스물세 살 = 이십삼 세 = 23 years old, 80세 (팔십세) = 여든 살 = 80 years old),


b)  15 이하의 입장객은 요금이 50% 할인됩니다. = Khán·giả bằng hoặc dưới 15 tuổi thì được giảm giá 50%. = For audience 15 years old and under, there is a 50·percent discount.
Từ đồng nghĩa:
 
859. 이어지다     |  () kéo dài, nối với = Get joined, be connected, to continue, to last
a) 밀밭이 끝없이 이어졌다. = Cánh·đồng lúa mì kéo dài vô tận. = The wheat fields extended endlessly.
b)  길은 100미터 전방에서 고속도로와 이어진다. = Con đường này nối với đường cao·tốc ở 100 mét phía trước. = This road connects with[is connected to] the highway 100 meters ahead.
c)  막힐 듯한 침묵이   동안 이어졌다. = Sự yên·lặng đến nỗi nghe rõ từng hơi thở kéo dài mấy phút. = The oppressive silence lasted[went on for] several minutes. ( = hơi thở; 막히다 = ngừng = stop; 듯하다 = look like = dường như; 침묵 = 沈默 (trầm mặc) yên·lặng = silence
Từ đồng nghĩa:
 
860. 티브이     |  () tivi, truyền·hình  = TV (television)
a) 오늘  텔레비전에 뭐하니? = Đêm nay TV có gì? = What’s on TV tonight?
b) 우리는  돈으로  텔레비전을  것이다. = Chúng·ta sẽ mua TV mới bằng khoản tiền đó. = We’re buying a new TV with the money.
Từ đồng nghĩa:
 
861.      |  () mùa xuân = (계절) spring, springtime
a) 벌써 봄기운이 완연하다. = Mùa xuân đã về thật rồi. = Spring is already in the air. (기운 = năng·lượng, sức·sống; 완연 = 宛然 (uyển nhiên) rõ·ràng, rõ·rệt)
b) 올해는 유난히 봄이 늦게 온다. = Năm nay mùa xuân đến trễ so với mọi năm. = Spring is exceptionally late in coming this year. (유난히 = đặc·biệt, bất·thường = particularly, especially, exceptionally, unusually)
Từ đồng nghĩa:
 
862. 종류     | 種類 (chủng·loại) chủng·loại = kind (of), sort (of), type (of)
a) 종류가 같다 = chủng·loại giống như nhau = be of the same kind[sort; type]
b) 종류가 다르다 = khác chủng·loại = be of a different kind[sort; type]
c) 나는  종류는  좋아한다. = Tôi thích mọi loại mì.  = I like all kinds of noodles.
Từ đồng nghĩa:
 
863. 낮다     |  () thấp = low
a) 코가 낮다 = mũi thấp/tẹt = have a flat nose
b)  구두는 굽이 낮다. = Giày này đế thấp. = These shoes have low heels.
c) 책상이 너무 낮다. = Bàn học này quá thấp (đối với tôi). = The desk is too low for me.
d) 물은 낮은 곳으로 흐르기 마련이다. = Nước chảy về nơi thấp là điều bình·thường. = Water naturally flows downward. (마련 = điều bình·thường, quy·luật tự·nhiên)
Từ đồng nghĩa:
 
864. 어깨     |  () vai (bờ vai) = (사람의) shoulder
a) 어깨가 넓다 = vai rộng = shoulders are broad
b) 어깨가 좁다 = vai hẹp = shoulders are narrow
c) 우리는 어깨를 나란히 하고 앉았다. = Chúng·tôi ngồi tựa vai vào nhau. = We sat shoulder to shoulder. (나란히  = cạnh nhau = side by side)
Từ đồng nghĩa:
 
865. 부부     | 夫婦 (phu·phụ) (hai) vợ·chồng = (married) couple, husband and wife
a) 그들은  중에서 부부로 나온다. = Trên phim họ đóng vai một cặp vợ chồng. = They play a married couple inthe TV series.
b) 부부도 돌아서면 남이다. = Ngay cả vợ·chồng một khi li·dị nhau rồi cũng sẽ trở thành người lạ. = Even married couple become strangers when they divorce.
Từ đồng nghĩa:
 
866. 오래     |  () lâu = long, (for) a long time
a) 시간은 오래 걸리지 않을 것이다. = Sẽ không mất nhiều thời·gian đâu. = It will not take long.
b) 할머니건강하게 오래오래 사세요. = Bà ơi, bà sống thật khỏe, thật lâu bà nhé! = Grandma, live long and be healthy.
c) 오래 기다리게 해서 죄송합니다! = Tôi xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. = I’m sorry to have kept you waiting for so long.
Từ đồng nghĩa:
 
867. 요구     | 要求 (yêu·cầu) yêu·cầu = [명사] demand
a) 요구를 들어주다 = đáp·ứng yêu·cầu của ai = meet[satisfy] one’s demands
b) 요구 사항이 너무 많다. = Có quá nhiều yêu·cầu. = There are too many demands.
c) 그녀는 내게 너무 많은 것을 요구한다. = Cô ấy đòi hỏi ở tôi quá nhiều. = She makes too many demands on me.
Từ đồng nghĩa:
 
868. 키우다     |  () nuôi, trồng = (아이·동식물 등을) raise, to grow
a) 그는   마리와 고양이  마리를 키운다. = Anh ấy nuôi một con chó với hai con mèo. = He has[keeps] a dog and two cats.
b) 그녀는 혼자서 아이 셋을 키웠다. = Cô ấy đã một mình nuôi ba đứa con. = She raised[brought up] her three children all by herself.
c)  토마토는 집에서 키운 것이다. = Cà·chua này là cà·chua trồng ở nhà. = These tomatoes are homegrown.
Từ đồng nghĩa:
 
869. 눕다     |  () nằm xuống = (몸을 바닥에 누이다) lie down
a) 침대에 누워서  쉬어라. = Nằm xuống giường nghỉ chút đi! = Lie down on the bed and take some rest.
b) 그녀는 침대에 누워서 책을 읽고 있었다. = Cô ấy đang nằm trên giường đọc sách. = She was lying in bed reading a book.
c) 그는 항상 옆으로 누워 잠을 잔다. = Cậu ấy luôn nằm nghiêng khi ngủ. = He always sleeps on his side.
Từ đồng nghĩa:
 
870. 발전하다     | 發展 (phát·triển) phát·triển = develop, advance, grow
a) 한국 경제는 지난 30년간 급속도로 발전했다. = Kinh·tế Hàn·Quốc đã phát·triển rất nhanh trong 30 năm qua. = The Korean economy has grown[advanced] rapidly for the last three decades.
b) 그들은 친구에서 연인 사이로 발전했다. = Tình·yêu của họ phát·triển từ tình·bạn. = They became lovers after being friends. (연인 = 戀人 (luyến nhân) = người mình yêu = one’s lover)
c) 과학 기술 발전에 기여하다 = góp phần phát·triển khoa·học kĩ·thuật = contribute to the advancement of science and technology (기여 寄與 (kí dự) = đóng góp = contribution)
Từ đồng nghĩa:
 
871. 여행     | 旅行 (lữ·hành) du·lịch, chuyến·đi = travel, trip, tour, journey
a) 여행을 가다 = đi du·lịch = take a trip
b) 해외여행을 떠나다 = đi du·lịch nước ngoài = leave on a trip overseas
c) 나는 지난주에 여행에서 돌아왔다. = Tôi đi du·lịch trở về vào tuần trước. = I came back from the trip last week.
Từ đồng nghĩa:
 
872. 죽음     |  () cái chết = death
a) 죽음을 맞다 = bị chết = meet one’s death
b) 죽음을 당하다 = bị giết = be killed
c) 자유가 아니면 죽음을 달라. = Nếu không tự·do thì thà chết còn hơn. = Give me liberty, or give me death.
d)  국민이 그의 죽음을 애도했다. = Nhân·dân cả nước khóc thương vì cái chết của ông ấy. = The whole country mourned his passing. (애도 = 哀悼 (ai điệu) thương xót = condolences, sympathy)
Từ đồng nghĩa:
 
873. 고통     | 苦痛 (khổ·thống) [nỗi] đau, [cơn] đau = pain, agony
a)  치료는 거의 고통이 없다. = Cách trị·liệu này gần như không đau·đớn. = The treatment is quite painless.
b) 고통 없이 죽다 = chết không đau·đớn = die without pain
c)  약이 고통을 덜어  것이다. = Thuốc này sẽ làm giảm cơn đau. = This medicine will relieve[ease] pain.
Từ đồng nghĩa:
 
874.      |  () (quả) bóng, quả cầu = () ball
a) 공을 던지다[치다차다받다] = ném [đánh, đá, bắt (nhận)] bóng = throw[hit; kick; catch] a ball
b) 공을 놓치다 = trượt quả bóng = miss a ball
c) 테니스공 = tennis ball = quả bóng tennis
d) 탁구공 = quả bóng·bàn = Ping-pong ball
Từ đồng nghĩa:
 
875. 어울리다     |  () vừa, hợp = To be becoming, suiting
a) 그는 누구와도  어울린다. = Anh ấy hợp với bất·cứ ai. = He gets along (well) with anyone.
b) 나는  옷에 어울릴 만한 신발이 필요하다. = Tôi cần đôi giày thích·hợp với cái áo này. = I need shoes to match this dress.
c)  옷은 너에게  어울린다. = Cái áo đó hợp với mày đấy. = You look nice in that outfit.
Từ đồng nghĩa:
876.

 오월     | 五月 (ngũ nguyệt) tháng 5 = May
a) 오월의 여왕 = nữ·hoàng tháng 5 = a May queen
b) 오월의 축제 = lễ·hội tháng 5 = the May Festival(대학 등의)
Từ đồng nghĩa:
877. 쉬다     |  () nghỉ, nghỉ·ngơi = (휴식을 취하다) rest, relax, have[take] a rest
a) 충분히 쉬었습니까? = Anh đã nghỉ·ngơi đủ chưa? = Did you have a good rest?
b) 누워서 쉬는  좋다. = Nằm xuống nghỉ thì tốt hơn. = You’d better lie down and rest.
c)   없이 일하다 = làm việc không nghỉ/ngừng = work without rest[stopping]
d) 집에서 쉬다 = nghỉ ở nhà = rest at home
e) 잠깐 쉬고 있는 중이다. = Tôi đang nghỉ·ngơi một lát. = I’m taking a short break.
Từ đồng nghĩa:
878. 알리다     |  () cho ai biết, báo tin, thông·báo = (정보·소식 등을) let sb know, inform (통보하다) notify, report
a) 계획이 바뀌면 바로 알려 주세요! = Nếu kế·hoạch thay·đổi xin hãy báo cho tôi biết ngay! = Please inform us immediately if your plans change.
b) 연락처  알려 주세요! = Xin cho tôi biết số điện·thoại! = Please give me your number!
c) 경찰은 소녀의 부모에게 그녀의 사망 사실을 알렸다. = Cảnh·sát đã thông·báo cho cha·mẹ cô gái về sự·thật cái chết của cô ấy. = The police notified the girl’s parents of her death.
Từ đồng nghĩa:
879. 차다     |  () đầy, ngập = 공간이) be full (of), be filled (with)
a) 주방은 연기로 가득 찼다. = Khói tràn ngập bếp. = The kitchen was full of smoke.
b) 버스는 승객들로 가득 찼다. = Xe buýt đầy khách. = The bus was filled with passengers.
c) 공원은 사람들로 가득  있다. = Công·viên đầy người. = The park is full of[crowded with] people.
d)  컴퓨터의 하드디스크가 거의  찼다. = Ổ·cứng máy·vi·tính của tôi gần như đã đầy. = Thehard drive in my computer is almost full.
Từ đồng nghĩa:
880.      |  (khoa) khoa = (학교·병원 등의) department      
a) 무슨 과에 다니세요? = Anh học khoa nào? = What’s your major?
b) 신경정신과 = khoa thần·kinh·tinh·thần = department of neuropsychiatry
Từ đồng nghĩa:
881. 멀리     |  () xa (trạng·từ) = far, far away
a) 멀리 가다 = đi xa = go far
b)  소문이 멀리까지 퍼졌다. = Tin·đồn lan·truyền đi xa. = The rumor spread far and wide.
c)  강은 멀리서도 보인다. = Từ xa đã thấy dòng sông hiện ra. = The river can be seen from far away.
Từ đồng nghĩa:
882. 빼다     |  () rút ra, kéo ra, nhổ ra = pull out
a) 타이어에서 바람을 빼다 = xì hơi bánh xe (rút hơi khỏi lốp xe) = let air out of a tire
b) 점을 빼다 = xóa bỏ nốt ruồi = have a mole removed
c) 주머니에서 손을 빼라. = Hãy rút tay ra khỏi túi!  = Take[Get] your hands out of the pockets.
d) 그는 지난주에 사랑니를 뺐다. = Tuần trước anh ấy đã nhổ răng cấm. = He had a wisdom tooth pulled[taken] out last week.
Từ đồng nghĩa:
883. 예정     | 豫定 (dự·định) dự·định = [명사] schedule
a) 일이 예정대로 진행되고 있다. = Công·việc đang được tiến·hành theo dự·định. = Work is right on schedule.
b) 기차는 8시에 도착할 예정이다. = Tàu hỏa dự·định sẽ tới nơi lúc 8 giờ. = The train is due[scheduled] to arrive at eight.
c) 언제 귀국할 예정입니까? = Anh định về nước khi nào? = When are you planning to return to your home country?
d) 회의가 예정보다 늦게 시작되었다. = Hội·nghị bắt·đầu muộn hơn dự·định. = The conference started behind schedule.
Từ đồng nghĩa:
884. 오빠     |  () anh trai (lời gọi của em gái) = one’s older[elder] brother
a) 우리 오빠는 대학생이다. = Anh trai tôi là sinh·viên đại·học. = My older brother is a collegestudent.
Từ đồng nghĩa:
885. 즐겁다     |  () vui·vẻ, hài·lòng, dễ·chịu = happy, pleasant, pleased (with/about)
a) 그는 항상 즐겁게 일한다. = Anh ấy luôn làm việc một cách vui·vẻ. = He always works cheerfully.
b) 그녀는 즐겁게 노래를 부르고 있었다. = Cô ấy hát vui·vẻ. = She was singing merrily.
c) 여행은 매우 즐거웠다. = Chuyến du·lịch rất là vui. = It was a very pleasant trip.
d) 즐거운 시간 보내세요. = Chúc anh vui·vẻ. = Have a nice[great] time.
Từ đồng nghĩa:
886. 한계     | 限界 (hạn·giới) giới·hạn = limit, limitation
a) 한계에 이르다 = chạm tới giới·hạn = reach the limit
b) 스스로 한계를 정하지 마라! = Đừng có định ra giới·hạn cho chính·mình! = Do not set limits for yourself.
c) 그는 자신의 한계를 깨닫고  일을 포기했다. = Anh ấy nhận ra hạn·chế của mình và từ·bỏ công·việc. = He gave up the work realizing his limits.
Từ đồng nghĩa:
887. 흔히     |  () thường, bình·thường, thông·thường = commonly (보통) ordinarily, often
a) 아이들이 놀다 싸우는 것은 흔히 있는 일이다. = Trẻ·con thường đánh nhau khi chơi chung. = Kids often fight when they play together.
b) 그것은 여자들 사이에서 흔히 있는 일이다. = Việc đó thường xảy ra giữa phụ·nữ. = That often happens to women.
c) 이런 종류의 꽃은 어디에서나 흔히   있다. = Loại hoa này có thể thấy ở khắp mọi nơi. = This kind of flower grows[can be found] just about everywhere.
Từ đồng nghĩa:
888. 바탕     |  () nền·tảng, bản·chất = (토대, 기초) foundation (of), basis (of/for)      
a) 결혼 생활의 바탕은 신뢰와 존경이다. = Nền·tảng của cuộc·sống hôn·nhân là tin·tưởng và tôn·trọng nhau. = The foundation[basis] of a marriage is trust and respect.
b)  영화는 실화에 바탕을 두고 있다. = Bộ phim dựa trên một câu·chuyện có thật. = The movie is based on a true story.
Từ đồng nghĩa:
889. 사월     | 四月 (tứ nguyệt) tháng 4 = April
a) 사월은 잔인한 달이다. = Tháng 4 là tháng tàn·nhẫn. = April is a cruel month.
b) 사월 혁명의 12주년 기념일. = Ngày kỉ·niệm 12 năm cách·mạng tháng 4 =  the twelfth anniversary of the April revolution.
Từ đồng nghĩa:
890. 싸우다     |  () đánh nhau, chiến·đấu = to fight
a) 자유를 위해 싸우다 = đấu·tranh vì tự·do = fight for freedom
b) 적과 싸우다 = chiến·đấu với kẻ·thù = fight with[against] the enemy
c) 그만 싸워라! = Đừng đánh nhau nữa. = Stop fighting.
Từ đồng nghĩa:
891. 예쁘다     |  () xinh·đẹp, dễ·thương = pretty, beautiful, lovely
a) 그녀는 인형처럼 예뻤다. = Cô ấy đẹp như búp bê. = She was as pretty as a doll.
b) 그녀는 예쁜 목소리로 노래를 불렀다. = Giọng cô ấy hát rất hay. = She sang beautifully.
Từ đồng nghĩa:
892. 갈등     | 葛藤 (cát·đằng) xung·đột = [명사] conflict, (formal) strife,
葛藤 cát đằng
Dây sắn và dây bìm.
Tỉ dụ quan hệ ràng rịt, dây mơ rễ má.
a) 대통령은 의회와 갈등을 빚었다. = Tổng·thống có xung·đột với Nghị·viện. = The president came into conflict[strife] with Congress. (의회 = 議會 (nghị·hội) =  assembly, parliament)
b)  나라 사이에는 오랜 갈등이 존재해 왔다. = Giữa hai nước có một cuộc xung·đột kéo dài. = There has been a long·standing feud between the two countries.
c) 그들의 결혼이  집안 사이에 갈등을 일으켰다. = Đám cưới của họ khơi·dậy xung·đột giữa hai nhà. = Their marriage caused conflicts[trouble; discord] between the two families.
Từ đồng nghĩa:
893. 느껴지다     |  () cảm·thấy = to feel
a) 고도에 혼자 남겨진 것같이 느껴진다. = Tôi cảm·thấy dường·như tôi bị bỏ lại một mình trên hoang·đảo. = I feel as if I had been left alone on a remote island.
b) 그는 그녀의 손을 잡았을 때의 따뜻한 감각이 아직도 느껴졌다. = Anh ấy vẫn nhớ cảm·giác ấm·áp khi nắm bàn tay cô ấy. = He still remembered the sensation of warmth he felt when he touched her hand. 발음 
Từ đồng nghĩa:
894. 의지     | 意志 (ý·chí) ý·chí = will
a) 의지가 강하다 = ý·chí mạnh·mẽ = be strong·willed
b) 의지가 약하다 = ý·chí yếu·ớt = have a weak mind[will]
c) 그는 자신의 의지로 담배를 끊었다. = Anh ấy đã bỏ được thuốc·lá bằng ý·chí của mình. = He quit smoking out of his own will.
Từ đồng nghĩa:
895. 전문     | 專門  (chuyên·môn) chuyên·môn = one’s specialty
a) 그것은  전문 분야가 아닙니다. = Cái đó không phải là lĩnh·vực chuyên·môn của tôi. = That’s not my specialty[forte].
b) 그녀는 커피 전문점을 운영하고 있다. = Cô ấy đang điều·hành một quán (chuyên bán) cà·phê. = She runs a specialty coffee shop.
c)  음식점은 불고기를 전문으로 한다. = Nhà·hàng này chuyên làm món thịt bò. = This restaurant’s specialty is bulgogi.
Từ đồng nghĩa:
896. 정확하다     | 正確 (chánh·xác) chính·xác = accurate, correct, exact, precise
a) 정확한 날짜는 기억나지 않는다. = Tôi không nhớ chính·xác ngày nào. = I can’t remember the exact[precise] date.
b) 정확한 위치가 아직 파악되지 않고 있다. = Tôi vẫn không nắm được vị·trí chính·xác. = We still don’t know the exact locations.
c)  시계는 정확하다. = Đồng·hồ này rất chính·xác. = This clock keeps accurate[good] time.
Từ đồng nghĩa:
897. 초기     | 初期 (sơ·kì) ban·đầu, ngày·đầu = beginning, the early part (of) (시대) the early days[years]
a) 18세기 초기에  = vào đầu thế·kỉ 18 = in the early years[part] of the 18th century
b)  프로젝트는 아직 초기 단계에 있다. = Dự·án đó đang ở giai·đoạn bước đầu. = The project is still in its infancy.
Từ đồng nghĩa:
898. 나중     |  () sau (về sau, sau này) = after
a)  나중에 죽었어. = Tao sẽ xử tội mày sau. = I’ll get you later.
b) 나중에 다시 걸겠습니다. = Tôi sẽ gọi lại sau. = I’ll call again later.
c) 나중에  봅시다! = Gặp lại sau ạ. = I’ll see you again later.
Từ đồng nghĩa:
899. 맛있다     |  () ngon = delicious, tasty
a) 맛있게  먹었어요. = Tôi đã ăn rất ngon. = It was delicious.
b) 정말 맛있네요! = Ngon thật đấy! = It is really delicious[tasty].
c)  집에서 뭐가 제일 맛있어요? = Món gì ngon nhất ở nhà·hàng này? = What is the best[most delicious] dish here?
Từ đồng nghĩa:
900. 며칠     |  () một vài ngày, nhiều ngày = ( ) (긍정문) a few days, several days
a) 저희는 며칠 전에 여기로 이사 왔어요. = Chúng·tôi chuyển nhà tới đây cách đây mấy hôm. =We moved here a few[couple of] days ago.
b) 며칠 동안 머무실 예정입니까? = Anh định ở lại đây mấy ngày? = How long[many days] will you stay[be staying]?
c) 올해도 며칠 남지 않았다. = Năm nay chẳng còn mấy ngày nữa (là sẽ hết năm). = There aren’t too many days left in this year.
Từ đồng nghĩa:
Tham khảo: http://nguyentienhai.blogspot.kr/YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi