SNU 한국어2- 4과 한글을 읽을 줄 알아요? [Tự học tiếng Hàn Quốc Sơ cấp]

0
4677
Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn sơ cấp 2 한국어2 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 4.

4과 한글을 읽을 줄 알아요?
Bạn đọc được tiếng Hàn à?

 

발음:

 

* 읽을 줄 알아요 [일글쭈라라요]
* 한자 [한짜]
* 문법 [문뻡]


문법:

1. N 인 것 같다(to seem to be N) Hình như, dường như, có vẻ là cái gì đó (danh từ)​

 

저분은 한국 사람인 것 같습니다. Người đó hình như là người HQ

 

이것은 아주 좋은 시계인 것 같군요. Đồng hồ này có vẻ tốt nhất đây

 

2. N을/를 모르다 Không biết​

 

김 선생님을 아세요? – 모르는데요
Bạn có biết thấy Kim không ? –Tôi không biết

 

영어를 알아요? –아니요, 몰라요
Có biết tiếng Anh không ? –Không biết

 

*Cách chia thì đt 모르다: 모릅니다, 모르니까, 모르면, 모를 거예요
몰라요, 몰랐어요, 몰라서, 몰르는데

 

N을 /를 모르겠다 (I don’t think I know, not to understand N)
Không biết, không hiểu (người nói suy nghĩ như vậy)
몇 번 버스를 타야 합니까? –모르겠는데요
Phải đi xe bus số mấy? –Tôi cũng không biết nữa

 

이 단어 뜻을 모르겠어요. –Tôi không biết nghĩa từ vựng này

 

3. V-(으)ㄹ 줄 알다 [모르다] (to know /not to know how to V ) Biết [không biết] (cách làm,phương pháp…)​

 

한자를 읽을 줄 아세요? –아니요. 읽을 줄 몰라요
Biết đọc chữ Hàn không? –Không, không biết cách đọc

 

제 동생은 수영할 줄 몰라요 Em tôi không biết bơi

 

내 친구는 운전할 줄 모릅니다. Bạn tôi không biết lái xe

 

4.팔다(to sell) bán ​

 

오늘은 책을 10권 팔았어요 Hôm nay (đã) bán được 10 cuốn sách

 

잡지를 어디서 팝니까? Ở đâu bán tạp chí?

 

**Cách chia thì đt 팔다: 팔아요, 팔았어요, 팔아서, 팔면, 팔 거예요
팝니다, 파니까, 파는데, 파세요, 파십니다
(Các đt khác tương tụ: 살다, 알다, 만들다, 멀다)

 

N에게 N을/를 팔다 (to sell N to N)​

 

아저씨는 학생에게 신문을 팔았어요 Người đàn ông (đã) bán báo cho học sinh

 

차를 누구에게 파셨어요? (Kính ngữ) Bán xe cho ai ?

 

어휘와 표현

 

1. N은/는 N에게(에) 좋다[나쁘다] (N is good /bad forN) Tốt/xấu cho, đối với ….​

 

아이들에게 그 영황는 좋지 않아요 Phim đó không tốt cho bọn trẻ

 

술은 건강에 나빠요 Rượi xấu cho sức khỏe

 

2. 뜻(meaning) nghĩa, ý nghĩa ​

 

한국어를 읽을 줄 알지만 뜻을 잘 모르겠어요 Biết đọc tiếng Hàn nhưng k biết nghĩa

 

그 단어의 뜻을 가르쳐 주세요 Làm ơn chỉ cho tôi nghĩa từ vựng đó

YPWORKS Keywords: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

— Tham khảo giáo trình tiếng Hàn Quốc sơ cấp SNU 한국어2 và bài viết của ViVaForever trên Viet4rum —

Hỏi đáp

Trao đổi