Một số câu hỏi bài thi viết [Ôn thi TOPIK 1]

0
5446

Một số câu hỏi bài thi viết ôn thi TOPIK 1

Dưới đây là đề thi TOPIK sơ cấp một số năm cho các bạn tham khảo trước khi đăng kí dự thi.

제30회: 여러분은 무슨 일을 합니까? 무엇을 좋아합니까? 왜 한국어를 공부합니까? 자기를 소개해 보십시오.
제29회: 여러분은 토요일, 일요일에 보통 무엇을 합니까? 어디에서 합니까? 누구하고 같이 합니까? 여러분의 주말 이야기를 쓰십시오.
제28회: 여러분의 가족은 누가 있습니까? 무슨 일을 합니까? 무엇을 좋아합니까? 여러분의 가족에 대해 쓰십시오.
제27회: 여러분은 무엇을 잘합니까? 잘하려고 어떻게 했습니까? 그것을 잘해서 무엇이 좋습니까? 여러분이 잘하는 것에 대해서 쓰십시오.
제26회: 여러분은 어디에서 살고 싶습니까? 왜 그곳에서 살고 싶습니까? 그곳에 살면서 무엇을 하고 싶습니까? 여러분이 살고 싶은 곳에 대해서 쓰십시오.
제25회: 여러분은 누구를 만나고 싶습니까? 그 사람을 왜 만나고 싶습니까? 그 사람을 만나서 무엇을 하고 싶습니까? 여러분이 만나고 싶은 사람에 대해 쓰십시오.
제24회: 여러분은 어디에 여행을 가 봤습니까? 그곳에서 무엇을 했습니까? 어땠습니까? 여러분의 여행 경험에 대해 쓰십시오.
제23회: 여러분의 취미는 무엇입니까? 무엇을 하는 것을 좋아합니까? 언제 그것을 합니까? 왜 그것을 하는 것이 좋습니까? 여러분의 취미를 소개하는 글을 쓰십시오.
제22회: 지금 여러분과 가장 친한 친구는 누구입니까? 그 친구를 언제 만났습니까? 그 친구를 만나면 무엇을 합니까? 여러분의 가장 친한 친구에 대해 쓰십시오.
제21회: 여러분은 올해 무엇을 하고 싶습니까? 왜 그것을 하고 싶습니까? 2011년(올해)에 하고 싶은 것에 대해 쓰십시오.
제20회: 여러분은 어디에 자주 갑니까? 왜 그곳에 갑니까? 거기에서 무엇을 합니까? 여러분이 자주 가는장소에 대해서 쓰십시오.
제19회: 여러분은 시간이 있으면 무엇을 하고 싶습니까? 그것을 누구와 하고 싶습니까? 왜 그것을 하고 싶습니까? 여러분이 하고 싶은 것에 대해 쓰십시오.
제18회: 여러분은 토요일이나 일요일에 무엇을 합니까? 어디에 갑니까? 누구를 만납니까? 여러분의 주말 이야기를 쓰십시오.
제17회: 여러분이 가장 좋아하는 친구는 누구입니까? 그 친구는 무엇을 합니까? 왜 그 친구를 좋아합니까? 여러분이 가장 좋아하는 친구를 소개해 보십시오.
제16회: 여러분은 뭐 하는 것을 좋아합니까? 왜 그것을 좋아합니까? 그것을 얼마나 자주 합니까? 여러분의 취미에 대해서 쓰십시오.
제15회: 여러분의 가족에 대해 쓰십시오. 누가 있습니까? 무슨 일을 합니까? 무엇을 좋아합니까?
제14 회: 어느 계절을 좋아합니까? 왜 그 계절을 좋아합니까? 그 계절에 특별히 무엇을 합니까?
제13 회: 자기를 소개해 보십시오. 이름이 무엇입니까? 어느 나라 사람입니까? 무엇을 합니까? 무엇을 좋아합니까?
제12 회: 좋아하는 친구가 있습니까? 왜 그 친구를 좋아합니까? 좋아하는 친구에 대해서 소개해 보십시오.
제11 회: 여러분은 어떤 선물을 받고 싶습니까? 왜 그 선물을 받고 싶습니까? 쓰십시오.
제10 회: 여러분은 여행을 좋아합니까? 특별히 좋아하는 장소가 있습니까? 왜 그 장소를 좋아합니까? 쓰십시오.
Từ khóa: hoc tieng han nhap mon, hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc, tu dien viet han

Hỏi đáp

Trao đổi