1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (901-975)

0
7915

1000 từ tiếng hàn TOPIK 1 (901-1000)

Tác giả: Nguyễn Tiến Hải
Ôn thi TOPIK 1 với 1000 từ tiếng Hàn Quốc thường gặp nhất trong kì thi.
 
901.       |  () vị đắng (명사) = a bitter taste, bitterness

  có thể được viết thành một từ là 쓴맛
a) 쓴맛 단맛 = vị ngọt và vị đắng = 쓴맛 단맛
b) 블랙커피를 마시면 입에  맛이 남는다. = Nếu uống cà·phê đen vị đắng sẽ còn lại ở trong miệng. = Black coffee leaves a bitter taste in the mouth.
Từ đồng nghĩa:
902. 찾아오다     |  () thăm, đến tìm (동사) = (방문하다) visit
a) 그가 회사로 나를 찾아왔다. = Anh ấy đã đến công·ty tìm tôi. = He came to see[visit] me at work.
b) 그는 종종 나를 찾아온다. = Anh ấy đến thăm tôi thường·xuyên. = He comes to see me from time to time.
c) 이렇게 갑자기 찾아와서 죄송해요. = Xin lỗi anh vì tôi đến thăm đường·đột như thế này. = I apologize for having dropped in on you like this.
Từ đồng nghĩa:
903.      |  (mĩ) (cái/nét/vẻ) đẹp (명사) = (아름다움) beauty
a) 미의 기준은 사람마다 다르다. = Tiêu·chuẩn cái đẹp mỗi người mỗi khác. = Beauty is in the eye of the beholder.
b) 천연의  = vẻ đẹp [của] tự·nhiên = natural beauty
c) 미의 극치 = vẻ đẹp lí·tưởng = ideal beauty (극치 = 極致 (cực trị) = đạt đến trình·độ cao nhất)
Từ đồng nghĩa:
904. 사용     | 使用 (sử dụng) sử·dụng (명사) = usage
a) 자주 사용하다 = sử·dụng thường·xuyên = make frequent use (of)
b) 유용하게 사용하다 = sử·dụng một cách hữu·dụng (có ích) = make good use (of)
c) 사용 금지 (게시) = Cấm sử·dụng! = Do not use.
d) 여기 있는 것은 마음대로 사용하셔도 됩니다. = Anh có·thể tùy·ý sử·dụng mọi thứ có ở đây. = You are free to use anything here.
Từ đồng nghĩa:
905. 시선     | 視線 (thị tuyến) ánh mắt, tia nhìn (명사) = (눈길) one’s eyes, one’s line of vision
a) 시선을 피하다 = tránh mắt ai = avoid[escape] sb’s eyes
b) 시선을 교환하다 = trao·đổi ánh mắt = exchange glances
c) 우리는 시선이 마주쳤다. = Ánh·mắt chúng·tôi bắt·gặp nhau. = Our eyes met.
Từ đồng nghĩa:
906. 아무런     |  () bất·cứ loại nào (관형사) = (부정) any sort of
a) 아무런 사고 없이 = không có bất·cứ tai·nạn nào = without any accident
b) 아무런 생각도 없이 = không có suy·nghĩ gì cả, không có ý·định = without intention
c) 아무런 위험도 없이 = không có bất·cứ mối nguy·hiểm nào = without the least danger
Từ đồng nghĩa:
907. 언론     | 言論 (ngôn·luận) ngôn·luận (명사) = the press, the (mass) media
đọc là [얼론]
a) 언론의 자유를 보장하다 = bảo·vệ tự·do ngôn·luận = guarantee freedom of speech[the press] (보장 = 保障(bảo chướng/chứng) bảo·vệ)
b) 외국 언론사 = hãng thông·tấn nước ngoài = foreign press
c) 언론을 탄압하다 = đàn·áp báo·chí (tự·do ngôn·luận) = suppress freedom of speech
Từ đồng nghĩa:
908. 투자     | 投資 (đầu·tư) đầu·tư (명사) = investment
a) 투자 기회를 놓치다 = bỏ·lỡ cơ·hội đầu·tư = miss an investment opportunity
b) 외국인 투자를 유치하다 = thu·hút đầu·tư nước ngoài = attract[draw; lure] foreign investment (유치 = 誘致 (dụ trí) = mời gọi, cuốn hút)
c)  땅은 투자가치가 높다[낮다]. = Mảnh·đất này có giá·trị đầu·tư cao [thấp]. = This land has high[low] investment value.
Từ đồng nghĩa:
909. 지원     | 支援 (chi·viện) chi·viện, hỗ·trợ (명사) = support
a) 지원을 요청하다 = cầu·xin viện·trợ = ask for support
b) 식량 지원이 긴급히 필요하다. = Cần viện·trợ lương·thực khẩn·cấp. = Food aid is urgently needed.
c)  단체는 정부의 지원을 받아 설립되었다. = Tổ·chức này được thành·lập với sự hỗ·trợ của chính·phủ. = This organization was founded with government aid.
Từ đồng nghĩa:
910. 결정하다     | 決定 (quyết·định) quyết·định (동사) = to decide
a) 결혼 날짜를 결정하다 = định ngày kết·hôn = set[fix] a wedding date
b)  안건은 다수결로 결정합시다! = Hãy quyết·định việc này theo đa·số. = Let’s decide by majority (vote) on this issue. (안건 =案件 = (án·kiện) mục, việc = item;  다수결 = 多數決 (đa số quyết) = majority vote)
c) 어느 대학에 갈지 결정했어요? = Bạn đã quyết·định học trường đại·học nào chưa? = Have you decided whichcollege to attend?
Từ đồng nghĩa:
911. 경영     | 經營 (kinh·doanh) kinh·doanh, quản·trị kinh·doanh (명사) = (business) management, administration
a) 경영에 참여하다  = tham·gia kinh·doanh = be involved in management
b) 그는 중소기업을 경영한다. = Anh ấy điều·hành một doanh·nghiệp vừa. = He runs[manages] a small[medium·sized] business.
c) 그녀의 뛰어난 경영으로 회사는 크게 번창했다. = Nhờ sự quản·trị xuất·sắc của cô ấy, công·ty đã lớn·mạnh. = Due to her outstanding management skills, the company grew in leaps and bounds. (번창 = 繁昌 (phồn xương) = nhiều, hưng·thịnh)
Từ đồng nghĩa:
912. 목표     | 目標 (mục·phiêu/tiêu) mục·tiêu (명사) = goal, aim, target, purpose
a) 목표를 세우다 = đặt mục·tiêu = set a(n) goal[objective]
b) 인생의 목표를 정하다 = xác·định mục·tiêu cuộc·đời (mục·đích sống) = set one’s goal in life
c) 그는 아무런 목표도 없이 사는  같다. = Có·vẻ như anh ta không có bất·cứ mục·đích sống nào cả. = He doesn’t look like he has a purpose in his life.
d)  박물관은 내년 3 완공을 목표로 하고 있다. = Bảo·tàng này có mục·tiêu sẽ hoàn·thành vào tháng 3 năm tới. = This museum plans to complete construction in March next year.
Từ đồng nghĩa:
913. 성장     | 成長 (thành·trưởng) trưởng·thành, sinh·trưởng, phát·triển (명사) = growth, development, grow (up)
a)  회사는 성장 가능성이 매우 높다. = Công·ty này có khả·năng tăng·trưởng cao. = This company has a great potential for growth.
b) 미국 경제는 1990년대에 꾸준히 성장했다. = Kinh·tế Mỹ đã tăng·trưởng ổn·định vào thập·niên 1990. = The US economy grew steadily in the 1990’s.
c) 성장을 촉진하다 = thúc·đẩy/xúc·tiến tăng·trưởng = promote[stimulate; accelerate] the growth (of) (촉진 = 促進(xúc·tiến) thúc·đẩy)
Từ đồng nghĩa:
914.      |  () rừng (명사) = forest
a) 소나무  = rừng thông = a pine grove
b)  속을 걷다 = đi sâu vào rừng = walk in[through] the woods
c)  집은  속에 있다. = Ngôi·nhà đó ở trong rừng. = The house is in the woods.
Từ đồng nghĩa:
915. 없어지다     |  () biến·mất (동사) = disappear, be missing, be gone, be lost
a) 데이터가  없어졌다. = Tất·cả dữ·liệu đã biến·mất. = All the data has disappeared.
b)  가방이 없어졌다. = Cái túi của tôi đã biến·mất. = My bag has disappeared.
c) 다음  그는 그녀가 없어진 것을 알게 되었다. = Ngày tiếp·theo anh ấy nhận·ra rằng cô ấy đã biến·mất. = Thenext day, he realized she had disappeared.
Từ đồng nghĩa:
916. 작년     | 昨年 (niên·tạc) năm·trước, năm·ngoái (명사) = last year
[장년]
a) 나는 작년 5월에  회사에 입사했다. = Tôi vào công·ty này vào tháng 5 năm ngoái. = I started working at this company last May.
b) 작년에는 평년보다 비가 많이 왔다. = Năm ngoái mưa nhiều hơn mọi năm. = The rainfall for last year was higher than average.
c) 작년 이맘때 첫눈이 왔다. = Năm·ngoái tuyết đầu mùa rơi vào khoảng thời·gian này. = We had the first snow about this time last year.
Từ đồng nghĩa:
917. 내려가다     |  () đi xuống (동사) = to go down
a) 층계를 내려가다 = đi xuống cầu·thang = go down the stairs (층계 = 層階 (giai tằng/tầng))
b)  사람은 비탈길을 내려가기 시작했다. = Ba người bắt·đầu đi xuống dốc. = The trio started descending a slope.
Từ đồng nghĩa:
918. 미치다     |  () đạt đến, đạt được (동사) = (닿다이르다) reach
Nghĩa khác: điên
(정신이 이상해지다) go crazy[mad, insane], be[go] out of one’s mind
a) 손이 미치는 곳에 = chỗ vừa tầm tay với = within one’s reach
b) 손이 미치지 않는 곳에 두다 = để cái gì ngoài tầm tay ai = keep sth beyond[out of] sb’s reach
c) 그녀의 손길이 미치지 않은 곳이 없었다. = Không có chỗ nào mà cô ấy không với tới được. = There wasn’t a place untouched by her.
Từ đồng nghĩa:
919. 새벽     |  () bình·minh, rạng·đông (명사) = dawn, daybreak
a) 새벽에 = vào lúc bình·minh
at dawn[daybreak]
b) 어제는 새벽 1시에 잠이 들었다. = Tôi ngủ vào lúc 1 giờ sáng hôm qua. = I fell asleep at one o’clock in the morning yesterday.
c) 그는 툭하면 새벽에 귀가한다. = Anh ấy thường·xuyên về nhà lúc sáng sớm. = He constantly comes home in the early hours of the morning. (툭하면 = thường·xuyên = often; 귀가 = 歸家 (quy gia) về nhà)
Từ đồng nghĩa:
920. 쓰레기     |  () rác (명사) = (버리는 물건) waste, garbage
a) 음식물 쓰레기는 분리해서 버려야 한다. = Rác thức·ăn phải vứt riêng. = Food waste is to be thrown out separately. (분리 = 分離 (phân li) tách = separation)
b) 쓰레기통 = thùng rác = wastebasket, garbage can
c) 쓰레기를 버리지 마시오 (게시) = Không được xả rác. = Do not litter.
Từ đồng nghĩa:
921. 얼른     |  () nhanh, ngay, vội, ngay lập·tức (부사) = quickly, immediately, instantly
a) 얼른 대답해라. = Trả·lời ngay! = Answer me right now[at once].
b) 그는 얼른 방에서 나갔다. = Anh ấy vội đi ra khỏi phòng. = He went out of the room quickly[promptly].
c) 얼른 갔다 올게요. = Tôi sẽ trở·về ngay. = I’ll be right back.
Từ đồng nghĩa: 빨리
922. 임금     | 賃金 (nhẫm kim) tiền·công (명사) = wage(s), pay
a) 임금을 인상하다 = tăng tiền·công = raise[increase] sb’s wages (인상 = 引上 (dẫn thượng) tăng = raise)
b) 임금을 삭감하다 = giảm tiền·công = reduce[lower; cut down] sb’s wages (삭감 = 削減 (tước giảm) cắt giảm = reduce)
c) 우리 회사는 임금이 낮다[높다]. = Tiền·lương công·ty chúng·tôi thấp [cao]. = My job[company] pays low[high] wages.
Từ đồng nghĩa:
923. 피해     | 被害 (bị·hại) (sự) bị hại, bị phá·hoại, thiệt·hại (명사) = harm damage
a) 피해를 입다 = bị phá·hoại/hư·hại = be damaged[harmed]
b) 피해를 주다 = làm hại, phá·hoại = harm
c) 다행히  피해는 없었다. = May là không có thiệt·hại lớn. = Fortunately, the damage was not great.
Từ đồng nghĩa:
924.      |  (hạn) hạn (giới·hạn) (명사) = (한계) limit, bounds
a) 이야기를 하자면 한도 끝도 없다. = Nếu nói·chuyện sẽ không có điểm dừng. = There is no end if I start telling the story.
b) 사람의 욕심은 한이 없다. = Lòng tham của con·người không có giới·hạn. = Human greed is endless. (Greed knows no boundaries[limits])
c)  자신이 부끄럽기 한이 없다. = Tôi thấy xấu·hổ/nhục·nhã vô·cùng về bản·thân mình. = I’m so ashamed of myself.
Từ đồng nghĩa:
925. 무섭다     |  () đáng sợ (형용사) = (두렵다끔찍하다) (두렵다) scary, frightening, terrifying, fearful 
a) 무서운 이야기 = câu·chuyện đáng sợ = a scary[terrible] story
b)  영화는 별로 무섭지 않았다. = Phim đó không đáng sợ lắm. = That film wasn’t very scary.
c) 나는 어둠이 무섭다. = Tôi sợ bóng·tối. (Với tôi bóng tối đáng sợ) = I am afraid of darkness. (어둠 = bóng·tối = darkness)
Từ đồng nghĩa:
926. 

직장     | 職場 (chức tràng/trường) nơi làm việc (명사) = work place

a) 직장을 구하다 = tìm việc = look for a job[position]
b) 그는 대학 졸업  아직 직장을 구하지 못하고 있다. = Sau khi tốt·nghiệp đại·học anh ấy vẫn chưa tìm được việc. = He hasn’t found a job yet since graduating from college.
c) 직장 생활은 어떻습니까? = Cuộc·sống nơi làm việc thế nào? = How are you doing at the office?
d) 퇴근  직장 동료들과 저녁을 먹었다. = Sau giờ làm việc tôi đã ăn tối cùng với các bạn đồng·nghiệp. = I had dinner with my colleagues after work.
Từ đồng nghĩa:
927. 참다     |  () chịu·đựng, kiềm·chế, kìm·nén, nhịn (동사) = (생리 현상 등을) suppress, (힘들고 어려운 일을) bear, endure
a) 졸음을 억지로 참았다. = Tôi đã cố·gắng chịu·đựng cơn buồn ngủ. = I stopped myself from falling asleep. (억지로 = gượng = against one’s will)
b) 하품을 참다 = kìm·nén cơn ngáp, nhịn ngáp = suppress[stifle; smother] a yawn
c) 웃음을 참을 수가 없었다. = Tôi đã không thể nhịn được cười. = I couldn’t help[resist] myself from laughing.
Từ đồng nghĩa:
928. 크기     |  () kích·thước, size (명사) = size, dimension
a) 가격은 크기에 따라 다릅니다. = Giá·cả thay·đổi theo kích·thước. = The price varies by size.
b) 크기는 어느 정도로 할까요? = Làm size lớn chừng nào ạ? = What size shall I make it?
c)  상자들은 크기가 모두 같다. = Tất·cả các hộp đó kích·thước đều giống nhau. = The boxes are all the same size.
Từ đồng nghĩa:
929. 고기     |  () thịt (명사) = (육류 ) meat
a) 고기가 아직  익었다. = Thịt vẫn chưa chín. = The meat is not done yet.
b) 고기가  연하네요. = Thịt mềm thật. = The meat is really tender.
c) 고기가 질기군요. = Thịt dai quá. = The meat is stringy[tough].
Từ đồng nghĩa:
930. 남기다     |  () để lại, bỏ lại, chừa lại (동사) = (음식·비상금 등을) leave
a) 남기지 말고  먹어라! = Hãy ăn hết đi đừng chừa lại. = Don’t leave anything on your plate.
b) 나는 비상시를 대비해 돈을  남겨 두었다. = Tôi để lại một ít tiền phòng khi khẩn·cấp. = I set aside a little money in case of an emergency.  (비상시 = 非常時 (phi thường thì) lúc bất·thường, lúc khẩn·cấp = emergency;대비 = 對備 (đối bị) dự bị = prepartion)
Từ đồng nghĩa:
931. 서양     | 西洋 (Tây dương) phương Tây (명사) = the West
a) 서양 문화를 받아들이다 = chấp·nhận (thích·nghi) văn·hóa phương Tây = accept[adopt] Western culture
b) 서양 문명과 동양 문명을 비교하다 = so·sánh văn·minh phương Đông và văn·minh phương Tây = compare the Western and Eastern civilizations
c) 서양에서는 숫자 13 불길하게 여긴다. = Con số 13 được xem là không may·mắn ở phương Tây. = In the West, the number 13 is considered ominous. (불길하다 = 不吉· (bất cát) không may = unlucky, ominous)
Từ đồng nghĩa:
932. 주요     | 主要 (chủ·yếu) chủ·yếu (명사) = major, main
a)  나라의 주요 수출품은 석유다. = Sản·phẩm xuất·khẩu chủ·yếu của đất·nước đó là dầu·mỏ. = Oil is the country’s primary[staple] export.
b) 관광업은  나라의 주요 산업이다. = Du·lịch là ngành công·nghiệp chủ·yếu của đất·nước đó. = Tourism is the country’s major[leading] industry.
Từ đồng nghĩa:
933. 가져오다     |  () mang đến (동사) = (물건을) bring
a)    가져와라! = Hãy mang [đến] cho tôi một ly nước. = Get me a glass of water.
b)  신문  이리 가져올래? = Mang tờ báo đó lại đây chút được không? = Can you bring that newspaper here?
Từ đồng nghĩa:
934. 냄새     |  () mùi (명사) = smell
a) 이게 무슨 냄새지? = Đây là mùi gì vậy? = What’s this smell?
b) 그에게서 좋은 냄새가 났다. = Từ anh ấy bốc ra mùi thơm dễ chịu. = He smelled good.
c) 부엌에서 맛있는 냄새가 난다. = Có mùi thơm bốc ra từ nhà bếp. = There’s a delicious smell coming from thekitchen.
Từ đồng nghĩa:
935. 부드럽다     |  () (da) mềm·mại, (giọng nói) nhẹ·nhàng,  (형용사) = soft, smooth
a) 부드러운 가죽 = da (thuộc·da) mềm = soft leather
b) 그녀의 피부는 부드럽다. = Cô ấy có làn·da mềm·mại. = She has soft skin.
c)  차는 시동이 부드럽게 걸린다. = Xe khởi·động rất êm. = The car starts smoothly.
d) 고기가 부드럽다. = Thịt mềm. = The meat is tender.
Từ đồng nghĩa:
936. 여기다     |  () coi, xem (동사) = regard, consider
a) 그는 스스로를 애국자로 여기고 있다. = Anh ấy tự xem mình là một người yêu nước. = He regards himself (as) a patriot.
b) 그는 스스로를 중요한 사람이라고 여기고 있다. = Anh ấy nghĩ/coi mình là người quan·trọng. = He considers himself very important.
c) 귀에 통증이 있었지만 그때는 대수롭지 않게 여겼다. = Tai tôi bị đau nhưng lúc đó tôi đã coi nhẹ chuyện đó. = I had pain in my ear but thought nothing of it at the time.
Từ đồng nghĩa:
937.      |  () cái này, này (관형사) = this, these, this thing
a)  책은  것이다. = Cuốn sách này là của tôi. = This book is mine.
b)  밖에 = ngoài cái này ra = above this
c) 이보다  좋을 수는 없다. = Không thể tốt hơn (cái này) được. = It couldn’t be better.
Từ đồng nghĩa:
938. 공연     | 公演 (công·diễn) biểu·diễn (trước công·chúng) (명사) = performance, show
a) 누가 공연하는데요? = Ai đang biểu·diễn vậy? = Who’s playing?
b) 다음 공연은 9시입니다. = Buổi biểu·diễn tiếp theo vào lúc 9h. = The next performance is at 9 o’clock.
c) 공연이 끝나자 모두가 박수를 보냈다. = Ngay khi vở·diễn kết·thúc, mọi người vỗ tay hoan·hô. = As the show ended, everyone applauded. (박수 = 拍手 (phách thủ) vỗ tay = applause, clapping)
Từ đồng nghĩa:
939. 남녀     | 男女 (nam·nữ) nam·nữ, đàn·ông và đàn·bà (명사) = men and women
a) 남녀 모두 지원할  있다. = Tất·cả nam·nữ đều có thể ứng·tuyển. = Both men and women are eligible to apply.
b)  청바지는 남녀 모두 입을  있다. = Chiếc quần jeans này nam hay nữ đều có thể mặc được. = These jeans are unisex.
c)  남녀가 서로의 허리에 팔을 두르고 걸어가고 있다. = Một cặp nam·nữ vừa đi vừa khoác tay vào eo của nhau. = A couple is walking with their arms around each other.
Từ đồng nghĩa:
940. 내놓다     |  () để ra ngoài, mang ra  (동사) = put out, bring out
a) 쓰레기를  밖에 내놓았다. = Tôi đã để rác ra bên ngoài căn·nhà. = I put the garbage out.
b)  병을 밖에 내놓다 = để chai rỗng ra ngoài = put out the empty bottles
Từ đồng nghĩa:
941. 만들어지다     |  () được chế·tạo/làm bởi (동사) = to be made
a) 헨리 제임스에 의해 만들어지다[씌어지다] = được tạo ra [viết] bởi Henry James = be made[written] by Henry James
b) 과학기기는 아주 정확하게 만들어져야 한다. = Dụng·cụ khoa·học phải được chế·tạo thật chính·xác. = Scientific instruments have to be made with great precision.
c) 그것은 좋은 크림으로 만들어져야 한다. = Cái đó phải được làm bằng loại kem tốt. =  It has to be made with good cream.
Từ đồng nghĩa:
942. 속도     | 速度 (tốc·độ) tốc·độ, vận·tốc (명사) = speed (물리) velocity
a) 속도를 측정하다 = đo tốc·độ = measure the speed (측정 = 測定(trắc định) đo = measurement)
b) 속도를 줄이시오 (게시) = hãy giảm tốc·độ = Slow Down
c) 분자는 빛의 속도로 움직인다. = Phân·tử di·chuyển bằng tốc·độ của ánh·sáng. = The particle travels at the speed of light. (분자 = 分子 (phân tử) = molecular)
Từ đồng nghĩa:
943. 심각하다  | 深刻 (thâm·khắc) nghiêm·trọng, nghiêm·túc (형용사) = serious, grave, severe
a) 환자는 심각한 상태다. = Bệnh·nhân đang ở trong tình·trạng nghiêm·trọng. = The patient is in a critical condition.
b) 그의 부상은  심각했다. = Vết·thương của anh ấy (lúc đó) khá nghiêm·trọng. = His injury was quite severe[serious]. (부상 = 負傷 (phụ thương) vết thương = (상처) injury, wound)
c) 웃지 나는 심각하단 말이야! = Đừng có cười! Tao nói nghiêm·túc đó. = Don’t laugh! I’m serious.
Từ đồng nghĩa:
944. 준비     | 準備 (chuẩn·bị) (việc) chuẩn·bị (명사) = preparation
a) 준비할 시간이 없었다. = (Lúc đó) không có thời·gian chuẩn·bị. = I had no time to prepare[get ready].
b) 전쟁 준비를 하다 = chuẩn·bị chiến·tranh = make preparations for war
c) 마음의 준비를 하다 = chuẩn·bị tinh·thần/tâm·lí = get one’s heart ready
d) 여행 준비를 하다 = chuẩn·bị cho chuyến·đi = prepare for a trip
Từ đồng nghĩa:
945. 계속되다     |  繼續 (kế·tục) (được) tiếp·tục (동사) = to continue
a)  전시회는 7 25일까지 계속된다. = Buổi triển·lãm tiếp·tục [kéo·dài] đến 25 tháng 7. = The exhibition continues until 25 July.
b) 비가 오후 내내 계속 내렸다. = Mưa tiếp·tục rơi suốt buổi chiều (hôm đó). = The rain continued to fall all afternoon.
c)  재판은 3개월 동안 계속될 것으로 예상된다. = Vụ xét·xử dự·định sẽ được tiếp·tục trong vòng 3 tháng. (재판裁判 (tài phán) vụ xét·xử = trial) = The trial is expected to continue for three months.
Từ đồng nghĩa:
946. 구월     | 九月 (cửu nguyệt) tháng 9 (명사) = September
a) 9 9일에 만납시다! = Chúng·ta hãy gặp nhau vào ngày 9 tháng 9! = Let’s meet on Sept. 9.
b) 여름방학은 구월까지 뻗친다. = Kì nghỉ hè kéo·dài đến tháng 9. = The summer vacation reaches into September.
Từ đồng nghĩa:
947. 맑다     |  () sạch, trong·lành., tinh·khiết (형용사) = clean, pure, fresh
맑다[막따]
a) 맑은 공기를 마시다 = hít không·khí trong·lành = have[breathe in] fresh[clean; pure] air
b)  호수는 물이 매우 맑다. = Nước trong hồ này rất trong. = The water in this lake is very clear.
c) 그녀의 눈은 수정같이 맑았다. = Mắt cô ấy trong như pha·lê. = Her eyes were as clear as crystal.(수정 = 水晶(thủy tinh) crystal)
Từ đồng nghĩa:
948. 소년     | 少年 (thiếu·niên) thiếu·niên, cậu bé (명사) = a boy
a) 비행소년 = đứa·trẻ ngỗ·ngược  (phạm lỗi) = a delinquent boy
(비행 = 非行 (phi hạnh) làm điều sai·trái = (formal) wrongdoing (
소년의) delinquency)
b) 그는 바닷가에서 소년 시절을 보냈다. = Anh ấy sống thời niên·thiếu ở bờ biển. = He spent his childhood living by the sea.
Từ đồng nghĩa:
949. 소식     | 消息 (tiêu·tức) tin·tức (명사) = news
a)  가지 좋은 소식이 있다. = Có một vài tin tốt. = I have some good news for you.
b) 친구를 통해 그녀의 소식을 들었다. = Tôi nghe được tin·tức về cô ấy qua bạn·bè. = I got news of her through a friend.
c) 그는 벌써  달째 아무 소식이 없다. = Đã một tháng không có tin·tức gì về anh ấy. = There’s been no word from him for a month now.
d) 작년 이후로 그들의 소식을 듣지 못했다. = Tôi không nghe được tin·tức gì về họ từ năm ngoái. = I haven’t heard anything of them since last year.
Từ đồng nghĩa:
950. 유월     | 六月 (lục nguyệt) tháng 6 (명사) = June
chú·ý 유월 chứ không phải 육월
a) 그는 지난 유월에 졸업했다. = Anh ấy đã tốt·nghiệp vào tháng 6 năm trước. = He graduated last June.
Từ đồng nghĩa:
951. 

작용     | 作用 (tác·dụng) tác·dụng, tác·động (명사) = action (영향) effect

a) 작용과 반작용 = tác·dụng và phản·tác·dụng = action and reaction
b) 술은 뇌에 빠르게 작용한다. = Rượu tác·động lên não·bộ một cách nhanh·chóng. = Alcohol acts quickly on the brain.
c) 도박에서는 운이 크게 작용한다. = Trong đánh bạc, vận·số tác·động nhiều. = Luck plays a big part in gambling. (도박 = 賭博 (đổ bạc) đánh bạc, cờ bạc = gambling;   =  (vận) vận·số = fate, luck)
Từ đồng nghĩa:
952. 허리     |  () eo (bộ·phận cơ·thể) (명사) = (신체) waist
a) 허리가 굵다 = eo to = have a thick waist
b) 허리가 가늘다[날씬하다] = eo thon = have a slim[slender] waist
c)  청바지는 허리가 너무 크다. = Chiếc quần Jean đó eo quá lớn. = The jeans are too big around the waist.
Từ đồng nghĩa:
 
953.      |  () bàn·thắng (명사) = goal
a) 골을 넣다 (구기에서) = ghi bàn·thắng = score[net] a goal
b) 우리 팀이   뒤지고 있다. = Đội chúng·ta đang bị dẫn trước hai bàn. = Our team is losing by two goals.
c) 전반이 끝났을  우리 팀이   앞서 있었다. = Khi hiệp 1 kết·thúc, đội chúng·ta dẫn trước 1 bàn·thắng. = At half·time, our team was one goal ahead.
Từ đồng nghĩa:
954. 공업     | 工業 (công·nghiệp) công·nghiệp (명사) = industry
a) 공업의 중심지 = trung·tâm công·nghiệp = an industrial center
b) 경공업 = công·nghiệp nhẹ = light industries
c) 중공업 = công·nghiệp nặng = heavy industries
Từ đồng nghĩa:
955. 그중     | · (·trung) trong đó, trong số đó (명사) = among the rest of them
a) 합격자는 10명이며 나도 그중 하나다. = 10 người thi đậu, tôi cũng là một người trong số đó. = Ten passed the examination, myself included.
b) 부상자는 다섯 명이고 그중  명은 생명이 위독하다. = 5 người bị thương, trong đó một người tính·mạng bị nguy·hiểm. = Five (people) were injured, and one of them is in a critical condition. (위독 = 危篤 (nguy đốc) bệnh nặng = a critical[serious] condition of illness)
Từ đồng nghĩa:
 
956. 노인     | 老人 (lão·nhân) người già, cụ già (명사) = an old man
a) 그는 노인네처럼 말한다. = Cậu ấy nói như một ông lão vậy. = He talks like an old man.
b) 젊은이들은 노인을 공경해야 한다. = Những người trẻ phải kính·trọng các cụ già. = Young people should respect older people. (공경 = 恭敬 (cung kính) kính·trọng, lễ·phép = respect)
Từ đồng nghĩa:
957. 벌다     |  () kiếm tiền, kiếm sống (동사) = to make/to earn money
a) 그녀는  달에 200 원을 번다. = Một tháng cô ấy kiếm được 2 triệu won. = She makes[earns] two million won a month.
b) 그녀는 하루 벌어 하루 먹고산다. = Cô ấy kiếm sống qua ngày. = She lives from hand to mouth.
c) 그는 학비를 벌기 위해 아르바이트를 하고 있다. = Anh ấy đang làm thêm để kiếm tiền đóng học·phí. = He’s working part·time for his school expenses.
Từ đồng nghĩa:
958. 살리다     |  () cứu [sống] (동사) = save sb/sth from sth, 
a) 당신이  살렸어요! = Anh đã cứu sống em. = You saved my life!
b) 제발 목숨만은 살려 주세요! = Xin hãy cứu mạng! = For mercy’s sake, spare me. (제발 = xin, làm ơn = please;목숨 = sinh·mạng = life)
c) 그들이  나를 살려 주었는지 모르겠다. = Tôi không biết vì sao họ cứu sống tôi. = I don’t understand why they had spared me.
Từ đồng nghĩa:
959.      |  () chim (명사) = (조류) bird
a) 어디선가 새소리가 들려왔다. = Tôi đã nghe thấy tiếng chim hót ở đâu đây. = I heard birds chirping somewhere.
b) 새를 놓아주다 = thả chim = set a bird free
Từ đồng nghĩa:
960. 영어     | 英語 (Anh ngữ) Anh ngữ, tiếng Anh (명사) = English
a) 쉬운 영어로 설명해 주세요! = Xin hãy giải·thích bằng tiếng Anh đơn·giản. = Please explain it in plain English.
b) 나는 영어로 말하는 것에 자신 있다. = Tôi tự·tin nói tiếng Anh. = I’m confident in speaking English.
c) 최근 많은 기업들이 신입 사원 채용  영어 면접을 실시하고 있다. = Gần đây nhiều công·ty phỏng·vấn ứng·viên bằng tiếng Anh. = Recently, many companies have been interviewing applicants in English.
Từ đồng nghĩa:
961. 출신     | 出身 (xuất·thân) xuất·thân, có gốc·gác (명사) = native, origin
xuất·thân = Thân phận, gia cảnh, lai lịch từ đâu mà ra.
a)  선수는 프랑스 출신이다. = Vận·động·viên đó là người gốc Pháp. = The player is French.
b) 어디 출신이십니까? (지역) = Anh gốc ở đâu? = Where are you from?
c) 학생들의 3분의 1 아시아 출신이다. = 1/3 số học·sinh có gốc châu Á. = One·third of the students are Asian(s)[from Asia].
Từ đồng nghĩa:
962. 결정     | 決定 (quyết·định) quyết·định (명사) = decision
a) 결혼 날짜를 결정하다 = định ngày kết·hôn = set[fix] a wedding date
b) 최종 결정은 너에게 달려 있다. = Quyết·định cuối·cùng tùy·thuộc vào bạn. = The final decision lies with you.
c)  안건은 다수결로 결정합시다. = Chúng·ta hãy quyết·định vụ này theo đa·số. = Let’s determine by a majority of votes on this issue.
Từ đồng nghĩa:
963. 경향     | 傾向 (khuynh·hướng) khuynh·hướng (명사) = tendency, trend
a) 최신 패션 경향을 분석하다 = phân·tích khuynh·hướng thời·trang hiện·nay = analyze recent fashion trend
b) 그녀는 과장하여 말하는 경향이 있다. = Cô ấy có khuynh·hướng nói·chuyện phóng·đại. = She has a tendency to exaggerate things. (과장 = 誇張 (khoa·trương) khoa·trương, cường·điệu, phóng·đại =  exaggeration, overstatement)
Từ đồng nghĩa:
964. 기록     | 記錄 (kí·lục) kí·lục (ghi lại) (명사) = record
a) 이건 기록하지 마십시오! = Đừng có ghi lại cái này. = Do not record this.
b) 나는 그가 했던 말을 상세히 기록해 두었다. = Tôi đã ghi·chép lại cẩn·thận những gì anh ấy nói. = I took[wrote] down what he said in detail.
c)  사건은 역사에 기록될 것이다. = Vụ tai·nạn này sẽ được ghi lại trong lịch·sử. = This incident will go down in history.
Từ đồng nghĩa:
965. 나름     |  () 나름이다 (thùy·thuộc vào), 나름대로 (theo cách riêng) (명사) = Depending on
a) 자기 나름대로 = của riêng mình, theo cách của riêng mình = in one´s own way
b) 모두 당신 하기 나름이다. = Mọi thứ tùy·thuộc vào hành·động của anh. = It all depends on how[what] you do.
c)  나름대로 열심히 했다. = Tôi đã làm hết sức theo cách của riêng mình. = I did the best I could.
d)  책은 나름대로 읽을 만한 가치가 있다. = Cuốn·sách này đáng đọc theo cách riêng của nó. = This book is good to read in its own way.
e) 나름이다 = tùy·thuộc vào = depend on
f) 남자는 여자 하기 나름이다. = Đàn·ông làm gì tùy·thuộc vào hành·động của phụ·nữ./ Phía sau một người đàn·ông thành·công là bóng·dáng của một người phụ·nữ. = How the man acts[behaves] depends on the woman./ There is a woman behind every (successful) man.
Từ đồng nghĩa:
 
966. 대답하다     | 對答 (đối·đáp) đối·đáp, trả·lời, đáp·trả (동사) = answer, reply (to), respond (to)
a) 묻는 말에 바른대로 대답하세요! = Xin hãy trả lời câu hỏi theo đúng sự·thật! = Please answer truthfully.
b) 아니요로 대답해 주세요! = Hãy trả lời có hoặc không. = Please answer (simply) yes or no.
Từ đồng nghĩa:
 
967. 반면     | 半面 (bán diện/miến) một mặt (trong hai mặt), nhưng mặt khác (명사) = One side
a)  약은 약효가 빠른 반면 부작용이 있다. = Thuốc này có hiệu·quả, nhưng mặt khác, nó lại có tác·dụng phụ. = While this medicine goes to work fast, it has some side effects.
b) 수입은 증가하는 반면 수출은 감소하고 있다. = Nhập·khẩu gia·tăng nhưng mặt khác xuất·khẩu lại đang sụt·giảm. = Import is increasing, on the other hand, export is decreasing. (감소 = 減少(giảm·thiểu) = decrease; 증가 = 增加 (tăng·gia) = increase)
Từ đồng nghĩa:
968. 썰다     |  () cắt, xắt, thái, chặt (동사) = to cut, to chop (up), to slice up
a) 빵을 썰다 = cắt bánh mì thành từng lát= cut bread into slices
b) 고기를 큼직큼직하게 썰다 = cắt thịt thành từng miếng lớn = cut meat into large chunks
c) 파를 송송 썰다 = thái nhỏ hành·lá = chop scallions
Từ đồng nghĩa:
969. 움직임     |  () sự dịch·chuyển, sự chuyển·động (명사) = movement, motion
a) 움직임을 감지하다 = phát·hiện chuyển·động = detect a movement (감지 = 感知 (cảm tri) nhận biết = perception, sensing)
b) 춤추는 사람의  움직임 = chuyển·động bàn·chân của người múa = the movement of the dancer´s feet
c) [아래옆으]로의 움직임 = chuyển·động lên [xuống, sang bên cạnh] = upward[downward, sideward] movement
Từ đồng nghĩa:
970. 이미지     |  () hình·ảnh  (명사) = image
Image (hình·ảnh) bao gồm cả photo (ảnh chụp) và tranh vẽ (drawing, picture).
a) 그의 작품은 시각적 이미지를 강조하고 있다. = Tác·phẩm của anh ấy chú·trọng hình·ảnh trực·quan. = His work emphasizes visual images. (시각 = 視覺 (thị·giác) thị·giác = vision; 강조 = 强調 (cường điệu) nhấn mạnh = emphasis (on))
b) 그의 시는 청각적 이미지를 많이 사용한 것이 특징이다. = Đặc·trưng của thơ anh ấy là sử·dụng nhiều hình·ảnh thính·giác. (từ tượng·thanh?) = His poetry is characterized by abundant use of aural imagery. (청각 = 聽覺 (thính giác) thính·giác = hearing;)
Từ đồng nghĩa:
971. 터지다     |  () vỡ, bể (동사) = to break, burst
a) 풍선이 터졌다. = Quả bóng bay đã bị bể. = The balloon burst[popped].
b) 홍수로 댐이 터졌다. = Đê đã vỡ do lũ. = The flood burst the dam. ( = đê = dam)
c) 너무 많이 먹어서 배가 터질  같다. = Ăn no vỡ bụng. = I’m so full, and I’m about to burst.
Từ đồng nghĩa:
 
972. 특성     | 特性 (đặc·tính) đặc·tính (명사) = characteristic
a) 엑스선은 물체를 투과하는 특성이 있다. = Tia X có đặc·tính đi xuyên·qua được vật·thể. = X·rays have the property of passing through matter. (물체 = 物體(vật thể) = object; 투과 = 透過(thấu quá) đi lọt qua, đi xuyên qua = penetration)
b) 비누는 제품마다 다른 특성을 가지고 있다. = Mỗi sản·phẩm xà·phòng mang các đặc·tính khác nhau. = Each soap product has its own distinct characteristics.
Từ đồng nghĩa:
973. 교장     | 校長 (giáo/hiệu trưởng) hiệu·trưởng (명사) = principal
a) 그는 교장에 임명되었다. = Ông ấy được bổ nhiệm làm hiệu·trưởng. = He was (newly) appointed as principal. (임명 = 任命 (nhậm mệnh) = appointment)
b) 지금부터 교장 선생님의 훈화가 있겠습니다. =  Từ bây·giờ thầy hiệu·trưởng sẽ nói chuyện với các em. = The principal is going to speak to you. (훈화 = instruction)
Từ đồng nghĩa:
974. 벗다     |  () cởi (quần·áo, giày·dép) (동사) = (옷·신발 등을take off
a) 옷을 벗다 = cởi quần áo = take off one’s clothes
b) 모자를 벗다 = cởi mũ = take off one’s hat
c) 신발을 벗다 = cởi giày = take off one’s shoes
d) 그는 셔츠를 훌훌 벗어 던졌다. = Anh ấy nhẹ·nhàng cởi áo sơ·mi rồi ném đi. = He flung off[threw off] his shirt.
Từ đồng nghĩa:
975. 업무     | 業務 (nghiệp·vụ) nghiệp·vụ, nhiệm·vụ, công·việc (명사) = business, work, task
đọc là [엄무]
a) 그는 업무 태만으로 해고되었다. = Anh ấy bị sa·thải vì lơ·là nhiệm·vụ/công·việc. = He was fired for neglecting his duty. (태만 = 怠慢 (đãi mạn) lười biếng = lazy; 해고 = 解雇(giải cố) miễn nhiệm, sa·thải = dismissal, layoff)
b) 지시받은 업무는  끝냈어요? = Tất·cả nhiệm·vụ được giao anh đã làm xong chưa? = Have you finished the work that you were asked to do? (지시 = 指示(chỉ thị) = direction, order)
Từ đồng nghĩa:
Tham khảo: http://nguyentienhai.blogspot.kr/YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi