Tiếng Hàn Quốc trung cấp theo giáo trình SNU 한국어3 (Phần 1)

0
17846

Danh sách bài học “Tiếng Hàn Quốc trung cấp theo giáo trình  SNU 한국어3” (Phần 1: Bài 1- Bài 15)

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 1:

1과 방학이 이렇게 빨리 끝날 줄 몰랐어요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 2:

2과 상을 두 개나 받았다지요?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 3:

3과 일기 예보에서 뭐라고 했어?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 4:

4과 우리 오후에 문병 갈까요?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 5:

5과 방 값이 얼마라고 하셨지요?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 6:

제6과 하숙 생활에 적응할 수 있을지 걱정이에요.

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 7:

7과 서울에서 집 사기는 하늘의 별 따기예요.

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 8:

8과 차 소리가 들려서 시끄러워요.

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 9:

9과 언제든지 예금하고 찾을 수 있지요?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 10:

10과 아무리 찾아도 안 보이네요.

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 11:

Bài 11: 같이 저녁이라도 하는 게 어때?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 12:

Bài 12: 안내 방송이 나오는데요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 13:

Bài 13: 불고기를 만들려면 이런 재료가 필요해요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 14:

Bài 14: 불고기 맛은 양념에 달려 있어요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 15:

Bài 15: 부동산에다 물어 보세요

 

Từ khóa: hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc

Hỏi đáp

Trao đổi