Tiếng Hàn Quốc trung cấp theo giáo trình SNU 한국어3 (Phần 2)

0
7533

Danh sách bài học “Tiếng Hàn Quốc trung cấp theo giáo trình  SNU 한국어3″ (Phần 2: Bài 16- Bài 29)

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 16:

 Bài 16: 지금 입고 있는 그 바지는 어때요?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 17:

Bài 17: 조카는 뭘 먹이죠?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 18:

Bài 18: 표를 사 놓지 않으면 고향에 갈 생각도 못 해요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 19:

Bài 19: 집에서 송편이나 만들까 해요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 20:

Bài 20: 오래 기다리게 해서 미안해

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 21:

Bài 21: 알아맞혀 보세요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 22:

Bài 22: 사진관에서 찍는 게 나을 것 같아요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 23:

Bài 23: 텔레비전이 왜 이렇게 안 나오지요?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 24:

Bài 24: 어디가 고장이라고 그랬지요?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 25:

Bài 25: 청첩장을 받았어요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 26:

Bài 26: 결혼하려면 아직 멀었어요

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 27:

Bài 27: 야단 맞을까 봐 걱정이지?

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 28:

Bài 28: 만약에 1억 원을 탄다면

 

Tự học tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn trung cấp SNU 3 bài 29:

Bài 29: 거울

 Từ khóa: hoc tieng han so cap, hoc tieng han trung cap, hoc tieng han quoc qua video, hoc tieng han, tieng han qua video, hoc tieng han quoc, tu hoc tieng han quoc

Hỏi đáp

Trao đổi