Tự học ngữ pháp tiếng Hàn Quốc, tiếng hàn sơ cấp theo giáo trình SNU 한국어2 (Phần 1)

0
19095
Danh sách bài học phần một (bài 1 đến bài 18)

 

1과 여러분을 알게 되어 기쁩니다.​

 

2과 감기 때문에 결석했어요.

4과 한글을 읽을 줄 알아요?

 

5과 끊지 말고 기다리세요​.

 

6과 그 책은 너무 어려운 것 같아요

 

7과 서울에서 제일 큰 시장이에요​

 

8과 교실이 어디인지 아세요?

 

9과 한국어반 등록을 하려고 왔어요​

 

10과 설날 아침에는 떡국을 먹어야 돼요​​

 

11과 아직도 이야기를 길게 못 해요​

 

12과 제일서점에 가려면 어떻게 해야 돼요?​

 

13과 집 찾기 어려웠지요?​

 

14과 한국에 온 지 벌써 다섯 달이 되었습니다​

 

15과 깎아 드릴 테니까 다음에 또 오세요​

 

16과 똑바로 가다가 지하도를 건너가세요

 

17과 여기 주문 좀 받으세요

 

18과 시험에 대해 자세히 설명해 주세요​
 
Từ khóa: hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc

Hỏi đáp

Trao đổi